ข่าวประกวดราคา » แนวทางการเปิดเผยราคากลางสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ


แนวทางการเปิดเผยราคากลางสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ตามหนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค 0405.3/ว132 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2561

โดย นางสาวทิพปภา สีมาธรรมการย์ ,กองคลัง งานพัสดุ วันที่ลงประกาศ 2018-03-16 10:01:47
ไฟล์แนบ : ไฟล์ที่ 1