ข่าวบริการนักศึกษา » นักศึกษาที่กู้ กยศ. และ กรอ. ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2560 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา


นักศึกษาที่กู้ กยศ. และ กรอ. ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2560

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา
----------------------------------------
วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 14.30 - 16.30 น.
ณ ห้องตะโกราย 1 ชั้น 3 อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

โดย นางสาวยุพาพรรณ คนกระโทก ,กองพัฒนานักศึกษา โทรศัพท์ 044-233000 ต่อ 2300 วันที่ลงประกาศ 2018-02-13 14:10:59