ข่าวบริการนักศึกษา » กำหนดส่งเอกสารกู้ยืมเงิน กยศ. /กรอ. ภาคเรียนที่ 1/2561 นักศึกษากู้ยืมรายเก่าเลื่อนชั้นปี (รหัสนักศึกษาขึ้นต้นด้วย 56 - 60)


กำหนดส่งเอกสารกู้ยืมเงิน  กยศ. /กรอ. ภาคเรียนที่ 1/2561

นักศึกษากู้ยืมรายเก่าเลื่อนชั้นปี (รหัสนักศึกษาขึ้นต้นด้วย 56 -  60)

วันอังคารที่   24  เมษายน  2561  เวลา 9.00 - 16.00 น.

                   - คณะบริหารธุรกิจ 


วันพุธที่  25  เมษายน  2561  เวลา 9.00 - 16.00 น.

                   -คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม

                   -คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์     

                            

วันพฤหัสบดีที่ 26  เมษายน  2561  เวลา 9.00 - 16.00 น.

-คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 


วันศุกร์ที่ 27  เมษายน  2561  เวลา 9.00 - 16.00 น.

- วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ

เอกสารที่ต้องส่ง

1.แบบคำขอกู้ยืมเงินที่จัดพิมพ์จากระบบ e-Studentloan  ภาคเรียนที่ 1/2561

2.เอกสารประกอบการรับรองรายได้  ดังนี้

          2.1 กรณีบิดา  มารดา ผู้ปกครองของผู้ยื่นคำขอกู้ยืมเงินมีรายได้ประจำ ให้ใช้หนังสือรับรองเงินเดือน/

               สลิปเงินเดือนของบุคคลนั้น แล้วแต่กรณี

          2.2 กรณีบิดา มารดา ผู้ปกครอง ผู้ยื่นคำขอกู้ยืมเงินไม่มีรายได้ประจำ ให้ใช้หนังสือรับรองรายได้ครอบครัว

               ของผู้ขอกู้ยืมเงิน (แบบ กยศ.102) และสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการของผู้รับรอบรายได้ (พร้อมลายเซ็น)

3.หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์แนะแนวหรืออาจารย์ที่ปรึกษา (แบบ กยศ.103)

4.ใบแสดงผลการเรียน (เกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป)

5.ใบรับรองการผ่านกิจกรรมจิตอาสา 18 ชั่วโมงต่อหนึ่งภาคการศึกษา (กิจกรรมภายในมหาวิทยาลัย 9 ชั่วโมง)

6.สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - เปลี่ยนนามสกุล ในกรณีที่เปลี่ยนชื่อหรือเปลี่ยนนามสกุล

หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถดาวโหลดเอกสารได้ที่

                   1.  www.rmuti.ac.th                     2. กองพัฒนานักศึกษา

                   3. เข้าสู่เวปไซต์กองทุน กยศ./กรอ      4. แบบฟอร์มสำหรับ กยศ.

                   5. นักศึกษาสามารถรวบรวมเอกสารส่งเป็นห้องหรือเป็นกลุ่มได้

 

*****ส่งเอกสารที่แผนกงานกองทุน ชั้น 2 อาคารกองกิจการนักศึกษา*****

 

แผนกงานกองทุน งานบริการ สวัสดิการนักศึกษาและสุขภาพอนามัย

กองพัฒานักศึกษา 

โดย นางสาวยุพาพรรณ คนกระโทก ,กองพัฒนานักศึกษา โทรศัพท์ 044-233000 ต่อ 2300 วันที่ลงประกาศ 2018-02-13 14:04:50
ไฟล์แนบ : ไฟล์ที่ 1