ข่าวประชาสัมพันธ์ » โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการเรียนการสอนแบบซีดีไอโอสำหรับสหกิจศึกษา ณ สิงคโปร์โพลีเทคนิค สาธารณรัฐสิงคโปร์


? ? ? ? ? คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้เห็นถึงความสำคัญของการจัดการเรียนการสอนแบบซีดีไอโอ สำหรับสหกิจศึกษา จึงได้มีการจัดทำโครงการเข้าเยี่ยมชมและพัฒนาบุคลากรเพื่อการจัดการเรียนการสอนแบบซีดีไอโอสำหรับสหกิจศึกษา ณ สิงคโปร์โพลีเทคนิค สาธารณรัฐสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 6-8 พฤศจิกายน 2560 ซึ่งจะมุ่งเน้นให้บุคลากรเข้าใจและนำหลักการแบบซีดีไอโอ มาทำการจัดการเรียนการสอน สำหรับการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ เพื่อให้นักศึกษามีความสามารถทั้งในด้านการคิด การออกแบบ การสร้างดำเนินการ และการควบคุมระบบต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการพัฒนาทักษะด้านอื่น ๆ ที่จำเป็นในด้านสหกิจการศึกษา ได้แก่ ทักษะด้านการสื่อสาร การทำงานร่วมกัน และการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ

โดย วราภรณ์ นามบุตร ,ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ วันที่ลงประกาศ 2017-12-28 10:33:09
ไฟล์แนบ : ไฟล์ที่ 1 ไฟล์ที่ 2 ไฟล์ที่ 3 ไฟล์ที่ 4