ข่าวประกวดราคา » ร่างประกาศจ้าง และร่างเอกสาร ประกวดราคาจ้างปรับปรุงสำนักงานศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีทุ่งกุลาร้องไห้ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิ


ร่างประกาศจ้าง และร่างเอกสาร ประกวดราคาจ้างปรับปรุงสำนักงานศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีทุ่งกุลาร้องไห้ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา  จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding )

โดย มนสิการ สวัสดิ์ผล ,งานพัสดุ กองคลัง วันที่ลงประกาศ 2017-12-06 16:42:32
ไฟล์แนบ : ไฟล์ที่ 1 ไฟล์ที่ 2 ไฟล์ที่ 3 ไฟล์ที่ 4 ไฟล์ที่ 5