ข่าวประกวดราคา » ร่างประกาศประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน แบบส่องกราดแบบตั้งโต๊ะ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 ชุด


ร่างประกาศประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน แบบส่องกราดแบบตั้งโต๊ะ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 ชุด

โดย มนสิการ สวัสดิ์ผล ,งานพัสดุ กองคลัง วันที่ลงประกาศ 2017-11-30 17:55:53
ไฟล์แนบ : ไฟล์ที่ 1 ไฟล์ที่ 2 ไฟล์ที่ 3 ไฟล์ที่ 4