ข่าวประชาสัมพันธ์ » การแต่งเครื่องแบบและเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา มทร.อีสาน


การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และการแต่งเครื่องแบบและเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ลูกจ้างประจำ มทร.อีสาน ให้ยึดตามหลักเกณฑ์และข้อบังคับ ดังต่อไปนี้
1. การแต่งเครื่องแบบของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานว่าด้วย เรื่องเครื่องแบบและการแต่งการของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พ.ศ. 2558
3. อินทรธนูและเครื่องหมายตำแหน่งบนอินทรธนูของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
4. การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญราชอิสริยาภรณ์ เหรียญที่ระลึก และแพรแถบย่อ
5. ลำดับชั้นตราจากชั้นล่างสุดไปจนถึงชั้นสูงสุด
6. การเลียงลำดับชั้นตราในการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
7. การขอเสนอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ ผู้ดำรงตำแหน่งในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่มีลักษณะพิเศษ
8. การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ สำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาและลูกจ้างประจำ

โดย มยุรี รุนสูงเนิน ,ศูนย์คอมพิวเตอร์ วันที่ลงประกาศ 2017-10-16 12:50:32
ไฟล์แนบ : ไฟล์ที่ 1 ไฟล์ที่ 2 ไฟล์ที่ 3 ไฟล์ที่ 4