ข่าวประชาสัมพันธ์ » ประชาสัมพันธ์งานวิเคราะห์หรืองานวิจัยสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2559 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน


ตามที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้รับถ่ายทอดเป้าหมายคุณภาพ สายสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2559 จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ระดับความสำเร็จของงานวิเคราะห์หรืองานวิจัยสถาบัน   บัดนี้ สำนักฯ ได้ดำเนินงานเรียบร้อยแล้ว จำนวน 2 เรื่องได้แก่
1.ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากรใหม่ มหาวิทยลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
2. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา (ระบบโควตา) ประจำปีการศึกษา 2560
3. การศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานและคุณภาพชีวิตของบุคลากร วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  

จึงขอประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบ

โดย วรัญญา สายสุรินทร์ ,สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน วันที่ลงประกาศ 2017-08-28 15:41:19
ไฟล์แนบ : ไฟล์ที่ 1 ไฟล์ที่ 2