ข่าวประชาสัมพันธ์ » ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น และเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี ๒๕๖๑


          อ้างถึงหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ศธ ๐๕๐๘/ว๑๑๔๙ ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ได้ขอให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

          ๑. พิจารณาเสนอชื่อ ประวัติเด็กและเยาวชนดีเด่น ตามเกณฑ์การคัดเลือก จำนวน ๒ คน เพื่อเข้ารับการพิจารณา พร้อมส่งแบบสมัครคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๑ และเอกสารประกอบการสมัคร ไปยังสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐
          ๒. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักศึกษาในสังกัด ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด ส่งแบบสมัครคัดเลือกเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ พร้อมเอกสารหลักฐานต่างๆ ไปยังสำนักอำนวยการ (กลุ่มช่วยอำนวยการและประสานราชการ) สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ภายในวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๐
          ในการนี้ กองพัฒนานักศึกษา จึงใครขอความอนุเคราะห์หน่วยงาน ดังนี้
          ๑. ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนนักศึกษาในสังกัดที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนดทราบ (นักศึกษาที่เกิดตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๔๒ เป็นต้นไป) 
          ๒. เสนอชื่อนักศึกษาตามเกณฑ์การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๑ จำนวน ๑ คน เพื่อเป็นตัวแทนคณะในการคัดเลือกเป็นตัวแทนของของมหาวิทยาลัยฯ มาที่งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กองพัฒนานักศึกษา ภายในวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ 
          ๓. เชิญชวนนักศึกษาในสังกัด ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์การคัดเลือกเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ สมัครและส่งผลงาน มาที่งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กองพัฒนานักศึกษา ภายในวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ เพื่อดำเนินส่งต่อไปยังสำนักอำนวยการ (กลุ่มช่วยอำนวยการและประสานราชการ) สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ภายในวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ ต่อไป
          ๔. สามารถดาวน์โหลดหลักเกณฑ์การคัดเลือกและแบบสมัครคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น และเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ ได้ที่
http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=48953&Key=news18 หรือไฟล์แนบ ด้านล่างนี้

โดย สมพร อินบุญเชิด ,งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กองพัฒนานักศึกษา วันที่ลงประกาศ 2017-08-18 17:58:52
ไฟล์แนบ : ไฟล์ที่ 1 ไฟล์ที่ 2 ไฟล์ที่ 3 ไฟล์ที่ 4 ไฟล์ที่ 5