ข่าวบริการนักศึกษา » ประกาศเรื่องการรับเงินคืนค่าประกันความเสียหายและค่าไฟฟ้าคงเหลือ ของนักศึกษาหอพัก 2559


ประกาศเรื่องการรับเงินคืนค่าประกันความเสียหายและค่าไฟฟ้าคงเหลือ ของนักศึกษาหอพัก 2559
         ตามที่กองคลังมหาวิทยาลัย จะโอนเงินค่าประกันฯ และค่าไฟฟ้าที่เหลือ เข้าผ่านบัญชีนักศึกษานั้น 
จึงขอให้นักศึกษาส่งเอกสาร ที่สำนักงานหอพักนักศึกษา ภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2560 ดังนี้
1. ใบสำคัญรับเงิน 1 ฉบับ  (คลิ๊ก!ตัวอย่างการกรอกเอกสาร) (คลิ๊ก!โหลดใบสำคัญรับเงิน)
2. แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร 1 ฉบับ (คลิ๊ก!ตัวอย่างการกรอกเอกสาร) (คลิ๊ก!แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ  (ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง)
4. สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย 1 ฉบับ   (ชื่อบัญชีต้องเป็นชื่อนักศึกษาและลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง)
5. รายละเอียดและจำนวนเงินที่ได้รับคืน (คลิ๊ก! หอชาย) (คลิ๊ก! หอหญิง)
หมายเหตุ  1. สอบถามกำหนดการโอนเงินเข้าบัญชีนักศึกษา ได้ที่กองคลัง 044-233000 ต่อ 2141
                  2.นักศึกษามหาวิทยาลัยทุกคนได้เปิดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทยตั้งแต่วันรายงานเป็นนักศึกษาแล้ว 
กรณีสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทยหาย ให้นักศึกษาไปแจ้งความและติดต่อขอสมุดบัญชีที่ ธนาคารกรุงไทย
                  3. นักศึกษาชำระค่าประกันความเสียหายคนละ 500 บาท/ปีการศึกษา #กรณีที่วัสดุ-อุปกรณ์ ภายในห้องพักไม่ เสียหาย ห้องไม่สกปรก ไม่มีหนี้สินค้างชำระ และมาคืนห้องพักตามกำหนดเวลา นักศึกษาจะได้รับเงินครบตามจำนวน

โดย นางสาวยุพาพรรณ คนกระโทก ,กองพัฒนานักศึกษา โทรศัพท์ 044-233000 ต่อ 2300 วันที่ลงประกาศ 2017-08-16 12:04:52