ข่าวบริการนักศึกษา » ประกาศเรื่องการรับเงินคืนค่าหอพัก รอบที่1,และรอบที่2


ประกาศเรื่องการรับเงินคืนค่าหอพัก รอบที่1,และรอบที่2

เรื่องการรับเงินคืนค่าหอพักโดยทางกองคลังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานจะโอนเงินเข้าผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย โดยขอให้นักศึกษาส่งเอกสารเพิ่มเติมดังนี้

? ? ?1. ใบสำคัญรับเงิน (กรอกตามตัวอย่างนี้) โหลดใบสำคัญรับเงิน

? ? ?2. แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร (กรอกตามตัวอย่างนี้) โหลดแบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร

? ? ?3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง)

? ? ?4. สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย (ชื่อเจ้าของบัญชีต้องเป็นชื่อนักศึกษา เท่านั้น)

? ? ?5 สำเนาใบเสร็จรับเงินการชำระค่าหอพักนักศึกษา (ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง)

***คลิกตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับเงินค่าหอพักนักศึกษาคืน***


**ให้นักศึกษานำส่งที่สำนักงานหอพักนักศึกษา ภายในวันที่ 19 สิงหาคม 2560**

โดย นางสาวยุพาพรรณ คนกระโทก ,กองพัฒนานักศึกษา โทรศัพท์ 044-233000 ต่อ 2300 วันที่ลงประกาศ 2017-08-15 11:08:32