ข่าวบริการนักศึกษา » ประกาศรายชื่อนักศึกษาหอพัก ประจำปีการศึกษา 2560 (ที่รอพิจารณาคำร้องไม่ขออยู่หอพัก)


ประกาศรายชื่อนักศึกษาหอพัก ประจำปีการศึกษา 2560 (ที่รอพิจารณาคำร้องไม่ขออยู่หอพัก)
*** กรุณาอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วน ***

1. คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ (คลิก !!!)
2. คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ (คลิก !!!)                                                         
3. คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม (คลิก !!!
4. คณะบริหารธุรกิจ (คลิก !!!
5. วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ (คลิก !!!
 หมายเหตุ
ข้อที่ 1 ตัวอย่างการดูเลขห้องพัก
ชั้น 2-7 เป็นห้องพัดลม ตัวอย่าง เช่น 1534/2  หมายถึง 1 = หอหญิง , 5 = ชั้นที่5 , 34 = ห้องที่ 34 , /2 = เตียงที่ 2
                   ชั้น 8 เป็นห้องปรับอากาศ ตัวอย่าง  เช่น 2836/1 หมายถึง 2 = หอชาย , 8 = ชั้นที่8, 36 = ห้องที่ 36 , /1 = เตียงที่ 1
ข้อที่ 2 สถานะต่างๆของนักศึกษา
กรณีที่ 1 นักศึกษาที่ได้ห้องพักแล้ว ให้ดำเนินการรายงานตัวเข้าหอพักก่อนวันที่ 26 มิถุนายน 2560
         *นักศึกษาที่ชำระเงินเรียบร้อยแล้วจะถือว่าเป็นนักศึกษาหอพักมหาวิทยาลัยโดยสมบูรณ์*
กรณีที่ 2 แบ่งกลุ่มดังนี้
กลุ่มที่ 1  ?ติดต่อหอพัก? และ ?ยืนยันสิทธิ์?   ที่ติดต่อสำนักงานหอพักนักศึกษา แล้วยังไม่ได้ห้องพัก ให้นักศึกษานำใบแจ้งชำระเงินมาติดต่อหอพัก 
วันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม 2560
กลุ่มที่ 2  ที่มีสถานะว่า ?อนุมัติคำร้อง? ขอให้นักศึกษาติดต่อที่หอพักนักศึกษานำใบแจ้งรับชำระเงินมาพร้อม โดยแบ่งการติดต่อดังนี้ 
        กลุ่มที่ 3  ?รอพิจารณา?  ให้ส่งเอกสารเพิ่มเติมตามที่กรรมการแจ้งให้ทราบโดยเร็วที่สุด  โดยนักศึกษายังไม่ต้องดำเนินการชำระเงิน แต่ให้นักศึกษาเก็บใบแจ้งชำระเงินไว้ เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป
**นักศึกษาที่ได้ชำระค่าหอพักแต่มิได้รับห้องพักให้ติดต่อทำเรื่องรับเงินคืนได้ที่หอพักนักศึกษา ในวันที่ 26-27 มิถุนายน 2560** 
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานหอพักนักศึกษา 044-233000 ต่อ 6100

โดย นางสาวยุพาพรรณ คนกระโทก ,กองพัฒนานักศึกษา โทรศัพท์ 044-233000 ต่อ 2300 วันที่ลงประกาศ 2017-06-22 20:18:24