ข่าวประชาสัมพันธ์ » การขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้าเป็นทหารกองประจำการ ประจำปีการศึกษา 2560


แผนกงานวิชาทหาร กองพัฒนานักศึกษา เปิดรับเอกสารการขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้าเป็นทหารกองประจำการ ประจำปีการศึกษา 2560  โดยผู้ที่ประสงค์จะขอผ่อนผันฯต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

1. เกิดปี พ.ศ. 2540  หรือเกิดก่อนปี พ.ศ.2540 ที่ย้ายสถานศึกษา
2. อายุไม่เกิน 26 ปี
3. ไม่ได้เรียนวิชาทหาร (รด.)

โดยนักศึกษาที่มีความประสงค์ขอผ่อนผันฯ จะต้องเตรียมเอกสาร ดังนี้
1. ใบคำร้องขอผ่อนผันฯ  (ไฟล์แนบที่ 2)
2. สด.9 หรือ สด.10 (ในกรณีที่ย้ายภูมิลำเนาทหาร)      สำเนาหน้า-หลัง   3  ฉบับ
3. สด. 35 (หมายเรียกเข้ารับราชการทหาร)                  สำเนาหน้า-หลัง   3  ฉบับ
4. สำเนาบัตรประชาชน          สำเนา  3  ฉบับ
5. สำเนาทะเบียนบ้าน            สำเนา  3  ฉบับ
โดยเอกสารทุกฉบับต้องรับรองสำเนาถูกต้อง  และเขียนชื่อ-สกุล ที่อยู่ สาขาวิชา รหัสนักศึกษา ชั้นปี

สามารถส่งเอกสารหลักฐานการขอผ่อนผันฯ ได้ที่แผนกงานวิชาทหาร ชั้น 2 กองพัฒนานักศึกษา  ได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน - วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2560  ในวันและเวลาราชการ      หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่แผนกงานวิชาทหาร โทร 044-233000 ต่อ 2353


โดย วัฒนศักดิ์ สุขมากสิน ,แผนกงานกิจกรรมนักศึกษา โทร.044-233000 ต่อ 2353 วันที่ลงประกาศ 2017-06-21 13:36:21
ไฟล์แนบ : ไฟล์ที่ 1 ไฟล์ที่ 2