ประชาสัมพันธ์สำเนาคำสั่งจากสำนักงานปลัดกระทรวง อว. จำนวน 3 ฉบับ วันที่ประกาศข่าว : 15-09-2563
ประชาสัมพันธ์สำเนาคำสั่งจากสำนักงานปลัดกระทรวง อว. จำนวน 3 ฉบับ
ขอเชิญส่งเรื่องเข้าประกวดแต่งหนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็ก ประจําปีพุทธศักราช ๒๕๖๔ ในหัวข้อเรื่อง "ธัมมังสรนัง คัจฉามิ" วันที่ประกาศข่าว : 09-09-2563
ขอเชิญส่งเรื่องเข้าประกวดแต่งหนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็ก ประจําปีพุทธศักราช ๒๕๖๔ ในหัวข้อเรื่อง "ธัมมังสรนัง คัจฉามิ"
ประชาสัมพันธ์สำเนาหนังสือจากสำนักงานปลัดกระทรวง อว. จำนวน 3 เรื่อง วันที่ประกาศข่าว : 02-09-2563
ประชาสัมพันธ์สำเนาหนังสือจากสำนักงานปลัดกระทรวง อว. จำนวน 3 เรื่อง
ขอเชิญเสนอชื่อบุคคลเพื่อสมัครเข้ารับการคัดเลือกและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ สกสว. วันที่ประกาศข่าว : 02-09-2563
ขอเชิญเสนอชื่อบุคคลเพื่อสมัครเข้ารับการคัดเลือกและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ สกสว.
แจ้งแนวทางการดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี 23 มิถุนายน 2563 กรณีส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต เพื่อทราบและปฏิบัติ วันที่ประกาศข่าว : 02-09-2563
แจ้งแนวทางการดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี 23 มิถุนายน 2563 กรณีส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต เพื่อทราบและปฏิบัติ
ขอเชิญชวนใช้แอปพลิเคชัน "คุ้มค่า" เพื่อบริหารจัดการขยะชุมชน วันที่ประกาศข่าว : 02-09-2563
ขอเชิญชวนใช้แอปพลิเคชัน "คุ้มค่า" เพื่อบริหารจัดการขยะชุมชน
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมหลักสูตรการบริหารงานอุดมศึกษาระดับกลาง (สำหรับผู้บริหารสายสนับสนุน) รุ่นที่ 7 วันที่ประกาศข่าว : 02-09-2563
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมหลักสูตรการบริหารงานอุดมศึกษาระดับกลาง (สำหรับผู้บริหารสายสนับสนุน) รุ่นที่ 7
ประชาสัมพันธ์ราคางานประชุมสัมมนาต้านโควิด 2019 จากสุพัตรา รีสอร์ท วันที่ประกาศข่าว : 01-09-2563
ประชาสัมพันธ์ราคางานประชุมสัมมนาต้านโควิด 2019 จากสุพัตรา รีสอร์ท
ประชาสัมพันธ์สำเนาหนังสือจากสำนักงานปลัดกระทรวง อว. จำนวน 2 เรื่อง วันที่ประกาศข่าว : 01-09-2563
ประชาสัมพันธ์สำเนาหนังสือจากสำนักงานปลัดกระทรวง อว. จำนวน 2 เรื่อง
ประชาสัมพันธ์ข้อกำหนดและคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชิ้อไวรัสโคโรนา 2019 วันที่ประกาศข่าว : 31-08-2563
ประชาสัมพันธ์ข้อกำหนดและคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชิ้อไวรัสโคโรนา 2019
ประชาสัมพันธ์สื่ออินโฟกราฟิกอนิเมชัน หัวข้อ การรู้เท่าทันข่าวปลอม วันที่ประกาศข่าว : 31-08-2563
ประชาสัมพันธ์สื่ออินโฟกราฟิกอนิเมชัน หัวข้อ การรู้เท่าทันข่าวปลอม
ขอเชิญร่วมงานการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 8 วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย และงานบริหารการศึกษาอีสานสัมพันธ์ ครั้งที่ 12 วันที่ประกาศข่าว : 28-08-2563
ขอเชิญร่วมงานการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 8 วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย และงานบริหารการศึกษาอีสานสัมพันธ์ ครั้งที่ 12
ประชาสัมพันธ์สำเนาหนังสือจากสำนักงานปลัดกระทรวง อว. จำนวน 4 เรื่อง วันที่ประกาศข่าว : 18-08-2563
ประชาสัมพันธ์สำเนาหนังสือจากสำนักงานปลัดกระทรวง อว. จำนวน 4 เรื่อง
ประชาสัมพันธ์ชุดความรู้เสริมสร้างพลังใจเพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมแก่หน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลสุขภาพจิตผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 วันที่ประกาศข่าว : 18-08-2563
ประชาสัมพันธ์ชุดความรู้เสริมสร้างพลังใจเพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมแก่หน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลสุขภาพจิตผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19
ประชาสัมพันธ์สำเนาหนังสือจากสำนักงานปลัดกระทรวง อว. จำนวน 2 เรื่อง วันที่ประกาศข่าว : 10-08-2563
ประชาสัมพันธ์สำเนาหนังสือจากสำนักงานปลัดกระทรวง อว. จำนวน 2 เรื่อง
ประชาสัมพันธ์สำเนาหนังสือจากสำนักงานปลัดกระทรวง อว. จำนวน 5 เรื่อง วันที่ประกาศข่าว : 10-08-2563
ประชาสัมพันธ์สำเนาหนังสือจากสำนักงานปลัดกระทรวง อว. จำนวน 5 เรื่อง
ประชาสัมพันธ์สำเนาหนังสือจากสำนักงานปลัดกระทรวง อว. จำนวน 4 เรื่อง วันที่ประกาศข่าว : 05-08-2563
ประชาสัมพันธ์สำเนาหนังสือจากสำนักงานปลัดกระทรวง อว. จำนวน 4 เรื่อง
แจ้งย้ายที่ทำการชั่วคราว สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วันที่ประกาศข่าว : 30-07-2563
แจ้งย้ายที่ทำการชั่วคราว สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ป.ป.ส. ขอความร่วมมือทุกท่านร่วมกันรู้เท่าทันยาเสพติด วันที่ประกาศข่าว : 30-07-2563
ป.ป.ส. ขอความร่วมมือทุกท่านร่วมกันรู้เท่าทันยาเสพติด
ขอเชิญผู้สนใจ ร่วมฝึกอบรมโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานบุคลากร โดยสถาบันบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ประกาศข่าว : 30-06-2563
ขอเชิญผู้สนใจ ร่วมฝึกอบรมโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานบุคลากร โดยสถาบันบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2563 วันที่ประกาศข่าว : 18-06-2563
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2563
ขยายเวลาส่งผลงานโครงการประกวดบรรจุภัณฑ์วัสดุทดแทนถุงเพาะชำกล้าไม้ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม วันที่ประกาศข่าว : 26-05-2563
ขยายเวลาส่งผลงานโครงการประกวดบรรจุภัณฑ์วัสดุทดแทนถุงเพาะชำกล้าไม้ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ขอเชิญชวนให้นักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน ASEAN Data Science Explorers (ADSE) 2020 วันที่ประกาศข่าว : 05-05-2563
ขอเชิญชวนให้นักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน ASEAN Data Science Explorers (ADSE) 2020
ขอเชิญดาวน์โหลดคู่มือการขับเคลื่อนงานด้านเกษตรกรรมตามนโยบาย "การตลาดนำการผลิต" วันที่ประกาศข่าว : 30-04-2563
ขอเชิญดาวน์โหลดคู่มือการขับเคลื่อนงานด้านเกษตรกรรมตามนโยบาย "การตลาดนำการผลิต"
ขอเชิญดาวน์โหลดคู่มือการปฏิบัติงานการขับเคลื่อนงานพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ในภูมิภาคฯ วันที่ประกาศข่าว : 30-04-2563
ขอเชิญดาวน์โหลดคู่มือการปฏิบัติงานการขับเคลื่อนงานพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ในภูมิภาคฯ
ขอเชิญมาเรียนออนไลน์ฟรีกับหลักสูตรภาษาอังกฤษการท่องเที่ยวและโรงเรม เกี่ยวกับที่พัก 4 แผนก วันที่ประกาศข่าว : 30-04-2563
ขอเชิญมาเรียนออนไลน์ฟรีกับหลักสูตรภาษาอังกฤษการท่องเที่ยวและโรงเรม เกี่ยวกับที่พัก 4 แผนก
ขอเชิญนักศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมการสัมมนา Asia Pacific Agriculture Student Symposium (APASS) AND Asia Pacific Agriculture Undergraduate Project Competition วันที่ประกาศข่าว : 20-04-2563
National Pingtung University of Science and Technology ขอเชิญนักศึกษาร่วมงานและร่วมส่งผลงานในการสัมมนา Asia Pacific Agriculture Student Symposium (APASS) AND Asia Pacific Agriculture Undergraduate Project Competition ระหว่างันที่ 26 -28 พ.ย. 63
สกสค.โคราช เปิดรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค.และ ช.พ.ส. กรณีพิเศษ วันที่ประกาศข่าว : 27-03-2563
สกสค.โคราช เปิดรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค.และ ช.พ.ส. กรณีพิเศษ เปิดรับสมัคร 16 เม.ย.-15 ต.ต.63
ประกาศ มาตรการและการเฝ้าระวังสุขภาพอนามัยการระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่2019(COVID-19) จาก สธ./อว. วันที่ประกาศข่าว : 24-03-2563
ประกาศ มาตรการและการเฝ้าระวังสุขภาพอนามัยการระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่2019(COVID-19) จาก สธ./อว.
ขอเชิญเข้าชม Space Inspirium แหล่งเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ วันที่ประกาศข่าว : 19-03-2563
ขอเชิญเข้าชม Space Inspirium แหล่งเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ