นโยบายและข้อตกลงการใช้บริการ "บัญชีสมาชิกอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน"


   เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด กับบริการใดๆ ของมหาวิทยาลัยที่นำบัญชีสมาชิกนี้ในการระบุตัวตนเพื่อเข้าใช้บริการ มหาวิทยาลัยจึงขอแจ้งให้ผู้ใช้บริการทุกท่านทราบว่า มหาวิทยาลัยจำเป็นต้องกำหนดเป็นนโยบายและข้อตกลงขึ้นมา และท่านจะขอใช้บริการ บัญชีสมาชิกอินเทอร์เน็ต ได้ก็ต่อเมื่อท่านยอมรับเงื่อนไขการใช้บริการบัญชีสมาชิกอินเทอร์เน็ต ขอให้ท่านอ่านและทำความเข้าใจโดยละเอียดเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ในการใช้บริการของส่วนรวมและตัวท่านเอง

1. "บัญชีสมาชิกอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน" เป็นบัญชีสมาชิกที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จัดทำขึ้นเพื่อให้บริการกับ อาจารย์, เจ้าหน้าที่ และ นักศึกษา ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เท่านั้น

2. ท่านต้องกรอกข้อมูลหรือรายละเอียดส่วนบุคคลที่กรอกในแบบฟอร์มใบสมัครสมาชิกที่เป็นจริง เช่น สังกัดของท่าน, ชื่อ-นามสกุล, หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน รวมทั้งข้อมูลอื่นเกี่ยวกับตัวท่าน เพื่อระบบจะนำไปใช้ระบุตัวบุคคลได้อย่างถูกต้อง

3. "บัญชีสมาชิกอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน" เป็นข้อมูลบัญชีสมาชิกที่นำไปใช้ในการระบุตัวตนเพื่อเข้าใช้บริการทางด้านระบบสาระสนเทศที่มหาวิทยาลัยเปิดให้บริการ ประกอบด้วย บริการอิเล็กทรอนิกส์เมล์ (e-mail), โอมเพจส่วนบุคคล (personal homepage), ระบบประชาสัมพันธ์ข่าว, เครือข่ายไร้สาย (wireless network) และบริการอื่น ที่มหาวิทยาลัยมีให้บริการทั้งในปัจจุบันและจะมีให้บริการในอนาคต

4. "บัญชีสมาชิกอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน" เป็นข้อมูลเฉพาะบุคคล เพื่อความเป็นส่วนตัว จึงเป็นหน้าที่ของท่านในการเก็บรักษาความลับของชื่อบัญชี และรหัสผ่าน โดยไม่บอกให้ผู้อื่นทราบ

5. ห้ามสมาชิกนำบัญชีสมาชิกและบริการของมหาวิทยาลัยที่เกิดจากระบบ "บัญชีสมาชิกอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน" ไปใช้ในทางที่ผิด เช่น

    - กิจกรรมที่ผิดกฎหมาย

    - กิจกรรมที่ผิดต่อศีลธรรม จริยธรรม ของสังคม

    - ละเมิดสิทธิ์ต่อบุคคลหรือหน่วยงาน

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะไม่รับผิดชอบต่อสิ่งที่ท่านกระทำในทุกกรณี

6. มหาวิทยาลัยไม่ขอรับประกันความเสียหายของบัญชีสมาชิกที่อยู่ในระบบ "บัญชีสมาชิกอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน" ซึ่งอาจไม่สามารถให้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง อันเกิดจากเครื่องคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ที่จัดเก็บข้อมูลบัญชีสมาชิกเกิดการเสียหายขึ้น

7. หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงในการให้บริการ มหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ท่านทราบ โดยขึ้นหน้าจอ ข้อตกลงใหม่ เพื่อให้ท่านรับทราบและท่านจะใช้บริการของ ระบบ "บัญชีสมาชิกอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน" ต่อไปได้

8. หากสิ้นสภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน แล้วมหาวิทยาลัยจะระงับสิทธิ์ในการเข้าถึงสารสนเทศบางรายการที่เข้าใช้ได้จากบัญชีสมาชิกอินเทอร์เน็ต โดยยังคงมีบางบริการที่คุณสามารถใช้ได้ เช่น บริการของ G-Suite for Education เป็นต้น เพื่อคัดกรองบัญชีที่ไม่มีการใช้งานออกจากการดูแลของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจึงจำเป็นต้องดำเนินการตรวจสอบว่ายังคงใช้บัญชีที่ออกให้นี้หรือไม่ ด้วยการส่งเมลเพื่อให้คุณได้ดำเนินการยืนยันด้วยตัวคุณเอง มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

    - แจ้งการยืนยันการยังคงใช้บัญชีทางอีเมล

    - การยืนยันการยังคงใช้บัญชีจะมีทุก 3 เดือน

    - ส่งเมลแจ้งเตือนให้ยืนยันจำนวนอย่างน้อย 2 ฉบับต่อการยืนยันแต่ละรอบ

9. หากมีความประสงค์จะใช้บัญชีที่ออกให้โดยมหาวิทยาลัยต่อใป ให้เปิดเว็บไปยัง ลิ้งที่ส่งให้ผ่านอีเมล และดำเนินการตามขั้นตอน ทั้งนี้ คุณต้องดำเนินการยืนยันการยังคงใช้บัญชี หากพ้นกำหนดแล้ว มหาวิทยาลัยจะยกเลิกและลบบัญชีทันที จะทำให้ไม่สามารถใช้บริการใดๆ ที่เข้าถึงด้วยบัญชีนี้อีกต่อไป

10. หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบพบว่าสมาชิก ละเมิดข้อตกลงที่ได้กำหนดไว้ มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการให้บริการกับสมาชิกท่านนั้นโดยมิต้องบอกกล่าวล่วงหน้า