ลงทะเบียนบัญชีสมาชิกอินเทอร์เน็ต (ขั้นตอนที่ 2/5)
       เลือกประเภทบัญชีสมาชิก    ค้นหาข้อมูลผู้สมัคร 


:: ระบุรหัสประจำตัวนักศึกษา 12 หรือ 13 หลัก ::
 - 
ตัวอย่าง: 554433221100-9

วิทยาเขต