ลงทะเบียนบัญชีสมาชิกอินเทอร์เน็ต (ขั้นตอนที่ 2/5)
       เลือกประเภทบัญชีสมาชิก    ค้นหาข้อมูลผู้สมัคร 


:: ระบุรหัสประจำตัวประชาชน 13 หลัก ::

ตัวอย่าง: 3300994455229

วิทยาเขต