รับเรื่องรอดำเนินการ | ไม่สามารถซ่อมได้ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้ว
Job.ID
รายละเอียดปัญหา
ชื่อผู้แจ้งซ่อม
หน่วยงาน
เบอร์โทร
วันที่แจ้ง
สถานะ
ผู้ปฏิบัติงาน
1912041261
โน้ตบุ้คเข้าไวไฟของมหาวิทยาลัยไม่ได้ Window 7...
กรกต
สาขาวิศวกรรมโยธา
935066947
2019-12-04 00:00:00
1912031260
เข้า MS Office ไม่ได้ โปรแกรมเกิดเป็นภาพแต่ไม่พบข้อความและไม่สามารถใช้โปร...
อรุณรักษ์
สำนักงานผู้อำนวยการ
2535
2019-12-03 00:00:00
เชิดชัย
1912031259
อินเตอร์เน็ตใช้ไม่ได้...
นันทวันทน์
สำนักงานผู้อำนวยการ
945425868
2019-12-03 00:00:00
1912021258
เครื่องช้าและสั่งปริ้นไม่ได้...
อรพิน
กองคลัง
2190
2019-12-02 00:00:00
1912021257
เข้าใช้งานไม่ได้...
อนัญญา
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2846
2019-12-02 00:00:00
1912021256
เชื่อมต่อ RMURI ONE ไม่ค่อยได้แล้วก็หลุดบางครั้ง...
รัตนา
สำนักงานผู้อำนวยการ
2545
2019-12-02 00:00:00
เชิดชัย
1912021255
คอมพิวเตอร์ ผอ.กองพัฒนานักศึกษาไม่สามารถเข้า Internet ได้ ...
อภิรฎี
กองพัฒนานักศึกษา
2391
2019-12-02 00:00:00
เชิดชัย
1911271254
เปิดไม่ติด...
บุษบงกช
สาขาการบัญชี
3614
2019-11-27 00:00:00
เชิดชัย
1911271253
ลงวิดโดไม่ได้...
ไพลิน
สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
857629043
2019-11-27 00:00:00
เชิดชัย
1911271252
การเข้าถึงอินเตอร์เน็ตช้า เมื่อใช้ google chrome แต่การใช้งานโปรแกรมอื่นๆ เช...
อาทิตย์
สาขาเคมีประยุกต์
668
2019-11-27 00:00:00
1911221251
คอมพิวเตอร์เป็นภาษาจีน...
ปรเมษฐ์
วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ
887143473
2019-11-22 00:00:00
เชิดชัย
1911211250
เปิดเครื่องไม่ติด...
อนัญญา
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2846
2019-11-21 00:00:00
เชิดชัย
1911211249
มีปัญหา Microsoft Office ...
รัตนา
สำนักงานผู้อำนวยการ
2545
2019-11-21 00:00:00
เชิดชัย
1911191248
ลง Window ใหม่...
ปรเมษฐ์
สาขาสังคมศาสตร์
934584480
2019-11-19 00:00:00
เชิดชัย
1911181247
ต้องการลง office ใหม่ ที่สามารถใช้ Equation 3.0 ใน word ได้ ...
วรรณา
สาขาวิศวกรรมวัสดุ
877769920
2019-11-18 00:00:00
เชิดชัย
1911181246
ลงโปรแกรมใหม่ format disk C ได้...
รัตนา
สำนักงานผู้อำนวยการ
2545
2019-11-18 00:00:00
เชิดชัย
1911181245
ลงโปรแกรมใหม่...
นันทวันทน์
สำนักงานผู้อำนวยการ
2545
2019-11-18 00:00:00
เชิดชัย
1911181244
ลง Microsoft offices 2016...
กาญจนาภรณ์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2831
2019-11-18 00:00:00
เชิดชัย
1911151243
ติดตั้งปริ้นเตอร์ออนไลน์...
สุธาสินี
กองนโยบายและแผน
2420
2019-11-15 00:00:00
1911151242
ลง windows...
ศุภชัย
สาขาสถาปัตยกรรม
865155199
2019-11-15 00:00:00
เชิดชัย


Total 1346 Record : 68 Page : [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] 9 [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68]