รับเรื่องรอดำเนินการ | ไม่สามารถซ่อมได้ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้ว
Job.ID
รายละเอียดปัญหา
ชื่อผู้แจ้งซ่อม
หน่วยงาน
เบอร์โทร
วันที่แจ้ง
สถานะ
ผู้ปฏิบัติงาน
1904031103
ลงวินโดว์ใหม่...
พงษ์พันธ์
กองกลาง
629611989
2019-04-03
เชิดชัย
1904031102
คอมเปิดไม่ติด...
อุดมลักษณ์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2850
2019-04-03
เชิดชัย
1904031101
เปิดเครื่องไม่ได้ (หลังจากมีไฟฟ้าดับ 2 ครั้ง)...
รัชดาพร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2850
2019-04-03
เชิดชัย
1904011100
ลงโปรแกรมพื้นฐาน...
วิไลวรรณ
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน
868659706
2019-04-01
เชิดชัย
1903281099
เข้าใช้อินเตอร์เน็ตไม่ได้...
ละมัย
สํานักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
3434
2019-03-28
1903251098
ลง microsoft office ลิขสิทธิ์...
รัชนี
กองบริหารงานบุคคล
2621
2019-03-25
เชิดชัย
1903251097
ลง microsoft office ลิขสิทธิ์...
รัชนี
กองบริหารงานบุคคล
2621
2019-03-25
เชิดชัย
1903221096
active office ...
มงคล
สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์
891632007
2019-03-22
เชิดชัย
1903201095
ลงวินโดว์ ฟอร์แมทไดรฟ C ได้...
สังวาลย์
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
933297272
2019-03-20
เชิดชัย
1903201094
ติดตั้ง windows 10 บน SSD แบ่ง HDD ออกเป็น 2 drive...
วุฒิชัย
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
3111
2019-03-20
เชิดชัย
1903191093
คอมเปิดไม่ติด มีเสียง beep...
กิติยา
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2850
2019-03-19
เชิดชัย
1903121092
อินเตอร์เน็ตสายแลนโทรศัพท์ภายในขาด...
กมลทิพย์
สถาบันบริการวิชาการแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
5100
2019-03-12
มงคล
1903121091
ติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัส...
กมลทิพย์
สถาบันบริการวิชาการแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
5100
2019-03-12
เชิดชัย
1903051090
ลง window/Office/Format hardisk...
สุกัญญา
สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ
956011966
2019-03-05
เชิดชัย
1902251089
รีเซ็ท Password เครื่อง IPad สำหรับผู้บริหาร(คณบดีคณะบริหารธุรกิจ)...
ยุพิน
กองนโยบายและแผน
2460
2019-02-25
1902201088
เปิดเครื่องไม่ติด ลงวินโดใหม่ ติดตั้ง อินเตอร์เนต...
อำพล
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
848707304
2019-02-20
เชิดชัย
1902201087
office มีปัญหา...
สมพินิจ
สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ
819673190
2019-02-20
เชิดชัย
1902181086
ลงระบบปฏิบัติการใหม่ เนื่องจากระบบปฏิบัติการเดิมเป็นอูบันตู...
ยุวดี
ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีทุ่งกุลาร้องไห้
2172
2019-02-18
เชิดชัย
1902131085
แชร์เครื่องปริ๊นท์เตอร์ที่ห้อง 22210...
อภินันท์
สาขาวิชาการจัดการผังเมือง
3530
2019-02-13
1902121084
ลง windows และ office ใหม่...
ทิพย์วรรณ
สำนักงานคณบดี คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม
3515
2019-02-12
เชิดชัย


Total 1151 Record : 58 Page : [1] [2] [3] [4] [5] [6] 7 [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58]