รับเรื่องรอดำเนินการ | ไม่สามารถซ่อมได้ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้ว
Job.ID
รายละเอียดปัญหา
ชื่อผู้แจ้งซ่อม
หน่วยงาน
เบอร์โทร
วันที่แจ้ง
สถานะ
ผู้ปฏิบัติงาน
140701113
เครื่องคอมพิวเตอร์ใช้งานไม่ได้...
ระวิสุดา
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
2750
2014-07-01
เชิดชัย
140701112
หน้าจอเบาว์เซอร์มีขนาดใหญ่เกินไป จึงไม่สามารถใช้งานได้สะดวก...
ระวิสุดา
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
2750
2014-07-01
เชิดชัย
140630111
เปิดจอไม่ติด...
กัลยา
กองกลาง
2282
2014-06-30
ปรีชา
140627110
จอไม่ติด ค้นหา driver ของ USB ports ไม่เจอ (ทดสอบจอแล้วจอมีอาการไฟไม่เข้า)...
สาวิตรี
สำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2530
2014-06-27
เชิดชัย
140626109
ลง Windows เครื่องพี่น้อย (พัสดุ)...
สุชีรา
กองกลาง
2280
2014-06-26
ปรีชา
140624108
ลงวินโดว์ 7...
คำพู
กองกลาง
2280
2014-06-24
ปรีชา
140620107
ms word มีปัญหา...
ธณกร
สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ
3250
2014-06-20
เชิดชัย
140620106
เครื่องช้า...
สุชีรา
กองกลาง
2280
2014-06-20
เชิดชัย
140619105
ไม่สามารถเชื่อมเครื่องปริ๊นท์ และดึงข้อมูลเครื่องคอมพิวเตอร์ในเครื...
กุลชลี
กองพัฒนานักศึกษา
2390
2014-06-19
กฤษฎา
140617104
สายแลนขาด...
เชิดชัย
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2162
2014-06-17
เชิดชัย
140617103
ลง os7...
เชิดชัย
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3322
2014-06-17
เชิดชัย
140617102
เปลี่ยน os7...
เชิดชัย
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3431
2014-06-17
เชิดชัย
140617101
ปริ้นไม่ได้...
เชิดชัย
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2801
2014-06-17
เชิดชัย
140617100
เปิดเครื่องไม่ได้ restard ตลอด...
เชิดชัย
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3322
2014-06-17
เชิดชัย
140617099
ลง office2010...
เชิดชัย
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2700
2014-06-17
เชิดชัย
140613098
เน็ตใช้งานไม่ได้...
อัจฉราพร
กองคลัง
2130
2014-06-13
กฤษฎา
140613097
ปริ้นเตอร์ใช้งานไม่ได้...
รณชัย
กองบริหารงานบุคคล
2651
2014-06-13
กฤษฎา
140612096
เครื่องติดไวรัส...
สมทรง
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
3213
2014-06-12
กฤษฎา
140612095
ติดตั้งoffice2010ลิขสิทธิ์...
เชิดชัย
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2330
2014-06-12
เชิดชัย
140612094
ปริ้นไม่ได้...
เชิดชัย
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2280
2014-06-12
เชิดชัย


Total 1219 Record : 61 Page : [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] 59 [60] [61]