รับเรื่องรอดำเนินการ | ไม่สามารถซ่อมได้ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้ว
Job.ID
รายละเอียดปัญหา
ชื่อผู้แจ้งซ่อม
หน่วยงาน
เบอร์โทร
วันที่แจ้ง
สถานะ
ผู้ปฏิบัติงาน
141029236
ลง window ใหม่...
ไวน์ริตาร์
สาขาวิชาการตลาด
3600
2014-10-29
เชิดชัย
141021235
โน็ตบุ๊คมีไวรัส ช่วยฆ่าไวรัสที่โน๊ตบุคและแฟลดไดรฟ์...
รัชฎา
กองพัฒนานักศึกษา
846351915
2014-10-21
เชิดชัย
141021234
เครื่องติดไวรัส ทำให้การทำงานช้าลง...
พรรณาภรณ์
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
2753
2014-10-21
เชิดชัย
141021233
เอาเครื่องมาทำการ Update windows ใหม่...
อิทธิพล
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
942859042
2014-10-21
เชิดชัย
141021232
เช็คไวรัสที่ external และลงวินโดcompให้ใหม่ด้วยครับ ...
ธนาวัฒน์
สาขาวิชาสังคมศาสตร์
86
2014-10-21
เชิดชัย
141020231
ปริ้นไม่ได้...
มุทิตา
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2801
2014-10-20
เชิดชัย
141017230
ลงวินโดว์ใหม่ ...
สุปราณี
สำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
3522
2014-10-17
เชิดชัย
141016229
ลง windows ใหม่...
อิสรีย์
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
989296451
2014-10-16
เชิดชัย
141016228
ระบบปฏิบัติการเสีย...
มงคล
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
840388308
2014-10-16
เชิดชัย
141016227
เข้าเน็ตไม่ได้...
เมษิณีย์
กองคลัง
2143
2014-10-16
กฤษฎา
141016226
เครื่องดับเอง...
กฤษฎา
กองพัฒนานักศึกษา
874410088
2014-10-16
เชิดชัย
141015225
เครื่องติดไวรัส คีย์บอร์ดกดไม่ติด...
ธนาวัฒน์
สาขาวิชาสังคมศาสตร์
86
2014-10-15
เชิดชัย
141015224
แจ้งย้ายโทรศัพท์...
สมศรี
กองกลาง
2211
2014-10-15
เชิดชัย
141014223
ติดไวรัส ไม่อ่านแฟรดไดร์...
มณีรัตน์
กองคลัง
2190
2014-10-14
เชิดชัย
141014221
เปิดเครื่องไม่ติด...
รัตนา
สำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2550
2014-10-14
141014220
เครื่องเปิดไม่ติด เล่นเนทไม่ได้...
กวีวรรณ
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน
3522
2014-10-14
เชิดชัย
141013219
ลง OFFICE ภาษาไทย...
ภัณฑิรา
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
2751
2014-10-13
เชิดชัย
141013218
เข้า windows ไม่ได้...
อนุชา
สำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
3331
2014-10-13
เชิดชัย
141010217
ลงวินโดว์7 office 2010...
พรศิริ
สถาบันวิจัยและพัฒนา
2500
2014-10-10
เชิดชัย
141010216
ลงโปรแกรม...
ณัฐชรินทร์
2800
2014-10-10
เชิดชัย


Total 1219 Record : 61 Page : [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] 53 [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61]