รับเรื่องรอดำเนินการ | ไม่สามารถซ่อมได้ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้ว
Job.ID
รายละเอียดปัญหา
ชื่อผู้แจ้งซ่อม
หน่วยงาน
เบอร์โทร
วันที่แจ้ง
สถานะ
ผู้ปฏิบัติงาน
150519370
หน้าจอเป็นสีฟ้า และเข้าระบบ windows ไม่ได้ (งานทะเบียนและประมวลผล)...
พนิดา
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
2753
2015-05-19 00:00:00
เชิดชัย
150511369
เปิดเครื่องไม่ติด...
กฤษฎา
กองพัฒนานักศึกษา
2300
2015-05-11 00:00:00
เชิดชัย
150508368
ลง windows 8.1 64 bit ...
วิชาญ
กองพัฒนานักศึกษา
879669600
2015-05-08 00:00:00
เชิดชัย
150507367
เครื่องช้า ...
อาจารี
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2870
2015-05-07 00:00:00
เชิดชัย
150507366
ลงวินโดใหม่...
กิตติ
สำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
862546706
2015-05-07 00:00:00
เชิดชัย
150430365
เข้าระบบ ERP ไม่ได้...
อัจฉรา
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2891
2015-04-30 00:00:00
เชิดชัย
150427364
ลง Windows 7...
สมวิตรี
กองนโยบายและแผน
2435
2015-04-27 00:00:00
เชิดชัย
150427363
สแกนไวรัส...
อภิวัฒน์
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
3412
2015-04-27 00:00:00
เชิดชัย
150421362
ลงวินโดว์ใหม่...
อมรทัศน์
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
87
2015-04-21 00:00:00
เชิดชัย
150420361
OS เสีย ...
พีรเดช
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
91
2015-04-20 00:00:00
เชิดชัย
150410360
ใช้ WiFi ไม่ได้...
คมสัณห์
สาขาวิชามนุษยศาสตร์
898367727
2015-04-10 00:00:00
เชิดชัย
150409359
เปิดเครื่องแล้วหน้าจอดำ...
สุนิสา
กองคลัง
2190
2015-04-09 00:00:00
150401358
ลง window 8.1...
กรกนก
สาขาวิชาเคมีประยุกต์
885373170
2015-04-01 00:00:00
เชิดชัย
150327357
ลิขสิทธิ์วินโดว์...
เฉลียว
สาขาวิชามนุษยศาสตร์
4221
2015-03-27 00:00:00
เชิดชัย
150320356
ระบบเน็ตเวิร์ค มีปัญหาคะ ...
ศศิประภา
สำนักงานวิทยาเขตกาฬสินธุ์
4000
2015-03-20 00:00:00
ปรีชา
150318355
เดินสายอินเตอร์เน็ต...
สิรินาฏ
กองกลาง
2236
2015-03-18 00:00:00
ปรีชา
150318354
ลงวินโด...
ณรงค์ศักดิ์
สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
812032223
2015-03-18 00:00:00
กฤษฎา
150318353
เปิดเครื่องไม่ได้...
จิราภรณ์
กองกลาง
88
2015-03-18 00:00:00
ชัยวัฒน์
150313351
พบไวรัสในเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา...
รัชฎา
กองพัฒนานักศึกษา
2370
2015-03-13 00:00:00
กฤษฎา
150312350
ใช้อินเตอร์เน็ตไม่ได้ ...
มะลิวัลย์
สำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
80
2015-03-12 00:00:00
กฤษฎา


Total 1347 Record : 68 Page : [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] 53 [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68]