รับเรื่องรอดำเนินการ | ไม่สามารถซ่อมได้ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้ว
Job.ID
รายละเอียดปัญหา
ชื่อผู้แจ้งซ่อม
หน่วยงาน
เบอร์โทร
วันที่แจ้ง
สถานะ
ผู้ปฏิบัติงาน
140829170
ไวรัสลบโปรแกรมหาย...
เกษม
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
814796635
2014-08-29
เชิดชัย
140828169
กู้ข้อมูล...
สาวิตรี
สำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2530
2014-08-28
เชิดชัย
140827168
เล่นเน็ตไม่ได้...
กัลยา
กองกลาง
2282
2014-08-27
ปรีชา
140826167
ถอนการติดตั้งโปรแกรม...
สุรวดี
2821
2014-08-26
เชิดชัย
140826166
เปลี่ยนเป็น XP...
เมที
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
3340
2014-08-26
เชิดชัย
140825165
เข้าใช้อินเตอร์เน็ตไม่ได้คะ...
ยุพาพรรณ
กองพัฒนานักศึกษา
2300
2014-08-25
กฤษฎา
140825164
ใช้งาน Wifi ไม่ได้...
บุณฑริก
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
2750
2014-08-25
กฤษฎา
140825163
เครื่่องปริ๊นท์ไม่ทำงาน...
กุลชลี
กองพัฒนานักศึกษา
2380
2014-08-25
ปรีชา
140821162
สัญญาณจอไม่ติด...
กิตติ
สำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
3431
2014-08-21
เชิดชัย
140821161
เครื่องช้า...
ปุริม
สาขาวิชาการตลาด
3641
2014-08-21
เชิดชัย
140821160
ใช้งานไม่ได้...
ชาติชาย
สาขาวิชาออกแบบเซรามิก
3750
2014-08-21
กฤษฎา
140820159
เนื่องจากใช้งาน Internet ไม่ได้...
ศุภวรรณ
กองคลัง
2352
2014-08-20
กฤษฎา
140819158
เปิดเครื่องไม่ติด...
ฐิติพร
สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
4351
2014-08-19
ชัยวัฒน์
140818157
ตรวจเช็คระบบ windows...
ทวีชัย
อพ.สธ.
818779400
2014-08-18
กฤษฎา
140818156
ลงโปรแกรม...
สมพินิจ
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
3251
2014-08-18
เชิดชัย
140818155
ติดไวรัส...
สังวาลย์
กองกลาง
0
2014-08-18
เชิดชัย
140815154
internet ใช้งานไม่ได้...
เกศชฎา
สาขาวิชาการบัญชี
3612
2014-08-15
ปรีชา
140814152
แชร์ปริ๊นส์เตอร์...
สนทยา
สำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
3251
2014-08-14
กฤษฎา
140813151
อินเตอร์เน็ตเสีย...
พลกฤต
2293
2014-08-13
เชิดชัย
140813150
เปิดieไม่ได้...
อดาษดา
สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
815472737
2014-08-13
เชิดชัย


Total 1154 Record : 58 Page : [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] 53 [54] [55] [56] [57] [58]