รับเรื่องรอดำเนินการ | ไม่สามารถซ่อมได้ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้ว
Job.ID
รายละเอียดปัญหา
ชื่อผู้แจ้งซ่อม
หน่วยงาน
เบอร์โทร
วันที่แจ้ง
สถานะ
ผู้ปฏิบัติงาน
140917190
ใช้งานอินเตอร์เน็ตไม่ได้...
สกุณา
กองคลัง
2161
2014-09-17
ปรีชา
140917189
ใช้อินเตอร์เน็ตไม่ได้...
สุนิสา
กองคลัง
2130
2014-09-17
140917188
ลงวินโดว์ 7 และ ออฟฟิต 2010...
อัจฉรา
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2870
2014-09-17
เชิดชัย
140912187
ลง windiws ใหม่...
สมเกียรติ์
สาขาวิชาการบัญชี
3615
2014-09-12
เชิดชัย
140911186
ติดไวรัส...
ศิริชัย
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
3111
2014-09-11
เชิดชัย
140910185
ลง MS office 2010...
อิทธิพล
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
942859042
2014-09-10
เชิดชัย
140910184
ลง windows ใหม่...
สังวาลย์
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
87
2014-09-10
เชิดชัย
140910183
ลง Driver เครื่องปริ้นไม่ได้...
นิกร
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
2799
2014-09-10
เชิดชัย
140910182
ติดไวรัส...
สมใจ
กองกลาง
2017
2014-09-10
เชิดชัย
140910181
ใช้งานอินเตอร์เน็ตไม่ได้...
ธีระ
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
3410
2014-09-10
กฤษฎา
140908180
บู๊ดเครื่องไม่ติด...
สมทรง
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
3213
2014-09-08
เชิดชัย
140908179
ใช้งานgoogle ไม่ได้...
กิตติ
สำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
3431
2014-09-08
เชิดชัย
140905178
ลงโปรแกรมใหม่...
เทพรัตน์
กองกลาง
89
2014-09-05
เชิดชัย
140905177
ติดตั้งสายแรน...
ธนภัทร
สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
2294
2014-09-05
ปรีชา
140903176
เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตไม่ได้...
พนิดา
กองกลาง
2280
2014-09-03
ปรีชา
140902175
1. format เครื่อง 2. ลงโปรแกรม เครื่อง Panasonic KX-MB2085/2090 3. Adobe Reader Pro 4. โปรแกรม พื้นฐาน ต่าง ๆ...
ทัศนีย์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2846
2014-09-02
เชิดชัย
140902174
เข้าใช้เน็ตไม่ได้...
นิกร
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
2799
2014-09-02
ปรีชา
140901173
ลงwindows...
ยุทธการ
สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์
4332
2014-09-01
เชิดชัย
140901172
ติดไวรัส/ ลงโปรดแกรมสแกน...
ลำแพน
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2831
2014-09-01
เชิดชัย
140901171
เล่นเน็ตไม่ได้...
สมศักดิ์
3651
2014-09-01
ปรีชา


Total 1154 Record : 58 Page : [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] 52 [53] [54] [55] [56] [57] [58]