รับเรื่องรอดำเนินการ | ไม่สามารถซ่อมได้ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้ว
Job.ID
รายละเอียดปัญหา
ชื่อผู้แจ้งซ่อม
หน่วยงาน
เบอร์โทร
วันที่แจ้ง
สถานะ
ผู้ปฏิบัติงาน
150710390
ลง window ใหม่โน๊ตบุ้ก 2 เครื่อง...
รัตนาภรณ์
สำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2590
2015-07-10 00:00:00
เชิดชัย
150703389
ไม่สามารถใช้อินเตอร์เน็ตได้ และ ลงโปรแกรมใหม่...
อรุณี
สำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2550
2015-07-03 00:00:00
150619388
เวลาพิมพ์งานแล้วออกจากโปรแกรมบ่อย...
เจษฎาภรณ์
กองกลาง
2233
2015-06-19 00:00:00
150619387
ไม่สามารถเข้าใช้งานผ่านระบบต่างๆ (ESS , E-Doc , Internet) ได้ ...
วรรณ์มณี
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
2755
2015-06-19 00:00:00
150616386
ลง window 7 /word/excel/internet Google Chrome/ /internet explorer/spss และโปรแกรมอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้งานค่ะ...
ไวน์ริตาร์
สาขาวิชาการตลาด
3691
2015-06-16 00:00:00
150610385
ถูกระงับการใช้งานอินเตอร์เน็ต...
พนิดา
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
2753
2015-06-10 00:00:00
150610384
ลงwindow ใหม่...
ไวน์ริตาร์
สาขาวิชาการตลาด
3691
2015-06-10 00:00:00
150608383
ขอความอนุเคราะห์ย้ายฐานข้อมูลในระบบคะ...
สมพร
กองพัฒนานักศึกษา
2361
2015-06-08 00:00:00
150605382
เครื่องติดไวรัส 2 เครื่อง ...
รุจนี
สาขาวิชาการบัญชี
3614
2015-06-05 00:00:00
เชิดชัย
150604381
ตึกสถาปัตใช้อินเตอร์เน็ตไม่ได้ ...
สุปราณี
สำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
3521
2015-06-04 00:00:00
150603380
เครื่องค้างบ่อย ไม่สะดวกต่อการใช้งาน...
ศิทัศน์
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
2772
2015-06-03 00:00:00
เชิดชัย
150603379
ลงโปรแกรม...
ทัศนีย์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2814
2015-06-03 00:00:00
เชิดชัย
150603378
ลงโปรแกรม Microsoft office scan virus ...
สุนิษา
สาขาวิชาการบัญชี
3614
2015-06-03 00:00:00
เชิดชัย
150602377
ติดไวรัส...
กชพร
กองกลาง
2209
2015-06-02 00:00:00
เชิดชัย
150602376
เปิดไม่ติด...
ราณี
กองกลาง
2212
2015-06-02 00:00:00
เชิดชัย
150528375
ใช้งานแล้วค้างตลอดเวลา restart ใหม่แล้วยังใช้ไม่ได้ ช่วย backup ใน drive Dให้ด้วย...
ไวน์ริตาร์
สาขาวิชาการตลาด
3691
2015-05-28 00:00:00
เชิดชัย
150528374
ลง window ...
มารุต
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
810752221
2015-05-28 00:00:00
เชิดชัย
150522373
เปิดไม่ติด หน้าจอเป็นสีส้ม...
กฤษฎา
กองพัฒนานักศึกษา
2310
2015-05-22 00:00:00
กฤษฎา
150520372
ไอคอนหน้าจอ มีขนาดใหญ่ และ เมื่อเปิดโปรแกรม Word ลักษณะเครื่องมือ ก็มีข...
สุปราณี
สำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
3522
2015-05-20 00:00:00
เชิดชัย
150520371
เปิดเครื่องไม่ได้...
อดุลย์
สาขาวิชาการจัดการผังเมือง
858587272
2015-05-20 00:00:00
เชิดชัย


Total 1347 Record : 68 Page : [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] 52 [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68]