รับเรื่องรอดำเนินการ | ไม่สามารถซ่อมได้ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้ว
Job.ID
รายละเอียดปัญหา
ชื่อผู้แจ้งซ่อม
หน่วยงาน
เบอร์โทร
วันที่แจ้ง
สถานะ
ผู้ปฏิบัติงาน
141222271
ติดไวรัส...
ถนอมศักดิ์
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
933243357
2014-12-22
ปรีชา
141222270
เครืองมีการทำงานช้า เนื่องจาก virus...
สาวิตรี
สำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2550
2014-12-22
เชิดชัย
141222269
format windows ...
ธีรธรรม์
กองนโยบายและแผน
2460
2014-12-22
เชิดชัย
141218268
เครื่องเปิดไม่ติด...
ภควรรณ
สำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2540
2014-12-18
เชิดชัย
141217267
เครื่องโน๊ตบุ๊คมีอาการเปิดไม่ติด...
กุศลิน
กองกลาง
2010
2014-12-17
เชิดชัย
141217266
คอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด...
จุฑามาศ
กองกลาง
2018
2014-12-17
141217265
driver wiless หาย...
เชิดชัย
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
0
2014-12-17
เชิดชัย
141217264
ปรับระยะขอบกระดาษ ไวไฟล์เล่นไม่ได้...
เชิดชัย
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
0
2014-12-17
เชิดชัย
141216263
เปิดไม่ติด ...
อรอุมา
สถาบันวิจัยและพัฒนา
2540
2014-12-16
เชิดชัย
141216262
เครื่องคอมฯ เปิดไม่ติด เสียงพัดลมดัง...
อุไรวรรณ
กองกลาง
2017
2014-12-16
เชิดชัย
141212261
อินเทอร์เนทเล่นไม่ได้...
พิตินันท์
สำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
3350
2014-12-12
เชิดชัย
141212260
เล่นเนทไม่ได้...
เชิดชัย
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
0
2014-12-12
เชิดชัย
141208259
ใช้งานอินเตอร์เน็ตไม่ได้...
เมษิณีย์
กองคลัง
2143
2014-12-08
141208258
เข้า windows ไม่ได้...
อำนาจ
821512206
2014-12-08
เชิดชัย
141204257
ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ เครื่องปริ้นเตอร์ต้องแอ๊ดใหม่ทุกวัน...
สมวิตรี
กองนโยบายและแผน
2430
2014-12-04
เชิดชัย
141203256
ใช้งาน Microsoft office ไม่ได้...
สกุณา
กองคลัง
2161
2014-12-03
เชิดชัย
141202255
เสียงใน window ไม่ออก...
สมเกียรติ์
สาขาวิชาการบัญชี
3615
2014-12-02
141201254
ใช้โ?รศัพท์ไม่ได้ เข้าหัวอินเตอร์เนท...
เชิดชัย
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1800
2014-12-01
เชิดชัย
141127253
ลงระบบปฏิบัติ 8.1การห้อง Lab แบบ Ghost...
วิษณุ
สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมิเดีย
859725948
2014-11-27
เชิดชัย
141124252
แนบไฟล์เมล์ไม่ได้ เครื่องทำงานช้ามากๆ ...
สุรเชษฐ์
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
872542498
2014-11-24
เชิดชัย


Total 1234 Record : 62 Page : [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] 52 [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62]