รับเรื่องรอดำเนินการ | ไม่สามารถซ่อมได้ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้ว
Job.ID
รายละเอียดปัญหา
ชื่อผู้แจ้งซ่อม
หน่วยงาน
เบอร์โทร
วันที่แจ้ง
สถานะ
ผู้ปฏิบัติงาน
150819410
เครื่องต่อแล้วจอไม่ติด...
เอกพงษ์
สำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
3410
2015-08-19 00:00:00
เชิดชัย
150818409
ไวรัสจากแฮนดี้ไดรฟ์...
อิทธิพล
กองพัฒนานักศึกษา
2300
2015-08-18 00:00:00
เชิดชัย
150818408
เปิดเครื่องไม่ได้ ...
กิติยาวดี
สำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2540
2015-08-18 00:00:00
เชิดชัย
150817407
เครื่องติดไวรัส หลังขึ้น screen server เครื่องไม่ติด...
รุจนี
สาขาวิชาการบัญชี
3614
2015-08-17 00:00:00
เชิดชัย
150817406
window ค้าง...
นรารักษ์
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
3848
2015-08-17 00:00:00
เชิดชัย
150817405
ลงวินโดว์...
สังวาลย์
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
933297272
2015-08-17 00:00:00
เชิดชัย
150814404
ลงโปรเเกรม...
ธนกฤต
สำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
801692335
2015-08-14 00:00:00
เชิดชัย
150811403
มีปัญหาลิขสิทธิ์ windows...
สมศักดิ์
สาขาวิชาการบัญชี
3612
2015-08-11 00:00:00
เชิดชัย
150810402
ลืม password...
วันวิสาข์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2801
2015-08-10 00:00:00
เชิดชัย
150805401
เครื่องเปิดไม่ติด...
วิทยา
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
878703984
2015-08-05 00:00:00
เชิดชัย
150805400
ตรวจซ่อม Hard Disk...
วิทยา
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
878703984
2015-08-05 00:00:00
เชิดชัย
150803399
เปิดไม่ติด...
กฤษฎา
กองพัฒนานักศึกษา
2310
2015-08-03 00:00:00
เชิดชัย
150729398
เปิดไฟล์ไม่ได้...
ดุษฎี
กองพัฒนานักศึกษา
2341
2015-07-29 00:00:00
เชิดชัย
150729397
เครื่องเปิดไม่ติด...
วีรนุช
สำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2540
2015-07-29 00:00:00
เชิดชัย
150729396
จอคอมไม่ติด...
อภิรฎี
กองพัฒนานักศึกษา
2391
2015-07-29 00:00:00
เชิดชัย
150727395
เข้า windows ไม่ได้...
บุณฑริก
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
2756
2015-07-27 00:00:00
เชิดชัย
150722394
ไม่สามารถพิมพ์งานได้ เนื่องจากมองไม่เห็นปริ้นเตอร์...
อรอุมา
สำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2540
2015-07-22 00:00:00
ปรีชา
150721393
1. ติดตั้งสาย Lan เพิ่มจำนวน 1 จุด ณ สำนักงานกองพัฒนานักศึกษา ...
อภิรฎี
กองพัฒนานักศึกษา
2391
2015-07-21 00:00:00
ปรีชา
150716392
ไม่สามารถติดตั้ง printer ได้...
อรุณี
สำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2550
2015-07-16 00:00:00
เชิดชัย
150710391
ลงวินโดส์...
มารุต
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
810752221
2015-07-10 00:00:00
เชิดชัย


Total 1347 Record : 68 Page : [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] 51 [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68]