รับเรื่องรอดำเนินการ | ไม่สามารถซ่อมได้ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้ว
Job.ID
รายละเอียดปัญหา
ชื่อผู้แจ้งซ่อม
หน่วยงาน
เบอร์โทร
วันที่แจ้ง
สถานะ
ผู้ปฏิบัติงาน
140821160
ใช้งานไม่ได้...
ชาติชาย
สาขาวิชาออกแบบเซรามิก
3750
2014-08-21
กฤษฎา
140820159
เนื่องจากใช้งาน Internet ไม่ได้...
ศุภวรรณ
กองคลัง
2352
2014-08-20
กฤษฎา
140819158
เปิดเครื่องไม่ติด...
ฐิติพร
สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
4351
2014-08-19
ชัยวัฒน์
140818157
ตรวจเช็คระบบ windows...
ทวีชัย
อพ.สธ.
818779400
2014-08-18
กฤษฎา
140818156
ลงโปรแกรม...
สมพินิจ
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
3251
2014-08-18
เชิดชัย
140818155
ติดไวรัส...
สังวาลย์
กองกลาง
0
2014-08-18
เชิดชัย
140815154
internet ใช้งานไม่ได้...
เกศชฎา
สาขาวิชาการบัญชี
3612
2014-08-15
ปรีชา
140814152
แชร์ปริ๊นส์เตอร์...
สนทยา
สำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
3251
2014-08-14
กฤษฎา
140813151
อินเตอร์เน็ตเสีย...
พลกฤต
2293
2014-08-13
เชิดชัย
140813150
เปิดieไม่ได้...
อดาษดา
สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
815472737
2014-08-13
เชิดชัย
140808149
เล่นเนทไม่ได้...
ศิริวรรณ
กองกลาง
2272
2014-08-08
140806148
ติดไวรัส ลงวินโดว์ใหม่...
การัณย์
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
81
2014-08-06
เชิดชัย
140806147
เครื่องดับเอง...
สุรเชษฐ์
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
3311
2014-08-06
เชิดชัย
140806146
เครื่อง ปิด เปิด เองบ่อย ...
สุรเชษฐ์
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
3311
2014-08-06
เชิดชัย
140805145
ลง os ใหม่ office2013...
ศิริวรรณ
กองกลาง
2272
2014-08-05
เชิดชัย
140805144
เครื่องติดไวรัส ลงos ใหม่...
กิตติ
สำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
3431
2014-08-05
เชิดชัย
140731143
ลงโปรแกรมเครื่องใหม่...
สาวิตรี
สำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2530
2014-07-31
เชิดชัย
140731142
ลง Windows ใหม่...
สาวิตรี
สำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2530
2014-07-31
เชิดชัย
140730141
อินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้...
อภิเดช
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
3451
2014-07-30
กฤษฎา
140730140
เล่นเน็ตไม่ได้...
สุรเชษฐ์
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
3311
2014-07-30
กฤษฎา


Total 1104 Record : 56 Page : [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] 51 [52] [53] [54] [55] [56]