รับเรื่องรอดำเนินการ | ไม่สามารถซ่อมได้ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้ว
Job.ID
รายละเอียดปัญหา
ชื่อผู้แจ้งซ่อม
หน่วยงาน
เบอร์โทร
วันที่แจ้ง
สถานะ
ผู้ปฏิบัติงาน
150116295
เครื่องคอมพิวเตอร์ติด virus ไม่สามารถเข้าใช้งาน Internet ได้...
สาวิตรี
สำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2530
2015-01-16
กฤษฎา
150114293
เล่นเนทไม่ได้...
วิทวัส
สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ
3351
2015-01-14
ปรีชา
150114292
เปิดไม่ติด...
เมษิณีย์
กองคลัง
2143
2015-01-14
150114291
เครื่องติด spy waer ลงwindoweใหม่...
ประกาศ
กองกลาง
801668218
2015-01-14
เชิดชัย
150113290
printer ใช้งานไม่ได้...
สมพินิจ
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
3520
2015-01-13
เชิดชัย
150112289
เครื่องคอมพิวเตอร์ติดไวรัส...
จิราพร
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
2755
2015-01-12
เชิดชัย
150112288
วันที่คอมพิวเตอร์ไม่ตรง...
มุทิตา
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2801
2015-01-12
ปรีชา
150112287
รวดเร็วดีครับ...
สุรเชษฐ์
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
3311
2015-01-12
เชิดชัย
150112286
เข้าเนทไม่ได้...
ผกา
กองพัฒนานักศึกษา
2311
2015-01-12
เชิดชัย
150108285
ลงโปรแกรม...
กัลยาลักษณ์
กองกลาง
2030
2015-01-08
เชิดชัย
150108284
ติดตั้งเครื่องปริ้นท์เตอร์...
ทัศนีย์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2546
2015-01-08
เชิดชัย
150106283
วินโดว์มีปัญหา ไวรัสลงเครื่่อง ...
ฉัตรวนา
สำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
3551
2015-01-06
เชิดชัย
141228279
ทำไม่ระบบ Ess ใช้งานไม่ได้ รบกวนรีบแก้ไขด่วน(ส่งเกรดไม่ได้)...
ผุสดี
สาขาวิชาการตลาด
811019440
2014-12-28
141226278
ลง OS 7 ใหม่ office 2007...
พีรเดช
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
3311
2014-12-26
เชิดชัย
141225277
เครื่องเปิดไม่ติด...
ภัทรสุดา
กองนโยบายและแผน
2430
2014-12-25
เชิดชัย
141225276
ปริ๊นท์ไม่ได้ เล่นเน็ตไม่ได้...
สัมมาวดี
กองบริหารงานบุคคล
2653
2014-12-25
ปรีชา
141224275
ปริ๊นเตอร์ไม่สามารถปริ๊นได้ เพราะไม่เจอเน็ทเวิร์ค...
วราภรณ์
กองกลาง
2291
2014-12-24
ปรีชา
141223274
ใช้งาน Microsoft Office และเครื่องปริ้นเตอร์ไม่ได้...
สกุณา
กองคลัง
2161
2014-12-23
เชิดชัย
141223273
คอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด ทุกครั้งที่เปิดเครื่องจะติดแต่พัดลม แต่ไฟอย่...
ภควรรณ
สำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2540
2014-12-23
เชิดชัย
141222272
ลงโปรแกรมให้และจัดการไฟล์ขยะในเครื่องค่ะ...
ปัทมา
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
2730
2014-12-22
เชิดชัย


Total 1234 Record : 62 Page : [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] 51 [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62]