รับเรื่องรอดำเนินการ | ไม่สามารถซ่อมได้ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้ว
Job.ID
รายละเอียดปัญหา
ชื่อผู้แจ้งซ่อม
หน่วยงาน
เบอร์โทร
วันที่แจ้ง
สถานะ
ผู้ปฏิบัติงาน
150210316
- คอมฯ แบ่งเป็น 4 ไดร์ฟ ได้แก่ C D E F อยากให้ไดร์ฟ D E F ใช้เก็บงาน ส่ง C ใช้ลงโปร...
ภควรรณ
สำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2540
2015-02-10
เชิดชัย
150206315
เปิดโน๊ตบุ๊ค ไฟเข้า แต่เครื่องไม่ติด หน้าจอดำ...
ปฏิวัติ
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
3410
2015-02-06
เชิดชัย
150206314
ลงโปรแกรม...
กัลยาลักษณ์
กองกลาง
2030
2015-02-06
เชิดชัย
150205313
ลงวินโดว์ใหม่...
อมรศักดิ์
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
3322
2015-02-05
เชิดชัย
150205312
ลงเบาร์เซอร์ใหม่ โปรแกรม PDF ฆ่าไวรัส...
ฐาณิญา
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
2750
2015-02-05
เชิดชัย
150204311
ติดไวรัส กู้ file...
ดุษฎี
สาขาวิชาการตลาด
815476552
2015-02-04
เชิดชัย
150126310
เล่นอินเทอร์เน็ตไม่ได้ ขอลงวินโดว์ 7 เนื่องจากเดิมเป็นวินโดว์ xp...
กัญฬภัฎ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
2700
2015-01-26
ปรีชา
150126309
powersufpliteไหม้...
วินัย
กองกลาง
3410
2015-01-26
เชิดชัย
150126308
ลงwindowใหม่...
สุธน
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
3514
2015-01-26
เชิดชัย
150126307
ลงวินโดว์ใหม่...
พิมพิ์มาดา
กองคลัง
2162
2015-01-26
เชิดชัย
150125306
Notebook เปิดเครื่องไม่ได้ (เครื่อง notebook ฝากน้องไปให้ที่งานสารสนเทศเพื่องาน...
โชคชัย
กองนโยบายและแผน
2469
2015-01-25
เชิดชัย
150125305
ลง os 7...
เฉลิมเกียรติ
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
816224812
2015-01-25
150123304
ลง window 7...
ปัณณวิชญ์
สำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
3331
2015-01-23
เชิดชัย
150122303
ใช้อินเทอร์เน็ตไม้ได้...
เศรษฐะ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2852
2015-01-22
เชิดชัย
150122302
เครื่องติดไวรัส...
อภิรักษ์
สำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
3211
2015-01-22
เชิดชัย
150121301
ติดสปายแวร์...
คมกร
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
3210
2015-01-21
เชิดชัย
150121300
คอมพิวเตอร์แจ้งเตือนให้ทำ System Restore ทุกครั้งที่เปิดเครื่อง...
ปัทมา
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
2730
2015-01-21
ปรีชา
150120299
เปิดไม่ติด...
ราณี
กองกลาง
2209
2015-01-20
เชิดชัย
150119298
เปิดเครื่องไม่ติด...
กิติยาวดี
สำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2540
2015-01-19
เชิดชัย
150116296
ขอลง window ใหม่...
ภัทรสุดา
กองนโยบายและแผน
2430
2015-01-16
เชิดชัย


Total 1234 Record : 62 Page : [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] 50 [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62]