รับเรื่องรอดำเนินการ | ไม่สามารถซ่อมได้ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้ว
Job.ID
รายละเอียดปัญหา
ชื่อผู้แจ้งซ่อม
หน่วยงาน
เบอร์โทร
วันที่แจ้ง
สถานะ
ผู้ปฏิบัติงาน
1911181245
ลงโปรแกรมใหม่...
นันทวันทน์
สำนักงานผู้อำนวยการ
2545
2019-11-18
เชิดชัย
1911181244
ลง Microsoft offices 2016...
กาญจนาภรณ์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2831
2019-11-18
เชิดชัย
1911151243
ติดตั้งปริ้นเตอร์ออนไลน์...
สุธาสินี
กองนโยบายและแผน
2420
2019-11-15
1911151242
ลง windows...
ศุภชัย
สาขาสถาปัตยกรรม
865155199
2019-11-15
เชิดชัย
1911131241
ลงโปรแกรม word ใหม่...
ฐิติพร
สาขาชีววิทยาประยุกต์
857439305
2019-11-13
เชิดชัย
1911121240
เครื่องคอมพิวเตอร์สั่งปริ้งงานไม่ได้...
ยมลภัทร
กองกลาง
1002
2019-11-12
1911121239
เซ็ตปริ้นเตอร์ออนไลน์...
สุธาสินี
กองนโยบายและแผน
2420
2019-11-12
มงคล
1911071238
ติดตั้งฟอร์นกับติดตั้งโปรแกรมอ่านไฟร์ pdf...
กานดา
ศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง
862431575
2019-11-07
มงคล
1911041237
activate windows...
พรภัสสร
สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
2830
2019-11-04
1911041236
สายสัญญาณภาพไม่ออก...
พรภัสสร
สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
2830
2019-11-04
1911011235
ต่อเครื่องปริ้นท์เตอร...
ทัศนีย์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2814
2019-11-01
1910301234
1. แก้ระบบไวไฟ ณ ห้องผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ และ ห้องงานอาคารสถานที่ กองกลาง ...
อมร
กองกลาง
2297
2019-10-30
1910281233
กู้ข้อมูล Drive:C , ลงโปรแกรม ...
ศรัญญา
วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ
651052676
2019-10-28
เชิดชัย
1910281232
กู้ข้อมูล ไดรฟ์ D...
กิติยา
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2850
2019-10-28
เชิดชัย
1910281231
ติดไวรัส เข้าระบบไม่ได้...
ดุษฎี
สาขาการตลาด
815476552
2019-10-28
เชิดชัย
1910251230
กู้ข้อมูล external HD...
กิติยา
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2850
2019-10-25
เชิดชัย
1910221229
ลง Office ใหม่ เนื่องจาก Version ปัจจุบัน ไม่รองรับสมการ Equation 3.0...
อรุณรักษ์
สำนักงานผู้อำนวยการ
2535
2019-10-22
เชิดชัย
1910221228
สั่งปริ๊นซ์งานไม่ได้ เครื่อง cannon...
จันทร์สุดา
สำนักงานผู้อำนวยการ
2545
2019-10-22
เชิดชัย
1910211227
เครื่องเปิดไม่ติด...
รัชดาพร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
866366719
2019-10-21
เชิดชัย
1910101226
เข้า window ไม่ได้ และเครื่อง restart เอง มีไฟล์อยู่หน้าเดสทอป ...
รัตนาภรณ์
สำนักงานผู้อำนวยการ
2535
2019-10-10
เชิดชัย


Total 1250 Record : 63 Page : [1] [2] [3] [4] 5 [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63]