รับเรื่องรอดำเนินการ | ไม่สามารถซ่อมได้ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้ว
Job.ID
รายละเอียดปัญหา
ชื่อผู้แจ้งซ่อม
หน่วยงาน
เบอร์โทร
วันที่แจ้ง
สถานะ
ผู้ปฏิบัติงาน
140908179
ใช้งานgoogle ไม่ได้...
กิตติ
สำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
3431
2014-09-08
เชิดชัย
140905178
ลงโปรแกรมใหม่...
เทพรัตน์
กองกลาง
89
2014-09-05
เชิดชัย
140905177
ติดตั้งสายแรน...
ธนภัทร
สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
2294
2014-09-05
ปรีชา
140903176
เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตไม่ได้...
พนิดา
กองกลาง
2280
2014-09-03
ปรีชา
140902175
1. format เครื่อง 2. ลงโปรแกรม เครื่อง Panasonic KX-MB2085/2090 3. Adobe Reader Pro 4. โปรแกรม พื้นฐาน ต่าง ๆ...
ทัศนีย์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2846
2014-09-02
เชิดชัย
140902174
เข้าใช้เน็ตไม่ได้...
นิกร
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
2799
2014-09-02
ปรีชา
140901173
ลงwindows...
ยุทธการ
สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์
4332
2014-09-01
เชิดชัย
140901172
ติดไวรัส/ ลงโปรดแกรมสแกน...
ลำแพน
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2831
2014-09-01
เชิดชัย
140901171
เล่นเน็ตไม่ได้...
สมศักดิ์
3651
2014-09-01
ปรีชา
140829170
ไวรัสลบโปรแกรมหาย...
เกษม
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
814796635
2014-08-29
เชิดชัย
140828169
กู้ข้อมูล...
สาวิตรี
สำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2530
2014-08-28
เชิดชัย
140827168
เล่นเน็ตไม่ได้...
กัลยา
กองกลาง
2282
2014-08-27
ปรีชา
140826167
ถอนการติดตั้งโปรแกรม...
สุรวดี
2821
2014-08-26
เชิดชัย
140826166
เปลี่ยนเป็น XP...
เมที
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
3340
2014-08-26
เชิดชัย
140825165
เข้าใช้อินเตอร์เน็ตไม่ได้คะ...
ยุพาพรรณ
กองพัฒนานักศึกษา
2300
2014-08-25
กฤษฎา
140825164
ใช้งาน Wifi ไม่ได้...
บุณฑริก
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
2750
2014-08-25
กฤษฎา
140825163
เครื่่องปริ๊นท์ไม่ทำงาน...
กุลชลี
กองพัฒนานักศึกษา
2380
2014-08-25
ปรีชา
140821162
สัญญาณจอไม่ติด...
กิตติ
สำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
3431
2014-08-21
เชิดชัย
140821161
เครื่องช้า...
ปุริม
สาขาวิชาการตลาด
3641
2014-08-21
เชิดชัย
140821160
ใช้งานไม่ได้...
ชาติชาย
สาขาวิชาออกแบบเซรามิก
3750
2014-08-21
กฤษฎา


Total 1083 Record : 55 Page : [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] 49 [50] [51] [52] [53] [54] [55]