รับเรื่องรอดำเนินการ | ไม่สามารถซ่อมได้ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้ว
Job.ID
รายละเอียดปัญหา
ชื่อผู้แจ้งซ่อม
หน่วยงาน
เบอร์โทร
วันที่แจ้ง
สถานะ
ผู้ปฏิบัติงาน
151106450
เครื่องค้าง...
เมที
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
92
2015-11-06 00:00:00
กฤษฎา
151103449
เครื่องติดตั้งเครื่องปริ้นเตอร์ แต่ปริ้นได้บ้างไม่ได้บ้าง ...
อรุณรักษ์
สถาบันวิจัยและพัฒนา
2550
2015-11-03 00:00:00
151102448
เครื่องติดไวรัส และลงโปรแกรมเขียนแผ่น CD...
วรรณ์มณี
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
2790
2015-11-02 00:00:00
151102447
จอคอมพิวเตอร์เสียบไฟไม่เข้า เปิดไม่ติด...
โชคอำนวย
สำนักงานคณบดี คณะบริหารธุรกิจ
3608
2015-11-02 00:00:00
151028446
เข้าอินเตอร์เน็ตไม่ได้...
ศันสุนีย์
กองกลาง
2232
2015-10-28 00:00:00
กฤษฎา
151028445
ลงโปรแกรม...
อรุณี
สำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2550
2015-10-28 00:00:00
เชิดชัย
151027444
Clone Server...
น้ำผึ้ง
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
2757
2015-10-27 00:00:00
เชิดชัย
151020443
window expire...
นิตยา
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและสิ่งแวดล้อม
811702413
2015-10-20 00:00:00
เชิดชัย
151016442
บูตเข้าวินโดวส์ไม่ได้ ฟ้องให้ repairs ตลอดเวลา...
อัครินทร์
สำนักงานคณบดี คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม
3705
2015-10-16 00:00:00
เชิดชัย
151015441
วินโดว์ มีปัญหา...
อรพรรณ
กองบริหารงานบุคคล
2621
2015-10-15 00:00:00
เชิดชัย
151015440
ลงwindowใหม่ 2 เครื่อง...
พรศิริ
สำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนา
44233063
2015-10-15 00:00:00
เชิดชัย
151014439
หน้าจอฟ้า...
บุณฑริกา
ศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีชุณหวัน
899467819
2015-10-14 00:00:00
เชิดชัย
151008438
ย้ายเครื่องแม่ข่ายและเดินระบบเลนส์...
ระวิสุดา
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
2751
2015-10-08 00:00:00
เชิดชัย
151007437
โปรแกรมไม่เสถียร ลงโปรแกรมใหม่...
จิตติวัฒน์
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
815470993
2015-10-07 00:00:00
เชิดชัย
151005436
บล็อคอืนเตอร์เน็ต...
พงษ์ศักดิ์
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
819978910
2015-10-05 00:00:00
เชิดชัย
151005435
เครื่องคอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด...
ศันสุนีย์
กองกลาง
2232
2015-10-05 00:00:00
กฤษฎา
151005434
เครื่อง Server เปิดไม่ติด...
น้ำผึ้ง
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
2757
2015-10-05 00:00:00
เชิดชัย
151002433
ลง window ใหม่...
อารีพร
สาขาวิชาเคมีประยุกต์
973421394
2015-10-02 00:00:00
เชิดชัย
151001432
ปริ้นเตอร์ ปริ้นไม่ได้...
สุวรรณี
กองพัฒนานักศึกษา
2340
2015-10-01 00:00:00
เชิดชัย
150929431
ลง Windows ใหม่ Window 10, Microsoft office 2010...
ภราดร
สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์
4332
2015-09-29 00:00:00
เชิดชัย


Total 1347 Record : 68 Page : [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] 49 [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68]