รับเรื่องรอดำเนินการ | ไม่สามารถซ่อมได้ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้ว
Job.ID
รายละเอียดปัญหา
ชื่อผู้แจ้งซ่อม
หน่วยงาน
เบอร์โทร
วันที่แจ้ง
สถานะ
ผู้ปฏิบัติงาน
150602377
ติดไวรัส...
กชพร
กองกลาง
2209
2015-06-02
เชิดชัย
150602376
เปิดไม่ติด...
ราณี
กองกลาง
2212
2015-06-02
เชิดชัย
150528375
ใช้งานแล้วค้างตลอดเวลา restart ใหม่แล้วยังใช้ไม่ได้ ช่วย backup ใน drive Dให้ด้วย...
ไวน์ริตาร์
สาขาวิชาการตลาด
3691
2015-05-28
เชิดชัย
150528374
ลง window ...
มารุต
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
810752221
2015-05-28
เชิดชัย
150522373
เปิดไม่ติด หน้าจอเป็นสีส้ม...
กฤษฎา
กองพัฒนานักศึกษา
2310
2015-05-22
กฤษฎา
150520372
ไอคอนหน้าจอ มีขนาดใหญ่ และ เมื่อเปิดโปรแกรม Word ลักษณะเครื่องมือ ก็มีข...
สุปราณี
สำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
3522
2015-05-20
เชิดชัย
150520371
เปิดเครื่องไม่ได้...
อดุลย์
สาขาวิชาการจัดการผังเมือง
858587272
2015-05-20
เชิดชัย
150519370
หน้าจอเป็นสีฟ้า และเข้าระบบ windows ไม่ได้ (งานทะเบียนและประมวลผล)...
พนิดา
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
2753
2015-05-19
เชิดชัย
150511369
เปิดเครื่องไม่ติด...
กฤษฎา
กองพัฒนานักศึกษา
2300
2015-05-11
เชิดชัย
150508368
ลง windows 8.1 64 bit ...
วิชาญ
กองพัฒนานักศึกษา
879669600
2015-05-08
เชิดชัย
150507367
เครื่องช้า ...
อาจารี
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2870
2015-05-07
เชิดชัย
150507366
ลงวินโดใหม่...
กิตติ
สำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
862546706
2015-05-07
เชิดชัย
150430365
เข้าระบบ ERP ไม่ได้...
อัจฉรา
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2891
2015-04-30
เชิดชัย
150427364
ลง Windows 7...
สมวิตรี
กองนโยบายและแผน
2435
2015-04-27
เชิดชัย
150427363
สแกนไวรัส...
อภิวัฒน์
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
3412
2015-04-27
เชิดชัย
150421362
ลงวินโดว์ใหม่...
อมรทัศน์
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
87
2015-04-21
เชิดชัย
150420361
OS เสีย ...
พีรเดช
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
91
2015-04-20
เชิดชัย
150410360
ใช้ WiFi ไม่ได้...
คมสัณห์
สาขาวิชามนุษยศาสตร์
898367727
2015-04-10
เชิดชัย
150409359
เปิดเครื่องแล้วหน้าจอดำ...
สุนิสา
กองคลัง
2190
2015-04-09
150401358
ลง window 8.1...
กรกนก
สาขาวิชาเคมีประยุกต์
885373170
2015-04-01
เชิดชัย


Total 1234 Record : 62 Page : [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] 47 [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62]