รับเรื่องรอดำเนินการ | ไม่สามารถซ่อมได้ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้ว
Job.ID
รายละเอียดปัญหา
ชื่อผู้แจ้งซ่อม
หน่วยงาน
เบอร์โทร
วันที่แจ้ง
สถานะ
ผู้ปฏิบัติงาน
160307491
ต่ออินเตอร์เน็ตไม่ได้ เน็ตหลุดบ่อย...
อัจฉรา
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2891
2016-03-07 00:00:00
เชิดชัย
160307490
ลง windown ใหม่...
ณัฏฐนันท์
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
2754
2016-03-07 00:00:00
เชิดชัย
160304489
ไม่สามารถเข้าระบบอินเตอร์เน็ตได้ ...
รัญชิดา
กองบริหารงานบุคคล
2640
2016-03-04 00:00:00
เชิดชัย
160302488
เครื่องปริ้นไม่ได้...
รัตนา
กองบริหารงานบุคคล
2691
2016-03-02 00:00:00
ปรีชา
160302487
เปิดไม่ติด...
วิทยา
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
878703984
2016-03-02 00:00:00
เชิดชัย
160301486
อินเตอร์เน็ตเข้าไม่ได้บางเครื่องและช้า...
อภิเดช
สาขาวิชาวิศวกรรมการทำความเย็นและการปรับอากาศ
878300006
2016-03-01 00:00:00
เชิดชัย
160301485
การใช้งานระบบ Microsoft excel เมื่อเปิดใช้งานระบบมีอาการทำงานช้า ประมวลผลช้า...
ระวิสุดา
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
2758
2016-03-01 00:00:00
ปรีชา
160226484
ลงโปรแกรมใหม่...
มงคลชัย
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
815458315
2016-02-26 00:00:00
เชิดชัย
160223483
ตัวแสกนไวรัสบล็อคเนท...
ขวัญจิต
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน
868762434
2016-02-23 00:00:00
เชิดชัย
160218482
เปิดเครื่องติดแต่ไม่สามารถเข้าวินโดว์ได้...
สมศรี
กองกลาง
2211
2016-02-18 00:00:00
กฤษฎา
160217481
- ลงไดเวอร์เครื่องพิมพ์ - ลงออฟฟิต...
ทัศนีย์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2814
2016-02-17 00:00:00
เชิดชัย
160215480
format และแบ่ง partition Harddrive ใหม่ไม่ได้ รบกวน back up ข้อมูลทุก Drive ยกเว้น และ แบ่ง partition เ...
สุพจน์
สำนักงานคณบดี คณะบริหารธุรกิจ
3689
2016-02-15 00:00:00
เชิดชัย
160210479
ลงระบบปฏิบัติการ window 7...
ณัฐชนันย์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2812
2016-02-10 00:00:00
เชิดชัย
160210478
ลงระบบปฏิบัติการ Windows 7...
ชาตรี
สาขาวิชาการจัดการผังเมือง
3530
2016-02-10 00:00:00
เชิดชัย
160210477
จอภาพไม่ติด แต่ไฟกระพริบหน้าจอติดค่ะ ...
สุปราณี
สำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
3522
2016-02-10 00:00:00
เชิดชัย
160209476
แชร์ printer เช็ค internet...
สุรศักดิ์
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
3340
2016-02-09 00:00:00
กฤษฎา
160209475
เครื่องค้าง อาการเวลาพิมพ์ตัวอักษรจะข้างแค่ตัวเดียวเป็นแถวยาวไม่หย...
ธนศักดิ์
สำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
3311
2016-02-09 00:00:00
เชิดชัย
160208474
ลงโปรแกรม...
กมลทิพย์
กองนโยบายและแผน
2480
2016-02-08 00:00:00
ปรีชา
160208473
ลงโปรแกรม Microsoft office...
อัมพาพร
สาขาวิชาการจัดการ
3631
2016-02-08 00:00:00
เชิดชัย
160208472
ลง windiw...
วิทยา
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
878703984
2016-02-08 00:00:00
เชิดชัย


Total 1347 Record : 68 Page : [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] 47 [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68]