รับเรื่องรอดำเนินการ | ไม่สามารถซ่อมได้ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้ว
Job.ID
รายละเอียดปัญหา
ชื่อผู้แจ้งซ่อม
หน่วยงาน
เบอร์โทร
วันที่แจ้ง
สถานะ
ผู้ปฏิบัติงาน
140929203
อินเทอร์เนทช้าใช้การไม่ได้...
พิตินันท์
สำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
3351
2014-09-29
140929202
ลงวินโดว์ลิขสิทธิ์...
ดวงนภา
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
3514
2014-09-29
เชิดชัย
140926201
เครื่องเปิดไม่ติด...
อมรศักดิ์
สำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
86
2014-09-26
เชิดชัย
140926200
คอมพิวเตอร์มีปัญหา เข้าใช้งานแล้วช้า...
ภัณฑิรา
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
2571
2014-09-26
ปรีชา
140925199
เครื่องติดไวรัส...
กิตติ
สำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
3431
2014-09-25
เชิดชัย
140924198
boot windows ไม่ได้...
สุปราณี
สำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
3522
2014-09-24
เชิดชัย
140922197
ลง window ใหม่ และ แสกนไวรัส...
รัตนาภรณ์
สถาบันวิจัยและพัฒนา
2500
2014-09-22
เชิดชัย
140919196
ลง os 7...
เมษิณีย์
กองคลัง
2141
2014-09-19
เชิดชัย
140918195
ลงวินโดว์ 8 และลง ไดร์เวอร์ปริ้นเตอร์ 2 เครื่อง เครื่องสแกน 1 เครื่อง...
อัจฉรา
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2870
2014-09-18
ปรีชา
140918194
แจ้งซ่อม...
อมรศักดิ์
สำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
3315
2014-09-18
กฤษฎา
140918193
เปิดเครื่องไม่ได้...
สุมาลี
กองกลาง
2282
2014-09-18
กฤษฎา
140918192
ลงวินโดว์ใหม่...
รัตนาภรณ์
สถาบันวิจัยและพัฒนา
2500
2014-09-18
เชิดชัย
140918191
web page block user :172.17.163.70 url : go.microsoft.com/fslink/?linkId=400901 category : malware...
อรุณี
สำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2520
2014-09-18
กฤษฎา
140917190
ใช้งานอินเตอร์เน็ตไม่ได้...
สกุณา
กองคลัง
2161
2014-09-17
ปรีชา
140917189
ใช้อินเตอร์เน็ตไม่ได้...
สุนิสา
กองคลัง
2130
2014-09-17
140917188
ลงวินโดว์ 7 และ ออฟฟิต 2010...
อัจฉรา
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2870
2014-09-17
เชิดชัย
140912187
ลง windiws ใหม่...
สมเกียรติ์
สาขาวิชาการบัญชี
3615
2014-09-12
เชิดชัย
140911186
ติดไวรัส...
ศิริชัย
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
3111
2014-09-11
เชิดชัย
140910185
ลง MS office 2010...
อิทธิพล
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
942859042
2014-09-10
เชิดชัย
140910184
ลง windows ใหม่...
สังวาลย์
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
87
2014-09-10
เชิดชัย


Total 1047 Record : 53 Page : [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] 46 [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53]