รับเรื่องรอดำเนินการ | ไม่สามารถซ่อมได้ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้ว
Job.ID
รายละเอียดปัญหา
ชื่อผู้แจ้งซ่อม
หน่วยงาน
เบอร์โทร
วันที่แจ้ง
สถานะ
ผู้ปฏิบัติงาน
150904417
HDD เปิดไม่ติด...
ปิยะมาศ
สาขาวิชาวิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยวและแปรสภาพ
892021776
2015-09-04
150904416
เปิดเครื่องไม่ติด...
ศันสุนีย์
กองกลาง
2232
2015-09-04
เชิดชัย
150902415
เครื่องคอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด...
วันวิสาข์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2801
2015-09-02
เชิดชัย
150901414
เปิดเครืองไม่ติด...
สุปัญญา
กองกลาง
2200
2015-09-01
150901413
ตรวจสอบเอกซ์เทอร์นอลบ็อกซ์...
ปิยะมาศ
สาขาวิชาวิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยวและแปรสภาพ
89
2015-09-01
เชิดชัย
150831412
ระบบ วายฟาย ห้อง 22206 และ 22207 ไม่สามารถใช้งานได้ค่ะ เพราะตอนนี้เป็นปัญหาม...
สุปราณี
สำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
3522
2015-08-31
150821411
ลงวินโดว์...
ชิดชนก
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน
3511
2015-08-21
เชิดชัย
150819410
เครื่องต่อแล้วจอไม่ติด...
เอกพงษ์
สำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
3410
2015-08-19
เชิดชัย
150818409
ไวรัสจากแฮนดี้ไดรฟ์...
อิทธิพล
กองพัฒนานักศึกษา
2300
2015-08-18
เชิดชัย
150818408
เปิดเครื่องไม่ได้ ...
กิติยาวดี
สำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2540
2015-08-18
เชิดชัย
150817407
เครื่องติดไวรัส หลังขึ้น screen server เครื่องไม่ติด...
รุจนี
สาขาวิชาการบัญชี
3614
2015-08-17
เชิดชัย
150817406
window ค้าง...
นรารักษ์
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
3848
2015-08-17
เชิดชัย
150817405
ลงวินโดว์...
สังวาลย์
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
933297272
2015-08-17
เชิดชัย
150814404
ลงโปรเเกรม...
ธนกฤต
สำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
801692335
2015-08-14
เชิดชัย
150811403
มีปัญหาลิขสิทธิ์ windows...
สมศักดิ์
สาขาวิชาการบัญชี
3612
2015-08-11
เชิดชัย
150810402
ลืม password...
วันวิสาข์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2801
2015-08-10
เชิดชัย
150805401
เครื่องเปิดไม่ติด...
วิทยา
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
878703984
2015-08-05
เชิดชัย
150805400
ตรวจซ่อม Hard Disk...
วิทยา
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
878703984
2015-08-05
เชิดชัย
150803399
เปิดไม่ติด...
กฤษฎา
กองพัฒนานักศึกษา
2310
2015-08-03
เชิดชัย
150729398
เปิดไฟล์ไม่ได้...
ดุษฎี
กองพัฒนานักศึกษา
2341
2015-07-29
เชิดชัย


Total 1234 Record : 62 Page : [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] 45 [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62]