รับเรื่องรอดำเนินการ | ไม่สามารถซ่อมได้ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้ว
Job.ID
รายละเอียดปัญหา
ชื่อผู้แจ้งซ่อม
หน่วยงาน
เบอร์โทร
วันที่แจ้ง
สถานะ
ผู้ปฏิบัติงาน
150310340
เม้าไม่ทำงาน...
วิศณี
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน
895792525
2015-03-10
เชิดชัย
150309339
ขอเพิ่มบัญชีสมาชิก อินเตอร์เน็ต สองท่าน เป็นนักศึกษา ดังเอกสารแนบ สำ...
ปิยะ
คณะเทคโนโลยีสังคม
821283191
2015-03-09
เชิดชัย
150309338
มี virus เครื่องทำงานผิดปกติ...
สาวิตรี
สำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2530
2015-03-09
เชิดชัย
150306337
เปิดเครื่องไม่ติด...
วิชาญ
กองพัฒนานักศึกษา
879669600
2015-03-06
เชิดชัย
150303336
ลงโปรแกรมติดเครื่องครับ...
ธีรธรรม์
กองนโยบายและแผน
2460
2015-03-03
150302335
notebook เปิดไม่ได้...
วัลลภ
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
3340
2015-03-02
150302334
ลง windows 7 และ visio ใหม่...
พินิจ
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
3110
2015-03-02
เชิดชัย
150227333
อินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้...
สมบัติ
สำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
812654795
2015-02-27
กฤษฎา
150225332
แบ่ง Partion ลงวินโดว์ใหม่...
สุธน
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
3514
2015-02-25
เชิดชัย
150223331
เข้าระบบ จัดซื้อ/จัดจ้าง ไม่ได้ ...
อัจฉรา
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2870
2015-02-23
เชิดชัย
150223330
เข้า internet ไม่ได้...
กมลภัทร
กองกลาง
2032
2015-02-23
เชิดชัย
150223329
ลงโปรแกรมใหม่...
มุทิตา
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2801
2015-02-23
เชิดชัย
150218328
ใช้อินเตอร์เน็ตไม่ได้...
พลกฤต
กองกลาง
2295
2015-02-18
เชิดชัย
150218327
ติดตั้งระบบปฏิบัติการ windows 7 ...
กิตติวุฒิ
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
3112
2015-02-18
เชิดชัย
150217326
ลงวินโดว์7 ...
อัจฉรา
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2870
2015-02-17
เชิดชัย
150216325
ติดไวรัสลงwindowใหม่...
ขวัญจิต
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน
3521
2015-02-16
เชิดชัย
150216324
แก้ ERP และลง Windows ใหม่...
สุรวดี
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2821
2015-02-16
เชิดชัย
150216323
อินเตอร์เนตใช้การไม่ได้...
สุญาณี
กองกลาง
1030
2015-02-16
ปรีชา
150212322
ิอินเตอร์เน็ตและโทรศัพท์ ไม่ได้...
จุรีรัตน์
กองนโยบายและแผน
2400
2015-02-12
กฤษฎา
150212321
แชร์ปริ๊นเตอร์...
วราภรณ์
กองกลาง
2291
2015-02-12
กฤษฎา


Total 1118 Record : 56 Page : [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] 43 [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56]