รับเรื่องรอดำเนินการ | ไม่สามารถซ่อมได้ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้ว
Job.ID
รายละเอียดปัญหา
ชื่อผู้แจ้งซ่อม
หน่วยงาน
เบอร์โทร
วันที่แจ้ง
สถานะ
ผู้ปฏิบัติงาน
141217264
ปรับระยะขอบกระดาษ ไวไฟล์เล่นไม่ได้...
เชิดชัย
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
0
2014-12-17
เชิดชัย
141216263
เปิดไม่ติด ...
อรอุมา
สถาบันวิจัยและพัฒนา
2540
2014-12-16
เชิดชัย
141216262
เครื่องคอมฯ เปิดไม่ติด เสียงพัดลมดัง...
อุไรวรรณ
กองกลาง
2017
2014-12-16
เชิดชัย
141212261
อินเทอร์เนทเล่นไม่ได้...
พิตินันท์
สำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
3350
2014-12-12
เชิดชัย
141212260
เล่นเนทไม่ได้...
เชิดชัย
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
0
2014-12-12
เชิดชัย
141208259
ใช้งานอินเตอร์เน็ตไม่ได้...
เมษิณีย์
กองคลัง
2143
2014-12-08
141208258
เข้า windows ไม่ได้...
อำนาจ
821512206
2014-12-08
เชิดชัย
141204257
ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ เครื่องปริ้นเตอร์ต้องแอ๊ดใหม่ทุกวัน...
สมวิตรี
กองนโยบายและแผน
2430
2014-12-04
เชิดชัย
141203256
ใช้งาน Microsoft office ไม่ได้...
สกุณา
กองคลัง
2161
2014-12-03
เชิดชัย
141202255
เสียงใน window ไม่ออก...
สมเกียรติ์
สาขาวิชาการบัญชี
3615
2014-12-02
141201254
ใช้โ?รศัพท์ไม่ได้ เข้าหัวอินเตอร์เนท...
เชิดชัย
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1800
2014-12-01
เชิดชัย
141127253
ลงระบบปฏิบัติ 8.1การห้อง Lab แบบ Ghost...
วิษณุ
สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมิเดีย
859725948
2014-11-27
เชิดชัย
141124252
แนบไฟล์เมล์ไม่ได้ เครื่องทำงานช้ามากๆ ...
สุรเชษฐ์
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
872542498
2014-11-24
เชิดชัย
141120251
เครื่องเปิดไม่ติด...
ผกา
กองพัฒนานักศึกษา
2330
2014-11-20
เชิดชัย
141119250
internet ใช้ไม่ได้...
ศุภชัย
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
3512
2014-11-19
ปรีชา
141118249
เครื่องติดไวรัส และลงโปรแกรมใหม่...
พรรณาภรณ์
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
2755
2014-11-18
เชิดชัย
141117248
จอฟ้า...
ศิริลักษณ์
กองบริหารงานบุคคล
1045
2014-11-17
เชิดชัย
141117247
คอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด มีแต่เสียงพัดลม...
จุฑามาศ
กองกลาง
2018
2014-11-17
เชิดชัย
141114246
เปิดเครื่องไม่ติด...
สุนิสา
กองคลัง
2190
2014-11-14
เชิดชัย
141113245
เปิดเครื่องไม่ติดและมีเสียงร้อง...
สุชัญสินี
กองกลาง
2292
2014-11-13
เชิดชัย


Total 1047 Record : 53 Page : [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] 43 [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53]