รับเรื่องรอดำเนินการ | ไม่สามารถซ่อมได้ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้ว
Job.ID
รายละเอียดปัญหา
ชื่อผู้แจ้งซ่อม
หน่วยงาน
เบอร์โทร
วันที่แจ้ง
สถานะ
ผู้ปฏิบัติงาน
150125305
ลง os 7...
เฉลิมเกียรติ
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
816224812
2015-01-25
150123304
ลง window 7...
ปัณณวิชญ์
สำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
3331
2015-01-23
เชิดชัย
150122303
ใช้อินเทอร์เน็ตไม้ได้...
เศรษฐะ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2852
2015-01-22
เชิดชัย
150122302
เครื่องติดไวรัส...
อภิรักษ์
สำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
3211
2015-01-22
เชิดชัย
150121301
ติดสปายแวร์...
คมกร
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
3210
2015-01-21
เชิดชัย
150121300
คอมพิวเตอร์แจ้งเตือนให้ทำ System Restore ทุกครั้งที่เปิดเครื่อง...
ปัทมา
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
2730
2015-01-21
ปรีชา
150120299
เปิดไม่ติด...
ราณี
กองกลาง
2209
2015-01-20
เชิดชัย
150119298
เปิดเครื่องไม่ติด...
กิติยาวดี
สำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2540
2015-01-19
เชิดชัย
150116296
ขอลง window ใหม่...
ภัทรสุดา
กองนโยบายและแผน
2430
2015-01-16
เชิดชัย
150116295
เครื่องคอมพิวเตอร์ติด virus ไม่สามารถเข้าใช้งาน Internet ได้...
สาวิตรี
สำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2530
2015-01-16
กฤษฎา
150114293
เล่นเนทไม่ได้...
วิทวัส
สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ
3351
2015-01-14
ปรีชา
150114292
เปิดไม่ติด...
เมษิณีย์
กองคลัง
2143
2015-01-14
150114291
เครื่องติด spy waer ลงwindoweใหม่...
ประกาศ
กองกลาง
801668218
2015-01-14
เชิดชัย
150113290
printer ใช้งานไม่ได้...
สมพินิจ
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
3520
2015-01-13
เชิดชัย
150112289
เครื่องคอมพิวเตอร์ติดไวรัส...
จิราพร
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
2755
2015-01-12
เชิดชัย
150112288
วันที่คอมพิวเตอร์ไม่ตรง...
มุทิตา
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2801
2015-01-12
ปรีชา
150112287
รวดเร็วดีครับ...
สุรเชษฐ์
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
3311
2015-01-12
เชิดชัย
150112286
เข้าเนทไม่ได้...
ผกา
กองพัฒนานักศึกษา
2311
2015-01-12
เชิดชัย
150108285
ลงโปรแกรม...
กัลยาลักษณ์
กองกลาง
2030
2015-01-08
เชิดชัย
150108284
ติดตั้งเครื่องปริ้นท์เตอร์...
ทัศนีย์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2546
2015-01-08
เชิดชัย


Total 1083 Record : 55 Page : [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] 43 [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55]