รับเรื่องรอดำเนินการ | ไม่สามารถซ่อมได้ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้ว
Job.ID
รายละเอียดปัญหา
ชื่อผู้แจ้งซ่อม
หน่วยงาน
เบอร์โทร
วันที่แจ้ง
สถานะ
ผู้ปฏิบัติงาน
160819574
ให้ลง window ใหม่...
จิตรมณี
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน
819325584
2016-08-19 00:00:00
กฤษฎา
160817573
ลง microsoft Office ใหม่...
เด่น
สาขาวิชาออกแบบเซรามิก
867710687
2016-08-17 00:00:00
เชิดชัย
160816572
ลงวินโด 7 64bit ห้องพักอาจารย์วิทยาลัยเทคโนโลยีและบริหารธุรกิจ...
ภากร
กองกลาง
5015
2016-08-16 00:00:00
กฤษฎา
160815571
เข้าระบบ ess ไม่ได้ ใช้ internet โดยระบบ lan ไม่ได้ แจ้งแล้วไม่ได้รับการแก้ไข...
สุกัญญา
สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ
956011966
2016-08-15 00:00:00
กฤษฎา
160811570
windows เปิดไม่ขึ้น...
วณิชยา
กองบริหารงานบุคคล
2620
2016-08-11 00:00:00
กฤษฎา
160808569
ลงโปรแกรม windows 10.0 ...
สุรินทร์
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
3330
2016-08-08 00:00:00
เชิดชัย
160805568
ลงโปรแกรม office...
วัชรินทร์
สาขาวิชาออกแบบเซรามิก
894277798
2016-08-05 00:00:00
160804567
ใช้อินเตอร์เนตเข้าระบบ ESS เพื่อส่งผลการเรียนไม่ได้...
สุกัญญา
สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ
95
2016-08-04 00:00:00
กฤษฎา
160802566
เล่น net ไม่ได้...
ทิพย์สุคนธ์
กองบริหารงานบุคคล
2652
2016-08-02 00:00:00
เชิดชัย
160802565
ลงวินโดวส์ 7 และออฟฟิศ 2010...
สังวาลย์
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
933297272
2016-08-02 00:00:00
เชิดชัย
160802564
หน้าจอดับ...
วสันต์
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและสิ่งแวดล้อม
817494786
2016-08-02 00:00:00
เชิดชัย
160801563
ลง windows 10...
รพีพงศ์
สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์
97
2016-08-01 00:00:00
เชิดชัย
160728562
เข้าระบบใช้งาน windows ไม่ได้ค่ะ...
ระวิสุดา
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
2758
2016-07-28 00:00:00
เชิดชัย
160728561
ลงโปรแกรม windows เครื่อง PC...
วรรณณี
สาขาวิชาการตลาด
1911
2016-07-28 00:00:00
เชิดชัย
160726560
ลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เครื่องใหม่ ...
พรรณาภรณ์
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
2757
2016-07-26 00:00:00
เชิดชัย
160726559
ลงไมโครซอฟต์ออฟฟิศใหม่ (ภาษาอังกฤษ)...
วรรณ์มณี
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
2790
2016-07-26 00:00:00
เชิดชัย
160715558
โทรศัพท์ภายในใช้งานไม่ได้ ไม่มีสัญญาณ...
ภูติวัส
สำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
3451
2016-07-15 00:00:00
160714557
แอ๊ดปริ้นเตอร์...
อารีย์รัตน์
กองกลาง
1000
2016-07-14 00:00:00
เชิดชัย
160714556
ลง VPN...
ปัทมา
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
2732
2016-07-14 00:00:00
เชิดชัย
160714555
ลงวินโดว์ ใหม่...
ยุพิน
กองนโยบายและแผน
2460
2016-07-14 00:00:00
เชิดชัย


Total 1347 Record : 68 Page : [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] 43 [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68]