รับเรื่องรอดำเนินการ | ไม่สามารถซ่อมได้ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้ว
Job.ID
รายละเอียดปัญหา
ชื่อผู้แจ้งซ่อม
หน่วยงาน
เบอร์โทร
วันที่แจ้ง
สถานะ
ผู้ปฏิบัติงาน
151211457
ลงโปรแกรมใหม่...
กุสุมาลย์
กองกลาง
1000
2015-12-11
เชิดชัย
151211456
เครื่องช้า...
กุสุมาลย์
กองกลาง
1000
2015-12-11
เชิดชัย
151209455
wifi ใช้ไม่ได้...
ภูติวัส
สำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
3451
2015-12-09
ปรีชา
151208454
จอภาพขึ้นเป็นเส้น สีเขียวๆ...
กำธร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2891
2015-12-08
เชิดชัย
151125453
เครื่องติดไวรัส...
ขวัญจิต
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน
868762434
2015-11-25
เชิดชัย
151120452
ออกรายงานระบบ ERP ไม่ได้...
ณัฐชรินทร์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2846
2015-11-20
เชิดชัย
151116451
เครื่องเปิดไม่ติด...
วันวิสาข์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2801
2015-11-16
เชิดชัย
151106450
เครื่องค้าง...
เมที
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
92
2015-11-06
กฤษฎา
151103449
เครื่องติดตั้งเครื่องปริ้นเตอร์ แต่ปริ้นได้บ้างไม่ได้บ้าง ...
อรุณรักษ์
สถาบันวิจัยและพัฒนา
2550
2015-11-03
151102448
เครื่องติดไวรัส และลงโปรแกรมเขียนแผ่น CD...
วรรณ์มณี
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
2790
2015-11-02
151102447
จอคอมพิวเตอร์เสียบไฟไม่เข้า เปิดไม่ติด...
โชคอำนวย
สำนักงานคณบดี คณะบริหารธุรกิจ
3608
2015-11-02
151028446
เข้าอินเตอร์เน็ตไม่ได้...
ศันสุนีย์
กองกลาง
2232
2015-10-28
กฤษฎา
151028445
ลงโปรแกรม...
อรุณี
สำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2550
2015-10-28
เชิดชัย
151027444
Clone Server...
น้ำผึ้ง
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
2757
2015-10-27
เชิดชัย
151020443
window expire...
นิตยา
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและสิ่งแวดล้อม
811702413
2015-10-20
เชิดชัย
151016442
บูตเข้าวินโดวส์ไม่ได้ ฟ้องให้ repairs ตลอดเวลา...
อัครินทร์
สำนักงานคณบดี คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม
3705
2015-10-16
เชิดชัย
151015441
วินโดว์ มีปัญหา...
อรพรรณ
กองบริหารงานบุคคล
2621
2015-10-15
เชิดชัย
151015440
ลงwindowใหม่ 2 เครื่อง...
พรศิริ
สำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนา
44233063
2015-10-15
เชิดชัย
151014439
หน้าจอฟ้า...
บุณฑริกา
ศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีชุณหวัน
899467819
2015-10-14
เชิดชัย
151008438
ย้ายเครื่องแม่ข่ายและเดินระบบเลนส์...
ระวิสุดา
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
2751
2015-10-08
เชิดชัย


Total 1234 Record : 62 Page : [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] 43 [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62]