รับเรื่องรอดำเนินการ | ไม่สามารถซ่อมได้ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้ว
Job.ID
รายละเอียดปัญหา
ชื่อผู้แจ้งซ่อม
หน่วยงาน
เบอร์โทร
วันที่แจ้ง
สถานะ
ผู้ปฏิบัติงาน
160210478
ลงระบบปฏิบัติการ Windows 7...
ชาตรี
สาขาวิชาการจัดการผังเมือง
3530
2016-02-10
เชิดชัย
160210477
จอภาพไม่ติด แต่ไฟกระพริบหน้าจอติดค่ะ ...
สุปราณี
สำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
3522
2016-02-10
เชิดชัย
160209476
แชร์ printer เช็ค internet...
สุรศักดิ์
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
3340
2016-02-09
กฤษฎา
160209475
เครื่องค้าง อาการเวลาพิมพ์ตัวอักษรจะข้างแค่ตัวเดียวเป็นแถวยาวไม่หย...
ธนศักดิ์
สำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
3311
2016-02-09
เชิดชัย
160208474
ลงโปรแกรม...
กมลทิพย์
กองนโยบายและแผน
2480
2016-02-08
ปรีชา
160208473
ลงโปรแกรม Microsoft office...
อัมพาพร
สาขาวิชาการจัดการ
3631
2016-02-08
เชิดชัย
160208472
ลง windiw...
วิทยา
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
878703984
2016-02-08
เชิดชัย
160208471
พัดลมเครื่องคอมพิวเตอร์ ดังแรงงาก (เครื่องคอมฯ คุณทิพย์สุคนธ์)...
แก้วใจ
กองบริหารงานบุคคล
2652
2016-02-08
เชิดชัย
160208470
เครื่องคอมพิวเตอร์เปิดไม่ติดค่ะ...
สกุณา
กองคลัง
2161
2016-02-08
ปรีชา
160208469
กู้ข้อมูล HDD...
พลกฤต
กองกลาง
2293
2016-02-08
ปรีชา
160208468
เปิดเครื่องมีเสียงร้อง จากนั้นบูตผ่านวินพักหนึ่ง จอก็กระพริบอย่างเ...
สุรเชษฐ์
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
872542498
2016-02-08
เชิดชัย
160201466
เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่สามารถเปิดใช้งานได้...
ศุภจิรา
กองคลัง
2280
2016-02-01
ปรีชา
160129465
ล้างเครื่อง office 2010 ...
กฤษฎา
กองพัฒนานักศึกษา
2310
2016-01-29
เชิดชัย
160126464
เปลี่ยนคอมฯใหม่ไม่สามารถเข้าใช้งานอินเตอร์เน็ตได้ (ไม่ขึ้นหน้าloginX...
ขัตติย
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
812996113
2016-01-26
เชิดชัย
160115463
ลงโปรแกรมใหม่...
กชพร
สำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2530
2016-01-15
160111462
ลง window ใหม่...
ไกรสิทธิ
สาขาวิชาสัตวศาสตร์
885732990
2016-01-11
เชิดชัย
151223461
เครื่องรีสตาร์ทตลอด...
วันวิสาข์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2801
2015-12-23
เชิดชัย
151221460
ลงระบบปฎิบัติการใหม่ -window 10, Microsoft office 2010, แบ่ง Patition...
ภราดร
สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์
810201237
2015-12-21
เชิดชัย
151216459
เครื่องคอมฯ ค้าง...
ทัศนีย์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2814
2015-12-16
เชิดชัย
151215458
ลงวินโดว์ใหม่...
รสรินทร์
สำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
3350
2015-12-15
เชิดชัย


Total 1234 Record : 62 Page : [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] 42 [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62]