รับเรื่องรอดำเนินการ | ไม่สามารถซ่อมได้ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้ว
Job.ID
รายละเอียดปัญหา
ชื่อผู้แจ้งซ่อม
หน่วยงาน
เบอร์โทร
วันที่แจ้ง
สถานะ
ผู้ปฏิบัติงาน
160328498
เครื่องปริ๊นเตอร์ใช้การไม่ได้...
ศศิพัชร์
กองนโยบายและแผน
2435
2016-03-28
ปรีชา
160322497
เครื่องดับเองบ่อยครั้ง...
พรพรรณ
กองบริหารงานบุคคล
2653
2016-03-22
เชิดชัย
160322496
ลง window ใหม่...
สิตาภา
สาขาวิชาสังคมศาสตร์
4362
2016-03-22
เชิดชัย
160321495
Ms word มีปัญหา...
กนกอร
สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ
3350
2016-03-21
เชิดชัย
160321494
ลงโปรแกรม...
นวลละออง
สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ
852205400
2016-03-21
เชิดชัย
160318493
ขอลง Windows 10 และ Microsoft Office...
ศุภปิยะ
สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์
817608381
2016-03-18
เชิดชัย
160314492
เล่นเนทไม่ได้ เครื่อง windows XP...
วีรวัตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและสิ่งแวดล้อม
4353
2016-03-14
เชิดชัย
160307491
ต่ออินเตอร์เน็ตไม่ได้ เน็ตหลุดบ่อย...
อัจฉรา
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2891
2016-03-07
เชิดชัย
160307490
ลง windown ใหม่...
ณัฏฐนันท์
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
2754
2016-03-07
เชิดชัย
160304489
ไม่สามารถเข้าระบบอินเตอร์เน็ตได้ ...
รัญชิดา
กองบริหารงานบุคคล
2640
2016-03-04
เชิดชัย
160302488
เครื่องปริ้นไม่ได้...
รัตนา
กองบริหารงานบุคคล
2691
2016-03-02
ปรีชา
160302487
เปิดไม่ติด...
วิทยา
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
878703984
2016-03-02
เชิดชัย
160301486
อินเตอร์เน็ตเข้าไม่ได้บางเครื่องและช้า...
อภิเดช
สาขาวิชาวิศวกรรมการทำความเย็นและการปรับอากาศ
878300006
2016-03-01
เชิดชัย
160301485
การใช้งานระบบ Microsoft excel เมื่อเปิดใช้งานระบบมีอาการทำงานช้า ประมวลผลช้า...
ระวิสุดา
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
2758
2016-03-01
ปรีชา
160226484
ลงโปรแกรมใหม่...
มงคลชัย
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
815458315
2016-02-26
เชิดชัย
160223483
ตัวแสกนไวรัสบล็อคเนท...
ขวัญจิต
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน
868762434
2016-02-23
เชิดชัย
160218482
เปิดเครื่องติดแต่ไม่สามารถเข้าวินโดว์ได้...
สมศรี
กองกลาง
2211
2016-02-18
กฤษฎา
160217481
- ลงไดเวอร์เครื่องพิมพ์ - ลงออฟฟิต...
ทัศนีย์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2814
2016-02-17
เชิดชัย
160215480
format และแบ่ง partition Harddrive ใหม่ไม่ได้ รบกวน back up ข้อมูลทุก Drive ยกเว้น และ แบ่ง partition เ...
สุพจน์
สำนักงานคณบดี คณะบริหารธุรกิจ
3689
2016-02-15
เชิดชัย
160210479
ลงระบบปฏิบัติการ window 7...
ณัฐชนันย์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2812
2016-02-10
เชิดชัย


Total 1234 Record : 62 Page : [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] 41 [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62]