รับเรื่องรอดำเนินการ | ไม่สามารถซ่อมได้ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้ว
Job.ID
รายละเอียดปัญหา
ชื่อผู้แจ้งซ่อม
หน่วยงาน
เบอร์โทร
วันที่แจ้ง
สถานะ
ผู้ปฏิบัติงาน
150507366
ลงวินโดใหม่...
กิตติ
สำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
862546706
2015-05-07
เชิดชัย
150430365
เข้าระบบ ERP ไม่ได้...
อัจฉรา
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2891
2015-04-30
เชิดชัย
150427364
ลง Windows 7...
สมวิตรี
กองนโยบายและแผน
2435
2015-04-27
เชิดชัย
150427363
สแกนไวรัส...
อภิวัฒน์
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
3412
2015-04-27
เชิดชัย
150421362
ลงวินโดว์ใหม่...
อมรทัศน์
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
87
2015-04-21
เชิดชัย
150420361
OS เสีย ...
พีรเดช
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
91
2015-04-20
เชิดชัย
150410360
ใช้ WiFi ไม่ได้...
คมสัณห์
สาขาวิชามนุษยศาสตร์
898367727
2015-04-10
เชิดชัย
150409359
เปิดเครื่องแล้วหน้าจอดำ...
สุนิสา
กองคลัง
2190
2015-04-09
150401358
ลง window 8.1...
กรกนก
สาขาวิชาเคมีประยุกต์
885373170
2015-04-01
เชิดชัย
150327357
ลิขสิทธิ์วินโดว์...
เฉลียว
สาขาวิชามนุษยศาสตร์
4221
2015-03-27
เชิดชัย
150320356
ระบบเน็ตเวิร์ค มีปัญหาคะ ...
ศศิประภา
สำนักงานวิทยาเขตกาฬสินธุ์
4000
2015-03-20
ปรีชา
150318355
เดินสายอินเตอร์เน็ต...
สิรินาฏ
กองกลาง
2236
2015-03-18
ปรีชา
150318354
ลงวินโด...
ณรงค์ศักดิ์
สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
812032223
2015-03-18
กฤษฎา
150318353
เปิดเครื่องไม่ได้...
จิราภรณ์
กองกลาง
88
2015-03-18
ชัยวัฒน์
150313351
พบไวรัสในเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา...
รัชฎา
กองพัฒนานักศึกษา
2370
2015-03-13
กฤษฎา
150312350
ใช้อินเตอร์เน็ตไม่ได้ ...
มะลิวัลย์
สำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
80
2015-03-12
กฤษฎา
150311349
เครื่องช้าลงวินโดวใหม่ค่ะ...
นงลักษณ์
กองกลาง
2032
2015-03-11
ปรีชา
150311348
ติดไวรัส ในเครื่อง...
สุปราณี
สำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
3522
2015-03-11
เชิดชัย
150311347
internet ภายในสำนักงานใช้งานไม่ได้...
สาวิตรี
สำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2530
2015-03-11
กฤษฎา
150311346
มีเสียงดัง เปิดไม่ติด...
มารุต
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
3340
2015-03-11
เชิดชัย


Total 1083 Record : 55 Page : [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] 40 [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55]