รับเรื่องรอดำเนินการ | ไม่สามารถซ่อมได้ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้ว
Job.ID
รายละเอียดปัญหา
ชื่อผู้แจ้งซ่อม
หน่วยงาน
เบอร์โทร
วันที่แจ้ง
สถานะ
ผู้ปฏิบัติงาน
160620538
ลงระบบปฏิบัติการ windows 10 และโปรแกรม Microsoft office...
ผไทเทพ
สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์
874416699
2016-06-20
เชิดชัย
160620537
ระบบ E-document ร่งหนังสือแล้วส่งตรวจทาน/เสนอ ผอ.ลงนามไม่ได้ ผู้ดูแลระบบแจ้ง...
แก้วใจ
กองบริหารงานบุคคล
2640
2016-06-20
เชิดชัย
160616536
เครื่องแจ้งเตือนเป็นสีแดง เมื่อใช้ MS10 (เครื่องใช้ที่ 36-512)...
สุรเชษฐ์
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
872542498
2016-06-16
เชิดชัย
160616535
ms 10 แจ้งเตือนสีแดง keybord กดเสียตำแหน่ง HJ ...
สุรเชษฐ์
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
872542498
2016-06-16
เชิดชัย
160614534
ไม่สามารถเปิดไฟล์และบันทึกข้อมูลได้ (ซึ่งแสดงสถานะซ่อมแซม)...
ระวิสุดา
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
2758
2016-06-14
160614533
คอมพิวเตอร์เกิดอาการค้างจึงขอให้ลง windows 10, office 2010 และ anti-virus ลิขสิทธิ์ของมหาว...
ดริศ
สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์
842893920
2016-06-14
เชิดชัย
160614532
เวลาย้ายไฟล์จาก folder หนึ่งไปยัง folder อื่น เครื่องจะบอกให้ coppy file ที่ละ file ไปยั...
สุรัตน์
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
86
2016-06-14
เชิดชัย
160614531
ลงโปรแกรมใหม่...
สังวาลย์
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
933297272
2016-06-14
เชิดชัย
160613530
ไฟที่หน้าจอไม่ติด...
พรวิไล
กองคลัง
872468987
2016-06-13
160613529
ลง window 10 และ ลง โปรแกรมใช้งาน ...
ชุดาภัค
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
973245341
2016-06-13
เชิดชัย
160609528
ลง windows , format drive C ของ notebook ใหม่...
อภิรฎี
กองพัฒนานักศึกษา
2300
2016-06-09
เชิดชัย
160602527
ติดตัังวินโดว์ใหม่, ลง Microsolf office...
เมธ์วดี
สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
997818955
2016-06-02
เชิดชัย
160601526
อุปกรณ์ชำรุดใช้งานอินเตอร์เน็ตไม่ได้...
สุณี
กองกลาง
2250
2016-06-01
กฤษฎา
160601525
ลง Program ใหม่ ...
อรอุมา
สำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2540
2016-06-01
เชิดชัย
160531524
เปิดไม่ติด...
วณิชยา
กองบริหารงานบุคคล
2620
2016-05-31
กฤษฎา
160526523
ใช้งานเครื่องไม่ได้...
รุจิภาส
กองบริหารงานบุคคล
2651
2016-05-26
เชิดชัย
160525522
คอมพิวเตอร์มีอาการเปิดไม่ติดและและหากติดช้ามาก และไม่รันให้กด F1 ตลอ...
วราภรณ์
กองกลาง
2291
2016-05-25
160523521
ตอนนี้คอมฯ Run ช้ามากกก ...
ทิพย์วรรณ
สำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
3552
2016-05-23
เชิดชัย
160518520
หน้าระบบจัดการข่าวประชาสัมพันธ์ ในเว็ปไซด์มหาวิทยาลัย ไม่สามารถเข้...
วีณา
กองพัฒนานักศึกษา
2360
2016-05-18
160516519
ลงไมโครซอฟออฟฟิศ ไม่ได้ค่ะ ออฟฟิศที่ใช้งานอยู่มันขึ้นว่า product activation failed......
ฐาณิญา
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
2754
2016-05-16
เชิดชัย


Total 1234 Record : 62 Page : [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] 39 [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62]