รับเรื่องรอดำเนินการ | ไม่สามารถซ่อมได้ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้ว
Job.ID
รายละเอียดปัญหา
ชื่อผู้แจ้งซ่อม
หน่วยงาน
เบอร์โทร
วันที่แจ้ง
สถานะ
ผู้ปฏิบัติงาน
151015441
วินโดว์ มีปัญหา...
อรพรรณ
กองบริหารงานบุคคล
2621
2015-10-15
เชิดชัย
151015440
ลงwindowใหม่ 2 เครื่อง...
พรศิริ
สำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนา
44233063
2015-10-15
เชิดชัย
151014439
หน้าจอฟ้า...
บุณฑริกา
ศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีชุณหวัน
899467819
2015-10-14
เชิดชัย
151008438
ย้ายเครื่องแม่ข่ายและเดินระบบเลนส์...
ระวิสุดา
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
2751
2015-10-08
เชิดชัย
151007437
โปรแกรมไม่เสถียร ลงโปรแกรมใหม่...
จิตติวัฒน์
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
815470993
2015-10-07
เชิดชัย
151005436
บล็อคอืนเตอร์เน็ต...
พงษ์ศักดิ์
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
819978910
2015-10-05
เชิดชัย
151005435
เครื่องคอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด...
ศันสุนีย์
กองกลาง
2232
2015-10-05
กฤษฎา
151005434
เครื่อง Server เปิดไม่ติด...
น้ำผึ้ง
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
2757
2015-10-05
เชิดชัย
151002433
ลง window ใหม่...
อารีพร
สาขาวิชาเคมีประยุกต์
973421394
2015-10-02
เชิดชัย
151001432
ปริ้นเตอร์ ปริ้นไม่ได้...
สุวรรณี
กองพัฒนานักศึกษา
2340
2015-10-01
เชิดชัย
150929431
ลง Windows ใหม่ Window 10, Microsoft office 2010...
ภราดร
สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์
4332
2015-09-29
เชิดชัย
150924430
ลงโปรแกรม...
พรพิศ
สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์
4345
2015-09-24
ปรีชา
150923429
ลงโปรแกรมใหม่...
กิตติ
สำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
862546706
2015-09-23
เชิดชัย
150923428
- ไฟล์ระบบชำรุด - เครื่องพักหน้าจอแล้วไม่สามารถเปิดขึ้นมาใหม่ได้ ...
ทัศนีย์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2814
2015-09-23
150921427
เครื่องเปิดไม่ติด...
วรรณ์มณี
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
993515696
2015-09-21
เชิดชัย
150918426
ลง วินโด...
กิตติ
สำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
3433
2015-09-18
เชิดชัย
150917425
เข้า internet ไม่ได้...
ทัศนีย์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2814
2015-09-17
เชิดชัย
150915424
ใชั internet ไม่ได้...
สุรศักดิ์
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
857713374
2015-09-15
150914423
เปลี่ยน ram ...
ทัศนีย์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2814
2015-09-14
เชิดชัย
150910422
ลงวินโดว์ใหม่...
ยุพิน
กองนโยบายและแผน
2469
2015-09-10
เชิดชัย


Total 1118 Record : 56 Page : [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] 38 [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56]