รับเรื่องรอดำเนินการ | ไม่สามารถซ่อมได้ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้ว
Job.ID
รายละเอียดปัญหา
ชื่อผู้แจ้งซ่อม
หน่วยงาน
เบอร์โทร
วันที่แจ้ง
สถานะ
ผู้ปฏิบัติงาน
170306675
คอมพิวเตอร์ PC ห้องสำนักงาน ติดไวรัส เครื่องค้าง มี pop up ต่างๆ ขึ้นมากมาย...
ภัทรศรี
สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
879567905
2017-03-06 00:00:00
170301674
เครื่องช้า เช๊กระบบ...
กิตติ
สำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
934200428
2017-03-01 00:00:00
เชิดชัย
170228673
ขอความอนุเคราะห์เชื่อมต่อการสั่งพิมพ์จากคอมพิวเตอร์ไปยังเครื่องถ่...
สกุณา
กองคลัง
2161
2017-02-28 00:00:00
พลากร
170228672
ลง windows 10 + office 2010...
กัลยาลักษณ์
กองกลาง
2030
2017-02-28 00:00:00
เชิดชัย
170228671
ลงโปรแกรมไมโครซอฟออฟฟิต...
กัญญารัตน์
วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ
866483789
2017-02-28 00:00:00
เชิดชัย
170227670
ลงลายเส้น Antivirus...
เอมอัจฉริยา
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
2758
2017-02-27 00:00:00
เชิดชัย
170227669
ลง windows และ Microsoft office ...
สุรินทร์
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
3330
2017-02-27 00:00:00
เชิดชัย
170227668
คอมพิวเตอร์ pc เปิดไม่ติด...
อัจฉรา
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2891
2017-02-27 00:00:00
เชิดชัย
170224667
อินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ ...
ทิพย์วรรณ
สำนักงานคณบดี คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม
3552
2017-02-24 00:00:00
พลากร
170224666
เครื่องปริ้นไม่ได้ ...
ศุภจิรา
กองคลัง
2280
2017-02-24 00:00:00
เชิดชัย
170223665
ลง window ใหม่...
กรกนก
สาขาวิชาเคมีประยุกต์
885373170
2017-02-23 00:00:00
เชิดชัย
170223664
ลงโปรแกรมใหม่...
บุญชัย
สาขาวิชามนุษยศาสตร์
891895473
2017-02-23 00:00:00
เชิดชัย
170217663
window ไม่รัน จอดำ code errer...
วัฒนศักดิ์
กองพัฒนานักศึกษา
2352
2017-02-17 00:00:00
เชิดชัย
170217662
ลงวินโดวส์...
ปิยะดา
วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ
5018
2017-02-17 00:00:00
เชิดชัย
170216661
เข้าใช้งานวินโดว์ไม่ได้ หน้าจอเป็นสีน้ำเงิน รหัสเข้าเครื่อง jane...
ยุพิน
กองนโยบายและแผน
2460
2017-02-16 00:00:00
เชิดชัย
170210660
ต่อระบบไวไฟไม่ได้ , เล่นสามมิติไม่ได้ และบางครั้งเข้าเน็ตมหาวิทยาลัย...
ศิรินภา
สำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนา
862509508
2017-02-10 00:00:00
เชิดชัย
170209659
หน้าจอผิดปกติ...
กัญญาวีร์
สำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
1950
2017-02-09 00:00:00
เชิดชัย
170208658
เปิดคอมพิวเตอร์ไม่ได้ ...
อภิญญา
สาขาวิชาเคมีประยุกต์
894343923
2017-02-08 00:00:00
เชิดชัย
170207657
ลงโปรแกรม SPSS...
ระวิสุดา
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
2758
2017-02-07 00:00:00
เชิดชัย
170207656
ลง window 10 และโปรแกรม spss ,Psd , Illus ...
ภูมิพัฒน์
วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ
5017
2017-02-07 00:00:00
เชิดชัย


Total 1347 Record : 68 Page : [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] 38 [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68]