รับเรื่องรอดำเนินการ | ไม่สามารถซ่อมได้ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้ว
Job.ID
รายละเอียดปัญหา
ชื่อผู้แจ้งซ่อม
หน่วยงาน
เบอร์โทร
วันที่แจ้ง
สถานะ
ผู้ปฏิบัติงาน
170602695
boot เครื่องช้า เข้า window แล้วไม่สามารถดำเนินการอะไรได้...
สุรัตน์
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
868652129
2017-06-02 00:00:00
เชิดชัย
170601694
ลงโปรแกรม...
อุษณา
สาขาวิชาการบัญชี
818764409
2017-06-01 00:00:00
เชิดชัย
170531693
เปิดไม่ติด...
ลำแพน
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2521
2017-05-31 00:00:00
เชิดชัย
170515692
ตรวจสอบการเชื่อมต่อเราท์เตอร์ ให้ใช้งานได้ปกติ และติดตั้งเราท์เตอร...
อมร
กองกลาง
2297
2017-05-15 00:00:00
พลากร
170508691
เครื่องช้ามากผิดปกติ คาดว่าน่าจะติดไวรัสค่ะ รบกวนช่วยแก้ไขให้ด้วยน...
ทิพย์วรรณ
สำนักงานคณบดี คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม
3552
2017-05-08 00:00:00
170424690
ลงวินโดว์ใหม่...
คมกร
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
885929040
2017-04-24 00:00:00
เชิดชัย
170421689
windowsเสีย...
อภิวัฒน์
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
3410
2017-04-21 00:00:00
เชิดชัย
170418688
เครื่องคอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด...
รัตนา
สำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนา
945425868
2017-04-18 00:00:00
เชิดชัย
170407687
ลงลายเส้น Antivirus./หน้าจอจะมี Advanced-PC-Care-Limited Time Offer และ มีError sending request. ขึ้นมาตลอดลบไม่ได...
เอมอัจฉริยา
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
2758
2017-04-07 00:00:00
เชิดชัย
170403686
อาคาร 14 ไม่สามารถใช้งาน Internet ได้ บางครั้งเชื่อมต่อได้แต่ไม่สามารถใช้งา...
ภานุพงศ์
สำนักงานคณบดี คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม
3790
2017-04-03 00:00:00
170329685
หน้าจอไม่ติด...
กรรณิการ์
กองกลาง
2240
2017-03-29 00:00:00
เชิดชัย
170328684
เครื่องคอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด ...
ศุภจิรา
กองคลัง
2280
2017-03-28 00:00:00
เชิดชัย
170321683
เครื่องเปิดไม่ติด -เช็คเครื่อง -เช็คเครื่องปริ้น...
ปรียา
กองกลาง
2243
2017-03-21 00:00:00
เชิดชัย
170317682
บูทวินโดว์ไม่ขึ้น...
บุญชัย
สาขาวิชามนุษยศาสตร์
891895473
2017-03-17 00:00:00
เชิดชัย
170314681
ระบบอินเทอร์เน็ตไม่สารถใช้งานได้เป็นเวลา 2 วันแล้ว พิกัดห้องพัฒนาวิน...
อิทธิพล
กองพัฒนานักศึกษา
2341
2017-03-14 00:00:00
170314680
เครื่องปริ้นเตอร์ของ ผอ.กองคลัง ใช้งานไม่ได้...
สกุณา
กองคลัง
2161
2017-03-14 00:00:00
เชิดชัย
170314679
แชร์ปริ้นเตอร์...
รัตนา
กองบริหารงานบุคคล
2691
2017-03-14 00:00:00
เชิดชัย
170309678
-ซ่อมคอมพิวเตอร์ ความละเอียดต่ำ -ย้ายโทรศัพท์ -เเชร์เครื่องปริ้น ...
ปรียา
กองกลาง
2243
2017-03-09 00:00:00
170307677
ลิงค์นี้ http://guidance.rmuti.ac.th/ ขึ้นข้อความว่า An internal server error occurred. ...
สมพร
กองพัฒนานักศึกษา
2361
2017-03-07 00:00:00
พลากร
170307676
เครื่องปริ้นเตอร์ไม่สามารถปริ้นได้ ขอความอนุเคราะห์ จนท IT ตรวจสอบเคร...
ศุภจิรา
กองคลัง
2280
2017-03-07 00:00:00
พลากร


Total 1347 Record : 68 Page : [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] 37 [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68]