รับเรื่องรอดำเนินการ | ไม่สามารถซ่อมได้ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้ว
Job.ID
รายละเอียดปัญหา
ชื่อผู้แจ้งซ่อม
หน่วยงาน
เบอร์โทร
วันที่แจ้ง
สถานะ
ผู้ปฏิบัติงาน
170706715
เนื่องจากอินเตอร์เน็ตหอพัก 40 หน่วย(ใหม่) ใช้งานไม่ได้เกือบ 1 อาทิตย์แล้...
บรรณชา
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
826095479
2017-07-06 00:00:00
มงคล
170706714
ลง window ใหม่...
พงษ์ศักดิ์
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
837922386
2017-07-06 00:00:00
เชิดชัย
170704713
เครื่องช้า...
ปวีร์
กองกลาง
2296
2017-07-04 00:00:00
เชิดชัย
170703712
จอฟ้า เข้าวินโดไม่ได้...
อนันท์
วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ
89
2017-07-03 00:00:00
เชิดชัย
170703711
เปิดไม่ติด...
พงศ์พล
กองคลัง
2284
2017-07-03 00:00:00
เชิดชัย
170630710
คอมพิวเตอร์ PC หน้าจอไม่ติด แต่ไฟจอเข้า เช็คเบื้องต้นแล้ว ก็ไม่ติด รบ...
สุปราณี
สำนักงานคณบดี คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม
3522
2017-06-30 00:00:00
เชิดชัย
170629709
เครื่องต่อโปรเจ็คเตอร์ไม่ได้และเครื่องชอบค้าง...
มงคลชัย
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
81
2017-06-29 00:00:00
เชิดชัย
170628708
ลง window10...
ฉัตรชัชชญาน์
สาขาวิชาเคมีประยุกต์
885813461
2017-06-28 00:00:00
เชิดชัย
170628707
format เครื่อง ลง autocad 2016...
เชิดศักดิ์
กองกลาง
864612780
2017-06-28 00:00:00
เชิดชัย
170627706
เปิดไฟส์ PDF ไม่ได้...
พรรณาภรณ์
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
2575
2017-06-27 00:00:00
เชิดชัย
170627705
อินเตอร์เน็ตหลุดบ่อย และโทรศัพท์หมายเลข 2241 หลุดพร้อมเน็ต...
สุชัญสินี
กองกลาง
2241
2017-06-27 00:00:00
มงคล
170626704
ลง window7 office2010...
สมพินิจ
สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ
819673190
2017-06-26 00:00:00
เชิดชัย
170623703
ลง Windows 10 และ Office 2013 ติดตั้ง deep freeze ...
ทัดเทพ
สาขาวิชามนุษยศาสตร์
902715060
2017-06-23 00:00:00
เชิดชัย
170623702
ลงวินโดว์ใหม่...
วีรพันธุ์
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
917790935
2017-06-23 00:00:00
170622701
google chrome ใช้งานไม่ได้...
พิมพ์ชนก
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2850
2017-06-22 00:00:00
เชิดชัย
170622700
โทรศัพท์เครื่องดำขึ้นสถานะ "กำลังลงทะเบียน" ตั้งแต่ไฟตกเมื่อวาน จนวั...
กุลวรรธน์
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
2774
2017-06-22 00:00:00
มงคล
170615699
ลงวินโดว์ใหม่...
ณวพร
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
2775
2017-06-15 00:00:00
เชิดชัย
170613698
แชร์ปริ๊นเตอร์...
อรพรรณ
กองบริหารงานบุคคล
2621
2017-06-13 00:00:00
เชิดชัย
170606697
เข้าวินโดวส์ไม่ได้...
ยุวดี
ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีทุ่งกุลาร้องไห้
2172
2017-06-06 00:00:00
170605696
วินโดว์มีปัญหา...
วีรพันธุ์
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
917790935
2017-06-05 00:00:00


Total 1347 Record : 68 Page : [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] 36 [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68]