รับเรื่องรอดำเนินการ | ไม่สามารถซ่อมได้ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้ว
Job.ID
รายละเอียดปัญหา
ชื่อผู้แจ้งซ่อม
หน่วยงาน
เบอร์โทร
วันที่แจ้ง
สถานะ
ผู้ปฏิบัติงาน
160302488
เครื่องปริ้นไม่ได้...
รัตนา
กองบริหารงานบุคคล
2691
2016-03-02
ปรีชา
160302487
เปิดไม่ติด...
วิทยา
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
878703984
2016-03-02
เชิดชัย
160301486
อินเตอร์เน็ตเข้าไม่ได้บางเครื่องและช้า...
อภิเดช
สาขาวิชาวิศวกรรมการทำความเย็นและการปรับอากาศ
878300006
2016-03-01
เชิดชัย
160301485
การใช้งานระบบ Microsoft excel เมื่อเปิดใช้งานระบบมีอาการทำงานช้า ประมวลผลช้า...
ระวิสุดา
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
2758
2016-03-01
ปรีชา
160226484
ลงโปรแกรมใหม่...
มงคลชัย
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
815458315
2016-02-26
เชิดชัย
160223483
ตัวแสกนไวรัสบล็อคเนท...
ขวัญจิต
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน
868762434
2016-02-23
เชิดชัย
160218482
เปิดเครื่องติดแต่ไม่สามารถเข้าวินโดว์ได้...
สมศรี
กองกลาง
2211
2016-02-18
กฤษฎา
160217481
- ลงไดเวอร์เครื่องพิมพ์ - ลงออฟฟิต...
ทัศนีย์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2814
2016-02-17
เชิดชัย
160215480
format และแบ่ง partition Harddrive ใหม่ไม่ได้ รบกวน back up ข้อมูลทุก Drive ยกเว้น และ แบ่ง partition เ...
สุพจน์
สำนักงานคณบดี คณะบริหารธุรกิจ
3689
2016-02-15
เชิดชัย
160210479
ลงระบบปฏิบัติการ window 7...
ณัฐชนันย์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2812
2016-02-10
เชิดชัย
160210478
ลงระบบปฏิบัติการ Windows 7...
ชาตรี
สาขาวิชาการจัดการผังเมือง
3530
2016-02-10
เชิดชัย
160210477
จอภาพไม่ติด แต่ไฟกระพริบหน้าจอติดค่ะ ...
สุปราณี
สำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
3522
2016-02-10
เชิดชัย
160209476
แชร์ printer เช็ค internet...
สุรศักดิ์
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
3340
2016-02-09
กฤษฎา
160209475
เครื่องค้าง อาการเวลาพิมพ์ตัวอักษรจะข้างแค่ตัวเดียวเป็นแถวยาวไม่หย...
ธนศักดิ์
สำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
3311
2016-02-09
เชิดชัย
160208474
ลงโปรแกรม...
กมลทิพย์
กองนโยบายและแผน
2480
2016-02-08
ปรีชา
160208473
ลงโปรแกรม Microsoft office...
อัมพาพร
สาขาวิชาการจัดการ
3631
2016-02-08
เชิดชัย
160208472
ลง windiw...
วิทยา
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
878703984
2016-02-08
เชิดชัย
160208471
พัดลมเครื่องคอมพิวเตอร์ ดังแรงงาก (เครื่องคอมฯ คุณทิพย์สุคนธ์)...
แก้วใจ
กองบริหารงานบุคคล
2652
2016-02-08
เชิดชัย
160208470
เครื่องคอมพิวเตอร์เปิดไม่ติดค่ะ...
สกุณา
กองคลัง
2161
2016-02-08
ปรีชา
160208469
กู้ข้อมูล HDD...
พลกฤต
กองกลาง
2293
2016-02-08
ปรีชา


Total 1104 Record : 56 Page : [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] 35 [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56]