รับเรื่องรอดำเนินการ | ไม่สามารถซ่อมได้ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้ว
Job.ID
รายละเอียดปัญหา
ชื่อผู้แจ้งซ่อม
หน่วยงาน
เบอร์โทร
วันที่แจ้ง
สถานะ
ผู้ปฏิบัติงาน
160408508
เข้าอินเตอร์เน็ตไม่ได้...
ราณี
กองกลาง
22121
2016-04-08
เชิดชัย
160405507
ลง windown 7 , 64 bit microsolf office โปรแกรมพื้นฐานอื่นๆ ...
สุภาธิณี
สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม
914086529
2016-04-05
เชิดชัย
160405506
- ลงวินโดว 7 - เชื่อมต่อไวไฟมหาลัย - microsoft office 2010 ...
นุชนาฏ
สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม
831243684
2016-04-05
เชิดชัย
160404505
ไวรัส...
วรรณี
กองกลาง
44233000
2016-04-04
เชิดชัย
160404504
เครื่องปริ้นเตอร์ สั่งปริ้นไม่ได้...
สุวรรณี
กองพัฒนานักศึกษา
2340
2016-04-04
ปรีชา
160401503
ลงวินโดว์ใหม่...
ธนกฤต
สำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
801692335
2016-04-01
เชิดชัย
160331502
โปรแกรมอ่านไฟล์ pdf ชำรุด ...
การัณย์
สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
816694701
2016-03-31
เชิดชัย
160330501
เครื่องช้า...
พวงผกา
กองพัฒนานักศึกษา
2370
2016-03-30
เชิดชัย
160329500
เปิดไม่ติด ไม่สามารถเข้า Windows ได้...
รัตนาภรณ์
สำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2500
2016-03-29
เชิดชัย
160328499
เครื่องโน๊ตบุค มีปัญหา ให้ format ใหม่...
สมพินิจ
สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ
819673190
2016-03-28
เชิดชัย
160328498
เครื่องปริ๊นเตอร์ใช้การไม่ได้...
ศศิพัชร์
กองนโยบายและแผน
2435
2016-03-28
ปรีชา
160322497
เครื่องดับเองบ่อยครั้ง...
พรพรรณ
กองบริหารงานบุคคล
2653
2016-03-22
เชิดชัย
160322496
ลง window ใหม่...
สิตาภา
สาขาวิชาสังคมศาสตร์
4362
2016-03-22
เชิดชัย
160321495
Ms word มีปัญหา...
กนกอร
สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ
3350
2016-03-21
เชิดชัย
160321494
ลงโปรแกรม...
นวลละออง
สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ
852205400
2016-03-21
เชิดชัย
160318493
ขอลง Windows 10 และ Microsoft Office...
ศุภปิยะ
สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์
817608381
2016-03-18
เชิดชัย
160314492
เล่นเนทไม่ได้ เครื่อง windows XP...
วีรวัตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและสิ่งแวดล้อม
4353
2016-03-14
เชิดชัย
160307491
ต่ออินเตอร์เน็ตไม่ได้ เน็ตหลุดบ่อย...
อัจฉรา
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2891
2016-03-07
เชิดชัย
160307490
ลง windown ใหม่...
ณัฏฐนันท์
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
2754
2016-03-07
เชิดชัย
160304489
ไม่สามารถเข้าระบบอินเตอร์เน็ตได้ ...
รัญชิดา
กองบริหารงานบุคคล
2640
2016-03-04
เชิดชัย


Total 1104 Record : 56 Page : [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] 34 [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56]