รับเรื่องรอดำเนินการ | ไม่สามารถซ่อมได้ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้ว
Job.ID
รายละเอียดปัญหา
ชื่อผู้แจ้งซ่อม
หน่วยงาน
เบอร์โทร
วันที่แจ้ง
สถานะ
ผู้ปฏิบัติงาน
170913755
ลง window ใหม่ กับ โปรแกรมพื้นฐาน...
รัตนาภรณ์
สำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2545
2017-09-13 00:00:00
170911754
เครื่องปริ้นเตอร์พิมพ์สีจางมาก (เปลี่ยนตลับหมึกใหม่แล้วก็ยังจางอยู...
ละมัย
สํานักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
3434
2017-09-11 00:00:00
170911753
เปลี่ยน Microsoft office จาก 2010 เป็น 2016...
วรรณ์มณี
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
956168296
2017-09-11 00:00:00
เชิดชัย
170908752
เครื่องค้าง และจอภาพมีขาดตัวอักษรผิดปกติ...
สิรีรัตน์
สาขาวิชาเคมีประยุกต์
4313
2017-09-08 00:00:00
170908751
Shared Printer , ลง winrar...
เจริญศรี
กองกลาง
2001
2017-09-08 00:00:00
มงคล
170908750
ล้างเครื่อง และติดตั้ง windows ใหม่...
วรรณ์มณี
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
956168296
2017-09-08 00:00:00
170828749
ให้ปรับการ longin แบบปรติ และปรับที่สองเป็น D...
สุรเชษฐ์
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
872542498
2017-08-28 00:00:00
เชิดชัย
170825748
Activate Office และ เครื่องช้า (เครื่องเช่า Rico)...
กมลทิพย์
กองนโยบายและแผน
2480
2017-08-25 00:00:00
เชิดชัย
170825747
Activate Office ...
กมลทิพย์
กองนโยบายและแผน
2480
2017-08-25 00:00:00
เชิดชัย
170825746
activate office, เครื่องเช่า ricoh ช้า ...
ธีระวัฒน์
สาขาวิชามนุษยศาสตร์
2481
2017-08-25 00:00:00
เชิดชัย
170825745
ลง windows ใหม่...
กมลทิพย์
กองนโยบายและแผน
2480
2017-08-25 00:00:00
เชิดชัย
170823744
เชื่อมต่อเครื่องปริ้น...
สุรีพร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2831
2017-08-23 00:00:00
เชิดชัย
170822743
windows รันไม่ได้...
ธงชัย
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
3111
2017-08-22 00:00:00
เชิดชัย
170821742
Add printer HP Laser Jet 1020...
กุสุมาลย์
กองกลาง
1002
2017-08-21 00:00:00
เชิดชัย
170821741
ลง window ใหม่...
สุมาลี
สาขาวิชาการบัญชี
862412956
2017-08-21 00:00:00
เชิดชัย
170821740
ห้องสำนักงาน งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ใช้งานอินเตอร์เน็ตไม่ได้...
สมพร
กองพัฒนานักศึกษา
2361
2017-08-21 00:00:00
170821739
จอไม่ติด...
กชพร
สำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2545
2017-08-21 00:00:00
เชิดชัย
170817738
activated windows ไม่ผ่าน...
สุรศักดิ์
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
899492875
2017-08-17 00:00:00
เชิดชัย
170816737
Share Printer...
สุญานีย์
กองกลาง
2215
2017-08-16 00:00:00
เชิดชัย
170815736
ไม่มีสัญญาณ RMUTI wifi บริเวณห้องพักอาจารย์ ตึก 34 ห้อง 405 ทำให้ไม่สามารถใช้ระบ...
ฐิติกร
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและสิ่งแวดล้อม
849623641
2017-08-15 00:00:00
มงคล


Total 1347 Record : 68 Page : [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] 34 [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68]