รับเรื่องรอดำเนินการ | ไม่สามารถซ่อมได้ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้ว
Job.ID
รายละเอียดปัญหา
ชื่อผู้แจ้งซ่อม
หน่วยงาน
เบอร์โทร
วันที่แจ้ง
สถานะ
ผู้ปฏิบัติงาน
150923429
ลงโปรแกรมใหม่...
กิตติ
สำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
862546706
2015-09-23
เชิดชัย
150923428
- ไฟล์ระบบชำรุด - เครื่องพักหน้าจอแล้วไม่สามารถเปิดขึ้นมาใหม่ได้ ...
ทัศนีย์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2814
2015-09-23
150921427
เครื่องเปิดไม่ติด...
วรรณ์มณี
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
993515696
2015-09-21
เชิดชัย
150918426
ลง วินโด...
กิตติ
สำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
3433
2015-09-18
เชิดชัย
150917425
เข้า internet ไม่ได้...
ทัศนีย์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2814
2015-09-17
เชิดชัย
150915424
ใชั internet ไม่ได้...
สุรศักดิ์
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
857713374
2015-09-15
150914423
เปลี่ยน ram ...
ทัศนีย์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2814
2015-09-14
เชิดชัย
150910422
ลงวินโดว์ใหม่...
ยุพิน
กองนโยบายและแผน
2469
2015-09-10
เชิดชัย
150907421
เครื่องติดไวรัส...
สุรเชษฐ์
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
872542498
2015-09-07
เชิดชัย
150907420
window has a problem...
ดวงนภา
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
918319268
2015-09-07
เชิดชัย
150907419
ลงโปรแกรม Windows 8.1 และ Microsoft office...
ยุทธการ
สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์
818545055
2015-09-07
เชิดชัย
150907418
ลงโปรแกรม...
อมรศักดิ์
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
3848
2015-09-07
เชิดชัย
150904417
HDD เปิดไม่ติด...
ปิยะมาศ
สาขาวิชาวิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยวและแปรสภาพ
892021776
2015-09-04
150904416
เปิดเครื่องไม่ติด...
ศันสุนีย์
กองกลาง
2232
2015-09-04
เชิดชัย
150902415
เครื่องคอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด...
วันวิสาข์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2801
2015-09-02
เชิดชัย
150901414
เปิดเครืองไม่ติด...
สุปัญญา
กองกลาง
2200
2015-09-01
150901413
ตรวจสอบเอกซ์เทอร์นอลบ็อกซ์...
ปิยะมาศ
สาขาวิชาวิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยวและแปรสภาพ
89
2015-09-01
เชิดชัย
150831412
ระบบ วายฟาย ห้อง 22206 และ 22207 ไม่สามารถใช้งานได้ค่ะ เพราะตอนนี้เป็นปัญหาม...
สุปราณี
สำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
3522
2015-08-31
150821411
ลงวินโดว์...
ชิดชนก
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน
3511
2015-08-21
เชิดชัย
150819410
เครื่องต่อแล้วจอไม่ติด...
เอกพงษ์
สำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
3410
2015-08-19
เชิดชัย


Total 1026 Record : 52 Page : [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] 34 [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52]