รับเรื่องรอดำเนินการ | ไม่สามารถซ่อมได้ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้ว
Job.ID
รายละเอียดปัญหา
ชื่อผู้แจ้งซ่อม
หน่วยงาน
เบอร์โทร
วันที่แจ้ง
สถานะ
ผู้ปฏิบัติงาน
170123642
ลง window ใน mac...
สมเกียรติ์
สาขาวิชาการบัญชี
966591651
2017-01-23
เชิดชัย
170120641
computer เข้าไม่ได้...
กฤษฎา
วิทยาลัยเทคโนโลยี และบริหารธุรกิจ
5012
2017-01-20
เชิดชัย
170119640
เปิดไม่ติด...
สุทธิ
กองคลัง
2140
2017-01-19
เชิดชัย
170117639
อเร็มเตอร์เสีย...
อุไร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2800
2017-01-17
เชิดชัย
170117638
เปลี่ยน hard disk และ ลง WINDOWS ...
ศุภชัย
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
865155199
2017-01-17
เชิดชัย
170111637
ล้างเครื่อง...
กิตติ
สำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
934200428
2017-01-11
เชิดชัย
170110636
ลงโปรแกรมใหม่...
บุญชัย
สาขาวิชามนุษยศาสตร์
891895473
2017-01-10
เชิดชัย
170110635
ลงไรืกนไหใหม่...
อิสรีย์
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
98
2017-01-10
170110634
ตั้งค่า VPN MAC BOOK...
ธนภณ
สาขาวิชาการบัญชี
619693593
2017-01-10
เชิดชัย
170110633
เครื่องค้าง...
สมเกียรติ์
สาขาวิชาการบัญชี
966591651
2017-01-10
เชิดชัย
170109632
Window มีปัญหา...
ภูมิพัฒน์
วิทยาลัยเทคโนโลยี และบริหารธุรกิจ
979198885
2017-01-09
เชิดชัย
170109631
เปิดเครื่องไม่ได้ ,เปิดCPUแล้วมีเสียงดัง...
สุดารัตน์
กองกลาง
2031
2017-01-09
เชิดชัย
161227630
เครื่องเปิดไม่ได้ ไฟล์ระบบมีปัญหา...
เฉลิมเกียรติ
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
816224812
2016-12-27
เชิดชัย
161227629
กู้เมมโมรี่การ์ด เนื่องจากโดนไวรัสแล้วภาพหาย...
ไพฑูรย์
กองกลาง
801667816
2016-12-27
เชิดชัย
161206627
เครื่องพิมพ์เอกสารห้องพยาบาล ไม่ทำงาน ระบบแจ้งว่าไม่สามารถพิมพ์ได...
กานต์พิชชา
กองพัฒนานักศึกษา
2390
2016-12-06
เชิดชัย
161125626
เซ็ท Printer...
วันวิสาข์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2801
2016-11-25
เชิดชัย
161123625
ปัญหาสัญญาณ Internet ไม่เสถียร ไม่สามารถเข้าใช้งาน internet ได้ที่บริเวณตึก 36 ชั้...
ณัฐิญา
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
837408520
2016-11-23
ชัยวัฒน์
161121624
ติดไวรัส...
ยุวดี
ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีทุ่งกุลาร้องไห้
2172
2016-11-21
161121623
ปริ้นไม่ได้...
ชูชีพ
กองบริหารงานบุคคล
2630
2016-11-21
161118622
*แจ้งแทน ผอ.สุนทร หลังจาก login time out แล้วไม่สามารถ login ได้...
ชัยวัฒน์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2710
2016-11-18


Total 1234 Record : 62 Page : [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] 34 [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62]