รับเรื่องรอดำเนินการ | ไม่สามารถซ่อมได้ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้ว
Job.ID
รายละเอียดปัญหา
ชื่อผู้แจ้งซ่อม
หน่วยงาน
เบอร์โทร
วันที่แจ้ง
สถานะ
ผู้ปฏิบัติงาน
160609528
ลง windows , format drive C ของ notebook ใหม่...
อภิรฎี
กองพัฒนานักศึกษา
2300
2016-06-09
เชิดชัย
160602527
ติดตัังวินโดว์ใหม่, ลง Microsolf office...
เมธ์วดี
สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
997818955
2016-06-02
เชิดชัย
160601526
อุปกรณ์ชำรุดใช้งานอินเตอร์เน็ตไม่ได้...
สุณี
กองกลาง
2250
2016-06-01
กฤษฎา
160601525
ลง Program ใหม่ ...
อรอุมา
สำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2540
2016-06-01
เชิดชัย
160531524
เปิดไม่ติด...
วณิชยา
กองบริหารงานบุคคล
2620
2016-05-31
กฤษฎา
160526523
ใช้งานเครื่องไม่ได้...
รุจิภาส
กองบริหารงานบุคคล
2651
2016-05-26
เชิดชัย
160525522
คอมพิวเตอร์มีอาการเปิดไม่ติดและและหากติดช้ามาก และไม่รันให้กด F1 ตลอ...
วราภรณ์
กองกลาง
2291
2016-05-25
160523521
ตอนนี้คอมฯ Run ช้ามากกก ...
ทิพย์วรรณ
สำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
3552
2016-05-23
เชิดชัย
160518520
หน้าระบบจัดการข่าวประชาสัมพันธ์ ในเว็ปไซด์มหาวิทยาลัย ไม่สามารถเข้...
วีณา
กองพัฒนานักศึกษา
2360
2016-05-18
160516519
ลงไมโครซอฟออฟฟิศ ไม่ได้ค่ะ ออฟฟิศที่ใช้งานอยู่มันขึ้นว่า product activation failed......
ฐาณิญา
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
2754
2016-05-16
เชิดชัย
160512518
USB ใช้งานไม่ได้ และเครื่องช้า...
ปัณณวิชญ์
สำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
868716243
2016-05-12
เชิดชัย
160504517
เครื่องโน๊ตบุ๊ค ดับเอง ไม่สามารถทำงานได้...
ปญสา
กองกลาง
872452025
2016-05-04
เชิดชัย
160503516
ใช้อินเตอร์เน็ตไม่ได้...
สุวรรณี
กองพัฒนานักศึกษา
2340
2016-05-03
กฤษฎา
160503515
เครื่องcomputerค้าง...
ธนศักดิ์
สำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
861203734
2016-05-03
เชิดชัย
160502514
ติดตั้ง office 2010...
ณัฏภัสสร
กองบริหารงานบุคคล
2630
2016-05-02
กฤษฎา
160502513
ลงไมโครซอฟออฟฟิศ ไม่ได้ค่ะ ออฟฟิศที่ใช้งานอยู่มันขึ้นว่า product activation failed...
ฐาณิญา
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
2754
2016-05-02
เชิดชัย
160427512
กู้ข้อมูลฮาดดิส...
พลกฤต
กองกลาง
2293
2016-04-27
เชิดชัย
160426511
ออฟฟิตมีปัญหา ...
อรุณี
สำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2550
2016-04-26
เชิดชัย
160421510
ระบบของเครื่องคอมพิวเตอร์ ไม่สามารถมองเห็นเครือข่าย ...
รัญชิดา
กองบริหารงานบุคคล
2640
2016-04-21
เชิดชัย
160420509
เปิดเครื่องไม่ได้...
ยงยุทธ์
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
89
2016-04-20
เชิดชัย


Total 1104 Record : 56 Page : [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] 33 [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56]