รับเรื่องรอดำเนินการ | ไม่สามารถซ่อมได้ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้ว
Job.ID
รายละเอียดปัญหา
ชื่อผู้แจ้งซ่อม
หน่วยงาน
เบอร์โทร
วันที่แจ้ง
สถานะ
ผู้ปฏิบัติงาน
160920598
เปิดติดแล้วดับ...
มยุรา
กองกลาง
2232
2016-09-20
160920597
เล่นอินเทอร์เน็ตไม่ได้...
บุญชัย
สาขาวิชามนุษยศาสตร์
891895473
2016-09-20
เชิดชัย
160915596
ลง windows notebook ใหม่ ขอเพิ่มโปรแกรม Photoshop และ illustrator...
อภิรฎี
กองพัฒนานักศึกษา
2310
2016-09-15
เชิดชัย
160915595
เปิดและปิดเครื่องเองตลอดเวลา...
กฤษฎา
กองพัฒนานักศึกษา
2391
2016-09-15
เชิดชัย
160912594
เปิดไม่ได้ ฝากเก็บงานด้วยนะคะ ขอบคุณคะ ...
ผกา
กองพัฒนานักศึกษา
2300
2016-09-12
เชิดชัย
160909593
เครื่องทำงานช้าเนื่องจากRAM น้อย...
สุทธิ
กองคลัง
2141
2016-09-09
เชิดชัย
160907592
add printer ...
ณัฐชนันย์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
28
2016-09-07
เชิดชัย
160907591
- Microsoft office ใช้ไม่ได้ - ลบรหัสผ่านเข้า Windows...
พงศกร
กองบริหารงานบุคคล
2690
2016-09-07
เชิดชัย
160907590
แชร์ปริ้นเตอร์...
สุชัญสินี
กองกลาง
2241
2016-09-07
เชิดชัย
160907589
แอททีเวทคีย์ ออฟฟิต ...
ศุภจิรา
กองคลัง
2280
2016-09-07
เชิดชัย
160907588
เครื่องปริ้นเตอร์ไม่สามารถใช้งานได้...
ศุภจิรา
กองคลัง
2280
2016-09-07
160902587
1. กำจัดไวรัส และมัลแวร์ 2. เครื่องใช้งานอินเตอร์เน็ตไม่ได้ 3. google chrome ใช้งา...
สุรินทร์
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
3330
2016-09-02
เชิดชัย
160831586
ลง window ใหม่ แก้ไขปัญหาเชื่อมต่อ wifi...
อชิรญา
สาขาวิชาสังคมศาสตร์
856394059
2016-08-31
เชิดชัย
160830585
ลง Window Programme...
คมสัณห์
สาขาวิชามนุษยศาสตร์
898367727
2016-08-30
เชิดชัย
160829584
ลง window ใหม่...
อชิรญา
สาขาวิชาสังคมศาสตร์
3084
2016-08-29
เชิดชัย
160825583
ลงโปรแกรม erp...
รสรินทร์
สำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
827470359
2016-08-25
เชิดชัย
160825582
ลง window ใหม่ เป็น window 2010...
อารีพร
สาขาวิชาเคมีประยุกต์
973421394
2016-08-25
เชิดชัย
160824581
windowsเสีย...
วีระชัย
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
810673951
2016-08-24
เชิดชัย
160824580
มีปัญหาในการเข้าใช้งานระบบ,เครื่องช้า...
กุลวรรธน์
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
2772
2016-08-24
160823579
ลงโปรแกรมสแกนไวรัส...
อัจฉรา
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2891
2016-08-23


Total 1151 Record : 58 Page : [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] 32 [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58]