รับเรื่องรอดำเนินการ | ไม่สามารถซ่อมได้ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้ว
Job.ID
รายละเอียดปัญหา
ชื่อผู้แจ้งซ่อม
หน่วยงาน
เบอร์โทร
วันที่แจ้ง
สถานะ
ผู้ปฏิบัติงาน
160815571
เข้าระบบ ess ไม่ได้ ใช้ internet โดยระบบ lan ไม่ได้ แจ้งแล้วไม่ได้รับการแก้ไข...
สุกัญญา
สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ
956011966
2016-08-15
กฤษฎา
160811570
windows เปิดไม่ขึ้น...
วณิชยา
กองบริหารงานบุคคล
2620
2016-08-11
กฤษฎา
160808569
ลงโปรแกรม windows 10.0 ...
สุรินทร์
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
3330
2016-08-08
เชิดชัย
160805568
ลงโปรแกรม office...
วัชรินทร์
สาขาวิชาออกแบบเซรามิก
894277798
2016-08-05
160804567
ใช้อินเตอร์เนตเข้าระบบ ESS เพื่อส่งผลการเรียนไม่ได้...
สุกัญญา
สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ
95
2016-08-04
กฤษฎา
160802566
เล่น net ไม่ได้...
ทิพย์สุคนธ์
กองบริหารงานบุคคล
2652
2016-08-02
เชิดชัย
160802565
ลงวินโดวส์ 7 และออฟฟิศ 2010...
สังวาลย์
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
933297272
2016-08-02
เชิดชัย
160802564
หน้าจอดับ...
วสันต์
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและสิ่งแวดล้อม
817494786
2016-08-02
เชิดชัย
160801563
ลง windows 10...
รพีพงศ์
สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์
97
2016-08-01
เชิดชัย
160728562
เข้าระบบใช้งาน windows ไม่ได้ค่ะ...
ระวิสุดา
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
2758
2016-07-28
เชิดชัย
160728561
ลงโปรแกรม windows เครื่อง PC...
วรรณณี
สาขาวิชาการตลาด
1911
2016-07-28
เชิดชัย
160726560
ลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เครื่องใหม่ ...
พรรณาภรณ์
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
2757
2016-07-26
เชิดชัย
160726559
ลงไมโครซอฟต์ออฟฟิศใหม่ (ภาษาอังกฤษ)...
วรรณ์มณี
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
2790
2016-07-26
เชิดชัย
160715558
โทรศัพท์ภายในใช้งานไม่ได้ ไม่มีสัญญาณ...
ภูติวัส
สำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
3451
2016-07-15
160714557
แอ๊ดปริ้นเตอร์...
อารีย์รัตน์
กองกลาง
1000
2016-07-14
เชิดชัย
160714556
ลง VPN...
ปัทมา
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
2732
2016-07-14
เชิดชัย
160714555
ลงวินโดว์ ใหม่...
ยุพิน
กองนโยบายและแผน
2460
2016-07-14
เชิดชัย
160713554
ลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใหม่...
ประจวบ
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
862575905
2016-07-13
เชิดชัย
160708553
แก้ปัญหาไวรัส...
ฐิติพร
สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
845373266
2016-07-08
เชิดชัย
160705552
ขอบัญชีผลิตภัณฑ์ไลเซ่นของ office 2013...
สุรินทร์
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
3330
2016-07-05
เชิดชัย


Total 1104 Record : 56 Page : [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] 31 [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56]