รับเรื่องรอดำเนินการ | ไม่สามารถซ่อมได้ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้ว
Job.ID
รายละเอียดปัญหา
ชื่อผู้แจ้งซ่อม
หน่วยงาน
เบอร์โทร
วันที่แจ้ง
สถานะ
ผู้ปฏิบัติงาน
150817405
ลงวินโดว์...
สังวาลย์
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
933297272
2015-08-17
เชิดชัย
150814404
ลงโปรเเกรม...
ธนกฤต
สำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
801692335
2015-08-14
เชิดชัย
150811403
มีปัญหาลิขสิทธิ์ windows...
สมศักดิ์
สาขาวิชาการบัญชี
3612
2015-08-11
เชิดชัย
150810402
ลืม password...
วันวิสาข์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2801
2015-08-10
เชิดชัย
150805401
เครื่องเปิดไม่ติด...
วิทยา
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
878703984
2015-08-05
เชิดชัย
150805400
ตรวจซ่อม Hard Disk...
วิทยา
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
878703984
2015-08-05
เชิดชัย
150803399
เปิดไม่ติด...
กฤษฎา
กองพัฒนานักศึกษา
2310
2015-08-03
เชิดชัย
150729398
เปิดไฟล์ไม่ได้...
ดุษฎี
กองพัฒนานักศึกษา
2341
2015-07-29
เชิดชัย
150729397
เครื่องเปิดไม่ติด...
วีรนุช
สำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2540
2015-07-29
เชิดชัย
150729396
จอคอมไม่ติด...
อภิรฎี
กองพัฒนานักศึกษา
2391
2015-07-29
เชิดชัย
150727395
เข้า windows ไม่ได้...
บุณฑริก
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
2756
2015-07-27
เชิดชัย
150722394
ไม่สามารถพิมพ์งานได้ เนื่องจากมองไม่เห็นปริ้นเตอร์...
อรอุมา
สำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2540
2015-07-22
ปรีชา
150721393
1. ติดตั้งสาย Lan เพิ่มจำนวน 1 จุด ณ สำนักงานกองพัฒนานักศึกษา ...
อภิรฎี
กองพัฒนานักศึกษา
2391
2015-07-21
ปรีชา
150716392
ไม่สามารถติดตั้ง printer ได้...
อรุณี
สำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2550
2015-07-16
เชิดชัย
150710391
ลงวินโดส์...
มารุต
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
810752221
2015-07-10
เชิดชัย
150710390
ลง window ใหม่โน๊ตบุ้ก 2 เครื่อง...
รัตนาภรณ์
สำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2590
2015-07-10
เชิดชัย
150703389
ไม่สามารถใช้อินเตอร์เน็ตได้ และ ลงโปรแกรมใหม่...
อรุณี
สำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2550
2015-07-03
150619388
เวลาพิมพ์งานแล้วออกจากโปรแกรมบ่อย...
เจษฎาภรณ์
กองกลาง
2233
2015-06-19
150619387
ไม่สามารถเข้าใช้งานผ่านระบบต่างๆ (ESS , E-Doc , Internet) ได้ ...
วรรณ์มณี
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
2755
2015-06-19
150616386
ลง window 7 /word/excel/internet Google Chrome/ /internet explorer/spss และโปรแกรมอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้งานค่ะ...
ไวน์ริตาร์
สาขาวิชาการตลาด
3691
2015-06-16


Total 942 Record : 48 Page : [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] 31 [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48]