รับเรื่องรอดำเนินการ | ไม่สามารถซ่อมได้ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้ว
Job.ID
รายละเอียดปัญหา
ชื่อผู้แจ้งซ่อม
หน่วยงาน
เบอร์โทร
วันที่แจ้ง
สถานะ
ผู้ปฏิบัติงาน
170720722
ใช้เน็ทไม่ได้...
กิตติ
สํานักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
934200428
2017-07-20
เชิดชัย
170718721
สายแพรเสีย อาการจอไม่แสดงผล...
เสน่ห์
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
848880859
2017-07-18
เชิดชัย
170717720
ดังติ๊ดๆ แล้วดับไป เครื่องชอบดับเอง...
ธนศักดิ์
สํานักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
861203734
2017-07-17
เชิดชัย
170714719
ใช้งานปริ้นเตอร์ไม่ได้ รบกวนลงโปรแกรม PDF และ Photoshop...
สกุณา
กองคลัง
2286
2017-07-14
เชิดชัย
170713718
ให้ลง ไดร์เวอร์ pc...
อภิรักษ์
สํานักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
885801815
2017-07-13
เชิดชัย
170713717
จอฟ้า...
สุรีพร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2831
2017-07-13
เชิดชัย
170713716
วินโดวน์ติดไลน์เซ็น...
สุปราณี
สำนักงานคณบดี คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม
3521
2017-07-13
เชิดชัย
170706715
เนื่องจากอินเตอร์เน็ตหอพัก 40 หน่วย(ใหม่) ใช้งานไม่ได้เกือบ 1 อาทิตย์แล้...
บรรณชา
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
826095479
2017-07-06
มงคล
170706714
ลง window ใหม่...
พงษ์ศักดิ์
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
837922386
2017-07-06
เชิดชัย
170704713
เครื่องช้า...
ปวีร์
กองกลาง
2296
2017-07-04
เชิดชัย
170703712
จอฟ้า เข้าวินโดไม่ได้...
อนันท์
วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ
89
2017-07-03
เชิดชัย
170703711
เปิดไม่ติด...
พงศ์พล
กองคลัง
2284
2017-07-03
เชิดชัย
170630710
คอมพิวเตอร์ PC หน้าจอไม่ติด แต่ไฟจอเข้า เช็คเบื้องต้นแล้ว ก็ไม่ติด รบ...
สุปราณี
สำนักงานคณบดี คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม
3522
2017-06-30
เชิดชัย
170629709
เครื่องต่อโปรเจ็คเตอร์ไม่ได้และเครื่องชอบค้าง...
มงคลชัย
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
81
2017-06-29
เชิดชัย
170628708
ลง window10...
ฉัตรชัชชญาน์
สาขาวิชาเคมีประยุกต์
885813461
2017-06-28
เชิดชัย
170628707
format เครื่อง ลง autocad 2016...
เชิดศักดิ์
กองกลาง
864612780
2017-06-28
เชิดชัย
170627706
เปิดไฟส์ PDF ไม่ได้...
พรรณาภรณ์
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
2575
2017-06-27
เชิดชัย
170627705
อินเตอร์เน็ตหลุดบ่อย และโทรศัพท์หมายเลข 2241 หลุดพร้อมเน็ต...
สุชัญสินี
กองกลาง
2241
2017-06-27
มงคล
170626704
ลง window7 office2010...
สมพินิจ
สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ
819673190
2017-06-26
เชิดชัย
170623703
ลง Windows 10 และ Office 2013 ติดตั้ง deep freeze ...
ทัดเทพ
สาขาวิชามนุษยศาสตร์
902715060
2017-06-23
เชิดชัย


Total 1234 Record : 62 Page : [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] 30 [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62]