รับเรื่องรอดำเนินการ | ไม่สามารถซ่อมได้ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้ว
Job.ID
รายละเอียดปัญหา
ชื่อผู้แจ้งซ่อม
หน่วยงาน
เบอร์โทร
วันที่แจ้ง
สถานะ
ผู้ปฏิบัติงาน
2007311395
licence office...
พงษ์ศักดิ์
สาขาสถาปัตยกรรม
0837922386
2020-07-31 00:00:00
สุขสันต์
2007311394
ลงwindows ใหม่ค่ะ...
ปรางค์รวี
ศูนย์การศึกษาหนองระเวียง
0641454655
2020-07-31 00:00:00
สุขสันต์
2007301393
ต่อระบบโทรศัพท์ ...
กรรณิการ์
กองกลาง
2240
2020-07-30 00:00:00
มงคล
2007291392
อินเตอร์เน็ตอาคาร 22 ใช้งานไม่ได้...
ทิพย์วรรณ
สำนักงานคณบดี คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม
3780
2020-07-29 00:00:00
มงคล
2007291391
คอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด ไฟไม่เข้าเครื่อง...
จิรพันธ์
กองบริหารงานบุคคล
2600
2020-07-29 00:00:00
สุขสันต์
2007221390
ลงวินโด้ใหม่ และออฟฟิศ ...
กิตติกานต์
สาขาสถาปัตยกรรมภายใน
0895835026
2020-07-22 00:00:00
สุขสันต์
2007211389
ลงวินโดว์+โปรแกรมพื้นฐาน...
ณวพร
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
0872475686
2020-07-21 00:00:00
พุทธพงษ์
2007211388
ลงโปรแกรมmicrosoft และโปรแกรมพื้นฐาน...
รุ่งฤดี
สถาบันอุตสาหกรรมการบินแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
0857408107
2020-07-21 00:00:00
พุทธพงษ์
2007201387
เครื่องช้า ลงวินโดใหม่...
ศิรินภา
สำนักงานผู้อำนวยการ
0862509508
2020-07-20 00:00:00
สุขสันต์
2007201386
ลง office ใหม่...
ติณกร
สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
0939354515
2020-07-20 00:00:00
สุขสันต์
2007171385
อินเตอร์เน็ตใช้ไม่ได้...
สิรินาฏ
กองกลาง
2236
2020-07-17 00:00:00
มงคล
2007171384
ไม่สามารถใช้งานในระบบ Microsoft Office ได้เป็นปัจจุบัน...
อรพรรณ
กองบริหารงานบุคคล
2690
2020-07-17 00:00:00
สุขสันต์
2007171383
ลงโปรแกรมใหม่...
เฉลิมเกียรติ
สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
0816224812
2020-07-17 00:00:00
สุขสันต์
2007161382
ติดตั้งเครื่องโทรศัพท์สายในแบบดิจิตอล...
ณิชมาศ
สํานักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
3216
2020-07-16 00:00:00
2007151381
อินเตอร์เนตใช้งานไม่ได้...
วิรุฬ
สาขาการจัดการผังเมือง
3530
2020-07-15 00:00:00
พลากร
2007151380
Notebook เปิดไม่ติด...
กาญจนาภรณ์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2831
2020-07-15 00:00:00
พลากร
2007151379
แก้ไวรัส ลง โปรแกรมใหม่...
เฉลิมเกียรติ
สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
0816224812
2020-07-15 00:00:00
สุขสันต์
2007141378
wifi ใช้ไม่ได้...
มนัสสิริ
สาขาสังคมศาสตร์
0898078929
2020-07-14 00:00:00
สุขสันต์
2007141377
เดินสาย LAN...
กาญจนาภรณ์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2831
2020-07-14 00:00:00
มงคล
2007131376
ลง windown 10 ใหม่ 2852...
วินิจ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
0909624516
2020-07-13 00:00:00
พุทธพงษ์


Total 1347 Record : 68 Page : [1] [2] 3 [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68]