รับเรื่องรอดำเนินการ | ไม่สามารถซ่อมได้ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้ว
Job.ID
รายละเอียดปัญหา
ชื่อผู้แจ้งซ่อม
หน่วยงาน
เบอร์โทร
วันที่แจ้ง
สถานะ
ผู้ปฏิบัติงาน
1912261269
แจ้งซ่อม ลงโปรแกรมใหม่...
จันทร์เพ็ญ
สาขาการบัญชี
821526636
2019-12-26
มงคล
1912231268
ลง window 10...
ณัฐธิดา
สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
828747918
2019-12-23
มงคล
1912191267
เข้าระบบ EGP ไม่ได้ค่ะ...
อนัญญา
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2846
2019-12-19
1912121266
เมมโมรีการ์ดโดนไวรัส...
ไพฑูรย์
กองกลาง
2292
2019-12-12
1912111265
เครื่องชำระค่าปรับไม่เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต...
กิติยา
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2850
2019-12-11
เชิดชัย
1912061264
จอคอมเปิดไม่ติด ...
จิรพันธ์
กองบริหารงานบุคคล
2600
2019-12-06
เชิดชัย
1912061263
ลงวินโดว 10 จำนวน 2 เครื่อง และซ่อมอาการ หน้าจอเปิดติด 1 เครื่อง...
จิรพันธ์
กองบริหารงานบุคคล
2600
2019-12-06
เชิดชัย
1912061262
เครื่องไม่สามารถแสดงผลบนหน้าจอ LCD Projector ได้...
ทัดเทพ
สาขามนุษยศาสตร์
855456546
2019-12-06
1912041261
โน้ตบุ้คเข้าไวไฟของมหาวิทยาลัยไม่ได้ Window 7...
กรกต
สาขาวิศวกรรมโยธา
935066947
2019-12-04
1912031260
เข้า MS Office ไม่ได้ โปรแกรมเกิดเป็นภาพแต่ไม่พบข้อความและไม่สามารถใช้โปร...
อรุณรักษ์
สำนักงานผู้อำนวยการ
2535
2019-12-03
เชิดชัย
1912031259
อินเตอร์เน็ตใช้ไม่ได้...
นันทวันทน์
สำนักงานผู้อำนวยการ
945425868
2019-12-03
1912021258
เครื่องช้าและสั่งปริ้นไม่ได้...
อรพิน
กองคลัง
2190
2019-12-02
1912021257
เข้าใช้งานไม่ได้...
อนัญญา
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2846
2019-12-02
1912021256
เชื่อมต่อ RMURI ONE ไม่ค่อยได้แล้วก็หลุดบางครั้ง...
รัตนา
สำนักงานผู้อำนวยการ
2545
2019-12-02
เชิดชัย
1912021255
คอมพิวเตอร์ ผอ.กองพัฒนานักศึกษาไม่สามารถเข้า Internet ได้ ...
อภิรฎี
กองพัฒนานักศึกษา
2391
2019-12-02
เชิดชัย
1911271254
เปิดไม่ติด...
บุษบงกช
สาขาการบัญชี
3614
2019-11-27
เชิดชัย
1911271253
ลงวิดโดไม่ได้...
ไพลิน
สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
857629043
2019-11-27
เชิดชัย
1911271252
การเข้าถึงอินเตอร์เน็ตช้า เมื่อใช้ google chrome แต่การใช้งานโปรแกรมอื่นๆ เช...
อาทิตย์
สาขาเคมีประยุกต์
668
2019-11-27
1911221251
คอมพิวเตอร์เป็นภาษาจีน...
ปรเมษฐ์
วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ
887143473
2019-11-22
เชิดชัย
1911211250
เปิดเครื่องไม่ติด...
อนัญญา
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2846
2019-11-21
เชิดชัย


Total 1234 Record : 62 Page : [1] [2] 3 [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62]