รับเรื่องรอดำเนินการ | ไม่สามารถซ่อมได้ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้ว
Job.ID
รายละเอียดปัญหา
ชื่อผู้แจ้งซ่อม
หน่วยงาน
เบอร์โทร
วันที่แจ้ง
สถานะ
ผู้ปฏิบัติงาน
170927762
ลงโปรแกรมใหม่...
ภูษิตา
สาขาวิชาเคมีประยุกต์
638877722
2017-09-27
เชิดชัย
170925761
ลง window และ microsoft...
อภิญญา
สาขาวิชาเคมีประยุกต์
894343923
2017-09-25
เชิดชัย
170924760
เน็ตที่หอพักพัฒนาศรมชั้น4 หมายเลข1254-1313-060-69-9(12)ใช้งานไม่ได้ไม่มีสัญญาwifi...
อภิเดช
สาขาวิชาวิศวกรรมการทำความเย็นและการปรับอากาศ
878300006
2017-09-24
พลากร
170920759
เครท่องคอมเปิดไม่ได้...
อภิญญา
สาขาวิชาเคมีประยุกต์
894343923
2017-09-20
170919758
คอมฯ ปริ๊นไม่ได้...
ราณี
กองกลาง
2209
2017-09-19
170918757
เปิดเครื่องได้ แต่หน้าจอไม่ขึ้น...
วณิชยา
กองบริหารงานบุคคล
2620
2017-09-18
170913756
ลง Microsoft Office ที่ร้านค้าสวัสดิการ อาคาร 35 ...
ปรียา
กองกลาง
981583020
2017-09-13
พลากร
170913755
ลง window ใหม่ กับ โปรแกรมพื้นฐาน...
รัตนาภรณ์
สำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2545
2017-09-13
170911754
เครื่องปริ้นเตอร์พิมพ์สีจางมาก (เปลี่ยนตลับหมึกใหม่แล้วก็ยังจางอยู...
ละมัย
สํานักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
3434
2017-09-11
170911753
เปลี่ยน Microsoft office จาก 2010 เป็น 2016...
วรรณ์มณี
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
956168296
2017-09-11
เชิดชัย
170908752
เครื่องค้าง และจอภาพมีขาดตัวอักษรผิดปกติ...
สิรีรัตน์
สาขาวิชาเคมีประยุกต์
4313
2017-09-08
170908751
Shared Printer , ลง winrar...
เจริญศรี
กองกลาง
2001
2017-09-08
มงคล
170908750
ล้างเครื่อง และติดตั้ง windows ใหม่...
วรรณ์มณี
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
956168296
2017-09-08
170828749
ให้ปรับการ longin แบบปรติ และปรับที่สองเป็น D...
สุรเชษฐ์
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
872542498
2017-08-28
เชิดชัย
170825748
Activate Office และ เครื่องช้า (เครื่องเช่า Rico)...
กมลทิพย์
กองนโยบายและแผน
2480
2017-08-25
เชิดชัย
170825747
Activate Office ...
กมลทิพย์
กองนโยบายและแผน
2480
2017-08-25
เชิดชัย
170825746
activate office, เครื่องเช่า ricoh ช้า ...
ธีระวัฒน์
สาขาวิชามนุษยศาสตร์
2481
2017-08-25
เชิดชัย
170825745
ลง windows ใหม่...
กมลทิพย์
กองนโยบายและแผน
2480
2017-08-25
เชิดชัย
170823744
เชื่อมต่อเครื่องปริ้น...
สุรีพร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2831
2017-08-23
เชิดชัย
170822743
windows รันไม่ได้...
ธงชัย
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
3111
2017-08-22
เชิดชัย


Total 1234 Record : 62 Page : [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] 28 [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62]