รับเรื่องรอดำเนินการ | ไม่สามารถซ่อมได้ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้ว
Job.ID
รายละเอียดปัญหา
ชื่อผู้แจ้งซ่อม
หน่วยงาน
เบอร์โทร
วันที่แจ้ง
สถานะ
ผู้ปฏิบัติงาน
160902587
1. กำจัดไวรัส และมัลแวร์ 2. เครื่องใช้งานอินเตอร์เน็ตไม่ได้ 3. google chrome ใช้งา...
สุรินทร์
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
3330
2016-09-02
เชิดชัย
160831586
ลง window ใหม่ แก้ไขปัญหาเชื่อมต่อ wifi...
อชิรญา
สาขาวิชาสังคมศาสตร์
856394059
2016-08-31
เชิดชัย
160830585
ลง Window Programme...
คมสัณห์
สาขาวิชามนุษยศาสตร์
898367727
2016-08-30
เชิดชัย
160829584
ลง window ใหม่...
อชิรญา
สาขาวิชาสังคมศาสตร์
3084
2016-08-29
เชิดชัย
160825583
ลงโปรแกรม erp...
รสรินทร์
สำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
827470359
2016-08-25
เชิดชัย
160825582
ลง window ใหม่ เป็น window 2010...
อารีพร
สาขาวิชาเคมีประยุกต์
973421394
2016-08-25
เชิดชัย
160824581
windowsเสีย...
วีระชัย
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
810673951
2016-08-24
เชิดชัย
160824580
มีปัญหาในการเข้าใช้งานระบบ,เครื่องช้า...
กุลวรรธน์
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
2772
2016-08-24
160823579
ลงโปรแกรมสแกนไวรัส...
อัจฉรา
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2891
2016-08-23
160823578
เครื่องเปิดไม่ติด ...
ขนิษฐา
กองคลัง
2243
2016-08-23
เชิดชัย
160822577
note book หน้าจอขึ้น error (ล้างเครื่องลงโปรแกรมใหม่)...
กุลชลี
กองพัฒนานักศึกษา
2390
2016-08-22
เชิดชัย
160822576
เครื่องช้า format Dive C ได้...
พงศกร
กองบริหารงานบุคคล
866454412
2016-08-22
เชิดชัย
160822575
ลงwindows และสำรองข้อมูลเก่าให้ด้วย ...
สุทธิ
กองคลัง
897161295
2016-08-22
เชิดชัย
160819574
ให้ลง window ใหม่...
จิตรมณี
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน
819325584
2016-08-19
กฤษฎา
160817573
ลง microsoft Office ใหม่...
เด่น
สาขาวิชาออกแบบเซรามิก
867710687
2016-08-17
เชิดชัย
160816572
ลงวินโด 7 64bit ห้องพักอาจารย์วิทยาลัยเทคโนโลยีและบริหารธุรกิจ...
ภากร
กองกลาง
5015
2016-08-16
กฤษฎา
160815571
เข้าระบบ ess ไม่ได้ ใช้ internet โดยระบบ lan ไม่ได้ แจ้งแล้วไม่ได้รับการแก้ไข...
สุกัญญา
สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ
956011966
2016-08-15
กฤษฎา
160811570
windows เปิดไม่ขึ้น...
วณิชยา
กองบริหารงานบุคคล
2620
2016-08-11
กฤษฎา
160808569
ลงโปรแกรม windows 10.0 ...
สุรินทร์
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
3330
2016-08-08
เชิดชัย
160805568
ลงโปรแกรม office...
วัชรินทร์
สาขาวิชาออกแบบเซรามิก
894277798
2016-08-05


Total 1060 Record : 53 Page : [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] 28 [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53]