รับเรื่องรอดำเนินการ | ไม่สามารถซ่อมได้ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้ว
Job.ID
รายละเอียดปัญหา
ชื่อผู้แจ้งซ่อม
หน่วยงาน
เบอร์โทร
วันที่แจ้ง
สถานะ
ผู้ปฏิบัติงาน
170202652
ลงโปรแกรม window 10 และ microsoft office 2010...
สุรินทร์
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
3330
2017-02-02
เชิดชัย
170201651
ลง window ใหม่...
ปิยะรัตน์
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
895782852
2017-02-01
เชิดชัย
170127650
cpu เปิดไม่ติด...
สุทธิ
กองคลัง
2141
2017-01-27
เชิดชัย
170126649
เครื่องคอมช้ามากค่ะ รบกวนลงวินโดวส์ให้ใหม่หน่อยค่ะ...
นันทิกา
กองพัฒนานักศึกษา
2353
2017-01-26
เชิดชัย
170125648
ลงวินโดใหม่...
เอกพงษ์
สำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
3410
2017-01-25
เชิดชัย
170124647
เซ็ตเร้าเตอร์...
อัจฉรา
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2891
2017-01-24
เชิดชัย
170124646
ไฟไม่เข้าเครื่องโทรศัพท์...
สุทิน
สำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนา
833731116
2017-01-24
170124645
เครื่องไม่ติด เสียงดัง...
จุรีรัตน์
กองนโยบายและแผน
2400
2017-01-24
เชิดชัย
170124644
ลง windows ในเครื่อง PC...
สมเกียรติ์
สาขาวิชาการบัญชี
966591651
2017-01-24
เชิดชัย
170123643
ลง window ใหม่...
ศศิธร
สาขาวิชาสังคมศาสตร์
910569486
2017-01-23
เชิดชัย
170123642
ลง window ใน mac...
สมเกียรติ์
สาขาวิชาการบัญชี
966591651
2017-01-23
เชิดชัย
170120641
computer เข้าไม่ได้...
กฤษฎา
วิทยาลัยเทคโนโลยี และบริหารธุรกิจ
5012
2017-01-20
เชิดชัย
170119640
เปิดไม่ติด...
สุทธิ
กองคลัง
2140
2017-01-19
เชิดชัย
170117639
อเร็มเตอร์เสีย...
อุไร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2800
2017-01-17
เชิดชัย
170117638
เปลี่ยน hard disk และ ลง WINDOWS ...
ศุภชัย
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
865155199
2017-01-17
เชิดชัย
170111637
ล้างเครื่อง...
กิตติ
สำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
934200428
2017-01-11
เชิดชัย
170110636
ลงโปรแกรมใหม่...
บุญชัย
สาขาวิชามนุษยศาสตร์
891895473
2017-01-10
เชิดชัย
170110635
ลงไรืกนไหใหม่...
อิสรีย์
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
98
2017-01-10
170110634
ตั้งค่า VPN MAC BOOK...
ธนภณ
สาขาวิชาการบัญชี
619693593
2017-01-10
เชิดชัย
170110633
เครื่องค้าง...
สมเกียรติ์
สาขาวิชาการบัญชี
966591651
2017-01-10
เชิดชัย


Total 1104 Record : 56 Page : [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] 27 [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56]