รับเรื่องรอดำเนินการ | ไม่สามารถซ่อมได้ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้ว
Job.ID
รายละเอียดปัญหา
ชื่อผู้แจ้งซ่อม
หน่วยงาน
เบอร์โทร
วันที่แจ้ง
สถานะ
ผู้ปฏิบัติงาน
180122822
เปลี่ยนถ่าน Bios ...
ณัฐชนันย์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2812
2018-01-22
เชิดชัย
180122821
ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ และลงโปรแกรม หัวหน้างานวิทยบริการ...
ณัฐชนันย์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2812
2018-01-22
เชิดชัย
180122820
ติดตั้ง /ตรวจ ระบบ Lan เครื่องหัวหน้างานวิทยบริการ...
ณัฐชนันย์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2812
2018-01-22
180122819
ซื้อเครื่องใหม่ ให้ทางศูนย์ลงโปรแกรมใหม่...
จิรายุส
สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์
814266882
2018-01-22
เชิดชัย
180119818
เพิ่มสายLan ...
ไพฑูรย์
กองกลาง
2296
2018-01-19
180119817
ลง window ...
สิตาภา
สาขาวิชาสังคมศาสตร์
842999909
2018-01-19
เชิดชัย
180119816
ลงwindows ใหม่...
ศิรันต์ญา
สำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2535
2018-01-19
เชิดชัย
180118815
เปิดเครื่องคอมไม่ติด...
รุ่งวสันต์
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
3340
2018-01-18
เชิดชัย
180118814
สาย lan เครื่องปริ้นท์ ไม่เชื่อมต่อ...
ทัศนีย์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2814
2018-01-18
มงคล
180117813
กู้ข้อมูล...
อรพรรณ
กองบริหารงานบุคคล
2652
2018-01-17
เชิดชัย
180116812
จอแสดงภาพไม่ได้...
ชลลดา
สํานักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
86
2018-01-16
เชิดชัย
180112811
ลง windows...
นิติ
สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
4313
2018-01-12
เชิดชัย
180112810
boot เข้าวินไม่ผ่าน มีรูปนิ่งเฉยๆ...
สุรเชษฐ์
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
3330
2018-01-12
เชิดชัย
180112809
เครื่องเปิดไม่ติด 4 เครื่อง...
พิมพ์ชนก
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2850
2018-01-12
เชิดชัย
180111808
เครื่อมคอมพิวเตอร์ไม่เชื่อมเครือข่ายหากัน share printer และ drive ระหว่างแผนกงา...
กุลชลี
กองพัฒนานักศึกษา
2392
2018-01-11
มงคล
180110807
เปลี่ยน HD และลง window ใหม่เนื่องจากมี bad sector ในไดร์ซี...
ไมตรี
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
832979197
2018-01-10
เชิดชัย
180110806
เปิดไม่ติด...
เชิดศักดิ์
กองกลาง
2230
2018-01-10
เชิดชัย
180109805
ลงโปรงแกรมวินโดว์...
อัญชลี
สาขาวิชามนุษยศาสตร์
840769690
2018-01-09
เชิดชัย
180108804
ติดไวรัส เครื่องไม่สามารถทำงานเอกสารหรืองานอื่นๆได้...
สุธาสินี
กองนโยบายและแผน
885817638
2018-01-08
เชิดชัย
180108803
ลง window ใหม่แล้ว คอมไม่มีเสียง Note ขอลง window 10 ถ้าสามารถลงได้ค่ะ ...
ภูษิตา
สาขาวิชาเคมีประยุกต์
638877722
2018-01-08
เชิดชัย


Total 1234 Record : 62 Page : [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] 25 [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62]