รับเรื่องรอดำเนินการ | ไม่สามารถซ่อมได้ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้ว
Job.ID
รายละเอียดปัญหา
ชื่อผู้แจ้งซ่อม
หน่วยงาน
เบอร์โทร
วันที่แจ้ง
สถานะ
ผู้ปฏิบัติงาน
180702934
เข้า user เครื่องไม่ได้...
วันวิสาข์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2801
2018-07-02 00:00:00
เชิดชัย
180702933
พาวเวอร์ซัพพลายไม่ทำงาน และไม่สามารถบูทฮาร์ดดิสก์ได้...
เพ็ญพักตร์
สถาบันชุณหะวัณเพื่อการพัฒนาธุรกิจเอสเอ็มอีอย่างยั่งยืน
1991
2018-07-02 00:00:00
เชิดชัย
180629932
ลง windows ใหม่...
วณิชยา
กองบริหารงานบุคคล
2560
2018-06-29 00:00:00
เชิดชัย
180629931
ปลดล็อครหัสเข้าเครื่อง และตรวจสอบ window...
รัตนาภรณ์
สำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2545
2018-06-29 00:00:00
เชิดชัย
180628930
ลงโปรแกรมใหม่...
สุนิสา
กองคลัง
2130
2018-06-28 00:00:00
เชิดชัย
180628929
format notebook 2 เครื่อง...
สมพินิจ
สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ
2751
2018-06-28 00:00:00
เชิดชัย
180627928
ลงwindow...
อภิษฎา
สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์
910167862
2018-06-27 00:00:00
เชิดชัย
180627927
log in เพื่อเชื่อมต่อ internet เมื่อเชื่อม internet เสร็จ สัญญาณก็หลุดตลอด...
ชนษร
กองพัฒนานักศึกษา
2390
2018-06-27 00:00:00
มงคล
180627926
format drive C...
อานนท์
สํานักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
801690069
2018-06-27 00:00:00
เชิดชัย
180626925
เปิดไม่ติด และเอาข้อมูลจาก desktop และ drive D ลง Eternal...
รัตนาภรณ์
สำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2545
2018-06-26 00:00:00
เชิดชัย
180626924
การแชร์เครื่องปริ้นเตอร์...
รัตนา
สำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2545
2018-06-26 00:00:00
มงคล
180626923
ปริ้นงานไม่ได้...
อรอุมา
สำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2540
2018-06-26 00:00:00
มงคล
180626922
เชื่อมต่อสัญญาณเครือข่ายไม่ได้...
สิริพร
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
3514
2018-06-26 00:00:00
เชิดชัย
180626921
ไม่สามารถเชื่อมต่อ printer ได้...
อัฒญาณา
สำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2545
2018-06-26 00:00:00
มงคล
180626920
เครื่องเปิดไม่ติด...
สิตาภา
สาขาวิชาสังคมศาสตร์
842999909
2018-06-26 00:00:00
180625919
ไม่สามารถเชื่อมต่อเครื่องปริ้นได้...
กาญจนาภรณ์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2831
2018-06-25 00:00:00
เชิดชัย
180625918
ไวรัส...
ลำแพน
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2521
2018-06-25 00:00:00
เชิดชัย
180625917
เข้าอินเทอร์เน็ตไม่ได้...
วันวิสาข์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2801
2018-06-25 00:00:00
เชิดชัย
180625916
ลง windows 7 64bit...
ทัดเทพ
สาขาวิชามนุษยศาสตร์
0
2018-06-25 00:00:00
180625915
เปิดเครื่องแล้วเครื่องตัดการทำงานดับเอง...
วินัย
กองกลาง
941485303
2018-06-25 00:00:00


Total 1346 Record : 68 Page : [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] 25 [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68]