รับเรื่องรอดำเนินการ | ไม่สามารถซ่อมได้ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้ว
Job.ID
รายละเอียดปัญหา
ชื่อผู้แจ้งซ่อม
หน่วยงาน
เบอร์โทร
วันที่แจ้ง
สถานะ
ผู้ปฏิบัติงาน
180719955
Add printer...
กาญจนาภรณ์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2831
2018-07-19 00:00:00
เชิดชัย
180719954
แอดเครื่องปริ้นเตอร์...
อนัญญา
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2846
2018-07-19 00:00:00
เชิดชัย
180719953
ลง Windows ...
กาญจนาภรณ์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2831
2018-07-19 00:00:00
เชิดชัย
180719952
ลงวินโดว์ใหม่...
อนัญญา
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2846
2018-07-19 00:00:00
เชิดชัย
180718951
มาตรวจสอบอินเตอร์เน็ต...
ยงยุทธ์
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
3440
2018-07-18 00:00:00
180717950
ลงโปรแกรมพื้นฐาน...
อุษณา
สาขาวิชาการบัญชี
818764409
2018-07-17 00:00:00
เชิดชัย
180717949
ปรึกษาการเพิ่มภ่าษาไทย office2013...
สุรศักดิ์
วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ
844485437
2018-07-17 00:00:00
เชิดชัย
180717948
ลง window ใหม่...
การัณย์
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
816694701
2018-07-17 00:00:00
เชิดชัย
180711947
แชร์เครื่องปริ๊น 2 เครื่องไม่ได้...
พิชญาภัค
กองบริหารงานบุคคล
2630
2018-07-11 00:00:00
180710946
ลง window10...
อัมพาพร
สาขาวิชาการจัดการ
3631
2018-07-10 00:00:00
เชิดชัย
180710945
เครื่องคอมพิวเตอร์ ของ วรรณ์มณี บุญฟู (Computer name : wanmanee) ที่ใช้งานอยู่ ไม่สามา...
วรรณ์มณี
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
2790
2018-07-10 00:00:00
เชิดชัย
180709944
เครื่องเปิดไม่ติด ...
สุนิษา
สาขาวิชาการบัญชี
939456145
2018-07-09 00:00:00
เชิดชัย
180706943
เปลี่ยนสายอินเตอร์เน็ต และลงโปรแกรมoffice คอมพิวเตอร์ 2 เครื่อง...
รัชฎา
กองพัฒนานักศึกษา
99
2018-07-06 00:00:00
เชิดชัย
180706942
wifi หาย ไม่สามารถเชื่อมต่อได้...
นิติ
สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
850068551
2018-07-06 00:00:00
เชิดชัย
180705941
เข้า windows ไม่ได้...
เชิดศักดิ์
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
2774
2018-07-05 00:00:00
เชิดชัย
180705940
ห้องพักอาจารย์ อาคารปละลองวิศวกรรมโยธา Internet ใช้ไม่ได้ หลายเครื่อง...
อภิรักษ์
สํานักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
885801815
2018-07-05 00:00:00
มงคล
180704939
ลงโปรแกรมใหม่พร้อมลงโปรแกรม office...
อภิรดี
กองพัฒนานักศึกษา
862612061
2018-07-04 00:00:00
เชิดชัย
180704938
เครื่อง PC เปิดไม่ติด โน๊ตบุคมีไวรัส...
อุษณีย์
สำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2555
2018-07-04 00:00:00
เชิดชัย
180703937
ล็อกอินเข้าหน้า Windows ไม่ได้...
จิราพร
วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ
5013
2018-07-03 00:00:00
เชิดชัย
180703936
ไมโครซอฟเอ็กเซลใช้งานไม่ได้...
ณิชญาณัฏฐ์
กองบริหารงานบุคคล
2690
2018-07-03 00:00:00
มงคล


Total 1347 Record : 68 Page : [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] 24 [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68]