รับเรื่องรอดำเนินการ | ไม่สามารถซ่อมได้ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้ว
Job.ID
รายละเอียดปัญหา
ชื่อผู้แจ้งซ่อม
หน่วยงาน
เบอร์โทร
วันที่แจ้ง
สถานะ
ผู้ปฏิบัติงาน
180815975
ลงวินโดว์ใหม่...
ภูมิพัฒน์
วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ
979198885
2018-08-15 00:00:00
เชิดชัย
180814974
ลงวินโดวส์...
ศุภปิยะ
สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์
817608381
2018-08-14 00:00:00
เชิดชัย
180814973
อาคาร 6 แผนกงานพยาบาล สัญญาณ wifi ไม่ขึ้น และเครื่องคอม RMUTI128 ไม่สามารถเชื่อ...
ชนษร
กองพัฒนานักศึกษา
2390
2018-08-14 00:00:00
180809972
เครื่องเปิดไม่ติด...
บุญพิทักษ์
สํานักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
3353
2018-08-09 00:00:00
เชิดชัย
180809971
อินเตอร์เน็ตใช้ไม่ได้...
ภควรรณ
สำนักงานผู้อำนวยการ
2555
2018-08-09 00:00:00
180808970
เสียบสายแลนที่PCแล้วเน็ตไม่ขึ้น ขอให้ฝ่ายเทคดนโลยีฯ ช่วยมาตรวจสอบให...
ตรีทิพย์
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
2799
2018-08-08 00:00:00
180807969
ลงวินโดว์...
สมเจต
สํานักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
891892069
2018-08-07 00:00:00
เชิดชัย
180806968
อินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้...
ภาคภูมิ
กองพัฒนานักศึกษา
2353
2018-08-06 00:00:00
180802967
สแกนไวรัสในฮาร์ดดิสก์...
นวลละออง
สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ
852205400
2018-08-02 00:00:00
180802966
กู้ไฟล์งานไดว์ D...
กัญญารัตน์
วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ
966483789
2018-08-02 00:00:00
180801965
format ไดร์C + ลง window ใหม่...
สิรีรัตน์
สาขาวิชาเคมีประยุกต์
4313
2018-08-01 00:00:00
เชิดชัย
180731964
.ใช้งานอินเทอร์เนตไม่ได้ ...
นิตยา
สาขาวิชาการจัดการผังเมือง
859267822
2018-07-31 00:00:00
180731963
ลงwindows 10 ...
ปัทมาภรณ์
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
994703399
2018-07-31 00:00:00
เชิดชัย
180731962
ลงprogram antivirus, m-office, micosoft window...
พงษ์พันธ์
กองกลาง
629611989
2018-07-31 00:00:00
เชิดชัย
180724961
เครื่องดับ จอขึ้นสีฟ้า...
กาญจนาภรณ์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2831
2018-07-24 00:00:00
เชิดชัย
180724960
ลงโปรแกรมใหม่...
พงษ์ศักดิ์
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
819978910
2018-07-24 00:00:00
เชิดชัย
180723959
คอมพิวเตอร์ ทำงานช้า อยากให้ เปลี่ยน เป็น 32 bit...
อภิรักษ์
สํานักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
885801815
2018-07-23 00:00:00
เชิดชัย
180723958
ลง Window 10 ใหม่ รายละเอียดเเจ้งในกระดาษแล้ว...
วรรณ์มณี
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
2790
2018-07-23 00:00:00
เชิดชัย
180720957
microsoft ใช้งานไม่ได้...
พงศ์สวัสดิ์
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
956121645
2018-07-20 00:00:00
เชิดชัย
180720956
เปิด MS Word สั่งพิมพ์ไม่ได้ หน้าจอค้าง...
การัณย์
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
816694701
2018-07-20 00:00:00
เชิดชัย


Total 1347 Record : 68 Page : [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] 23 [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68]