รับเรื่องรอดำเนินการ | ไม่สามารถซ่อมได้ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้ว
Job.ID
รายละเอียดปัญหา
ชื่อผู้แจ้งซ่อม
หน่วยงาน
เบอร์โทร
วันที่แจ้ง
สถานะ
ผู้ปฏิบัติงาน
180516882
เครื่องทำงานช้า...
กิติยาวดี
สำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2555
2018-05-16
เชิดชัย
180516881
ลงโปรแกรม windows 10 และ office 2013 ...
ประเสริฐ
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
2147483647
2018-05-16
เชิดชัย
180510880
ติดตั้งเครื่องสแกนเนอร์...
กชพร
สำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2545
2018-05-10
มงคล
180510879
ปรึกษาการใช้งาน Microsoft office ...
ศศิธร
สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์
4340
2018-05-10
เชิดชัย
180510878
คอมพิวเตอร์มีเสียงติ๊ดๆ ต่อเนื่อง ไม่แสดงผล...
เสกสรร
สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์
4339
2018-05-10
เชิดชัย
180510877
ลงโปรแกรม windows และ offices...
ประเสริฐ
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
2147483647
2018-05-10
เชิดชัย
180509876
ไม่สามารถเปิดเครื่องได้...
พรรณาภรณ์
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
2758
2018-05-09
เชิดชัย
180509875
Notebook ใช้งาน wifi ไม่ได้...
ยุพิน
กองนโยบายและแผน
2460
2018-05-09
มงคล
180507874
ขอความอนุเคราะห์ ลงวินโดว์ให้ใหม่ครับ ขอเป็นวันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2561...
ประภวิชญ์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2814
2018-05-07
180502873
จอภาพมีปัญหา...
รณชัย
กองบริหารงานบุคคล
2660
2018-05-02
เชิดชัย
180501872
ลงโปรแกรม office...
ธีระวัฒน์
สาขาวิชามนุษยศาสตร์
872394435
2018-05-01
เชิดชัย
180501871
เครื่องชำระค่าปรับไม่สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้...
กิติยา
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2850
2018-05-01
มงคล
180425870
ลงระบบ ERP...
สมศรี
กองกลาง
2211
2018-04-25
180425869
ลงไมโครซอฟร์ออฟฟิต...
สมศรี
กองกลาง
2211
2018-04-25
เชิดชัย
180425868
ลง ไมโครซอฟ์ออฟฟิต...
วรรณี
กองกลาง
2231
2018-04-25
เชิดชัย
180425867
ลงโปรแกรม...
ปรเมษฐ์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2800
2018-04-25
เชิดชัย
180423866
ลง program ใหม่...
อรอุมา
สำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2555
2018-04-23
เชิดชัย
180419865
จอติดๆดับๆ กระพริบตอนใช้งาน...
สิรีรัตน์
สาขาวิชาเคมีประยุกต์
812823001
2018-04-19
เชิดชัย
180418864
โน๊ตบุคมีอาการไม่ค่อยดี เลยต้องการให้ทางศูนย์ฯ ฟอรแมต และลงวินโดวส์ ...
อลงกรณ์
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
868669116
2018-04-18
เชิดชัย
180417863
โทรศัพท์เครื่องดำใช้ไม่ได้ เบอร์2361...
สมพร
กองพัฒนานักศึกษา
2362
2018-04-17


Total 1234 Record : 62 Page : [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] 22 [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62]