รับเรื่องรอดำเนินการ | ไม่สามารถซ่อมได้ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้ว
Job.ID
รายละเอียดปัญหา
ชื่อผู้แจ้งซ่อม
หน่วยงาน
เบอร์โทร
วันที่แจ้ง
สถานะ
ผู้ปฏิบัติงาน
170628708
ลง window10...
ฉัตรชัชชญาน์
สาขาวิชาเคมีประยุกต์
885813461
2017-06-28
เชิดชัย
170628707
format เครื่อง ลง autocad 2016...
เชิดศักดิ์
กองกลาง
864612780
2017-06-28
เชิดชัย
170627706
เปิดไฟส์ PDF ไม่ได้...
พรรณาภรณ์
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
2575
2017-06-27
เชิดชัย
170627705
อินเตอร์เน็ตหลุดบ่อย และโทรศัพท์หมายเลข 2241 หลุดพร้อมเน็ต...
สุชัญสินี
กองกลาง
2241
2017-06-27
มงคล
170626704
ลง window7 office2010...
สมพินิจ
สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ
819673190
2017-06-26
เชิดชัย
170623703
ลง Windows 10 และ Office 2013 ติดตั้ง deep freeze ...
ทัดเทพ
สาขาวิชามนุษยศาสตร์
902715060
2017-06-23
เชิดชัย
170623702
ลงวินโดว์ใหม่...
วีรพันธุ์
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
917790935
2017-06-23
170622701
google chrome ใช้งานไม่ได้...
พิมพ์ชนก
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2850
2017-06-22
เชิดชัย
170622700
โทรศัพท์เครื่องดำขึ้นสถานะ "กำลังลงทะเบียน" ตั้งแต่ไฟตกเมื่อวาน จนวั...
กุลวรรธน์
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
2774
2017-06-22
มงคล
170615699
ลงวินโดว์ใหม่...
ณวพร
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
2775
2017-06-15
เชิดชัย
170613698
แชร์ปริ๊นเตอร์...
อรพรรณ
กองบริหารงานบุคคล
2621
2017-06-13
เชิดชัย
170606697
เข้าวินโดวส์ไม่ได้...
ยุวดี
ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีทุ่งกุลาร้องไห้
2172
2017-06-06
170605696
วินโดว์มีปัญหา...
วีรพันธุ์
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
917790935
2017-06-05
170602695
boot เครื่องช้า เข้า window แล้วไม่สามารถดำเนินการอะไรได้...
สุรัตน์
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
868652129
2017-06-02
เชิดชัย
170601694
ลงโปรแกรม...
อุษณา
สาขาวิชาการบัญชี
818764409
2017-06-01
เชิดชัย
170531693
เปิดไม่ติด...
ลำแพน
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2521
2017-05-31
เชิดชัย
170515692
ตรวจสอบการเชื่อมต่อเราท์เตอร์ ให้ใช้งานได้ปกติ และติดตั้งเราท์เตอร...
อมร
กองกลาง
2297
2017-05-15
พลากร
170508691
เครื่องช้ามากผิดปกติ คาดว่าน่าจะติดไวรัสค่ะ รบกวนช่วยแก้ไขให้ด้วยน...
ทิพย์วรรณ
สำนักงานคณบดี คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม
3552
2017-05-08
170424690
ลงวินโดว์ใหม่...
คมกร
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
885929040
2017-04-24
เชิดชัย
170421689
windowsเสีย...
อภิวัฒน์
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
3410
2017-04-21
เชิดชัย


Total 1060 Record : 53 Page : [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] 22 [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53]