รับเรื่องรอดำเนินการ | ไม่สามารถซ่อมได้ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้ว
Job.ID
รายละเอียดปัญหา
ชื่อผู้แจ้งซ่อม
หน่วยงาน
เบอร์โทร
วันที่แจ้ง
สถานะ
ผู้ปฏิบัติงาน
170802728
อยู่ๆก็เชื่อมต่อ อินเตอร์เนต ผ่าน WIFI ไม่ได้ ทั้งสองตัว RMUTI-WiFi RMUTi-WiFi-EA อยู่ๆ ...
นพพล
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
813568443
2017-08-02
เชิดชัย
170731727
อินเทอร์เน็ตใช้ไม่ได้...
รัตนาภรณ์
สำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2545
2017-07-31
มงคล
170727726
ลง window ใหม่ 10 เป็น 64 bit ms 2013 ส่วน PC แก้ไวรัส...
สุรเชษฐ์
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
872542498
2017-07-27
เชิดชัย
170727725
ให้ลงwindowใหม่...
ขวัญจิต
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน
3521
2017-07-27
เชิดชัย
170726724
เดินสายแลน...
รณชัย
กองบริหารงานบุคคล
2660
2017-07-26
มงคล
170721723
แชร์ปริ๊นท์เตอร์กับไฟล์...
กุลชลี
กองพัฒนานักศึกษา
2390
2017-07-21
เชิดชัย
170720722
ใช้เน็ทไม่ได้...
กิตติ
สํานักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
934200428
2017-07-20
เชิดชัย
170718721
สายแพรเสีย อาการจอไม่แสดงผล...
เสน่ห์
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
848880859
2017-07-18
เชิดชัย
170717720
ดังติ๊ดๆ แล้วดับไป เครื่องชอบดับเอง...
ธนศักดิ์
สํานักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
861203734
2017-07-17
เชิดชัย
170714719
ใช้งานปริ้นเตอร์ไม่ได้ รบกวนลงโปรแกรม PDF และ Photoshop...
สกุณา
กองคลัง
2286
2017-07-14
เชิดชัย
170713718
ให้ลง ไดร์เวอร์ pc...
อภิรักษ์
สํานักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
885801815
2017-07-13
เชิดชัย
170713717
จอฟ้า...
สุรีพร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2831
2017-07-13
เชิดชัย
170713716
วินโดวน์ติดไลน์เซ็น...
สุปราณี
สำนักงานคณบดี คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม
3521
2017-07-13
เชิดชัย
170706715
เนื่องจากอินเตอร์เน็ตหอพัก 40 หน่วย(ใหม่) ใช้งานไม่ได้เกือบ 1 อาทิตย์แล้...
บรรณชา
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
826095479
2017-07-06
มงคล
170706714
ลง window ใหม่...
พงษ์ศักดิ์
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
837922386
2017-07-06
เชิดชัย
170704713
เครื่องช้า...
ปวีร์
กองกลาง
2296
2017-07-04
เชิดชัย
170703712
จอฟ้า เข้าวินโดไม่ได้...
อนันท์
วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ
89
2017-07-03
เชิดชัย
170703711
เปิดไม่ติด...
พงศ์พล
กองคลัง
2284
2017-07-03
เชิดชัย
170630710
คอมพิวเตอร์ PC หน้าจอไม่ติด แต่ไฟจอเข้า เช็คเบื้องต้นแล้ว ก็ไม่ติด รบ...
สุปราณี
สำนักงานคณบดี คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม
3522
2017-06-30
เชิดชัย
170629709
เครื่องต่อโปรเจ็คเตอร์ไม่ได้และเครื่องชอบค้าง...
มงคลชัย
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
81
2017-06-29
เชิดชัย


Total 1060 Record : 53 Page : [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] 21 [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53]